dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย JSP Pharma

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด

Membrane Bioreactor (MBR)

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย พัฒนาขึ้นตามการพัฒนาของเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหกรรม จากเดิมการบำบัดน้ำเสียอาศัยการฟอกตัวของแหล่งรับน้ำทิ้งตามธรรมชาติ (แม่น้ำ,ลำคลอง) เมื่ออุตสาหกรรมพัฒนาขึ้นและมีปริมาณน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น แหล่งรับน้ำทิ้งตามธรรมชาติไม่สามารถฟอกตัวเองได้ทัน จึงเกิดการเน่าเสีย เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย พัฒนาจากระบบที่พึ่งพาการทำงานของธรรมชาติ เช่น บ่อผึ่ง เป็นระบบที่อาศัยเทคโนโลยีช่วยในการบำบัด เช่น ระบบสระเติมอากาศ,ระบบ conventional activated sludge process ( CAS ),ระบบบำบัดทางเคมี

Membrane Bioreactor (MBR) เป็นระบบ Activated Slude ซึ่งพัฒนาจากระบบ CAS เพื่อลดข้อจำกัดของระบบ CAS เช่น ความสามารถในการรับน้ำเสียที่มีความผันผวนทั้งในด้านคุณภาพน้ำเข้า

ระบบหลัก การทำงานของ MBR

ระบบ MBR มีหลักการทำงานทั่วไปเหมือน ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ CAS ต่างกันที่ระบบการแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้ำที่บำบัดแล้ว โดยระบบ CAS อาศัยการตกตะกอนของจุลินทรีย์ ได้น้ำใสส่วนบน ส่วนระบบ MBR ใช้การแยกน้ำใสด้วยการกรองด้วย Membrane

 

 

 ส่วนประกอบของระบบ MBR

  1. ถังเติมอากาศ ทำหน้าที่เป็นถังเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ให้เจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนให้เพียงพอต่อการย่อยสลาย สารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยการบำบัดสิ่งสกปรกต่างๆ ของระบบจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในถังนี้ ภายถังในเติมอากาศจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ไว้เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำเสีย
  2. ถังบำบัด MBR ทำหน้าที่เป็นถังแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้ำที่บำบัดแล้ว ซึ่งส่งมาจากถังเติมอากาศ โดยน้ำจะซึมผ่านแผ่น Membrane และน้ำใสจะถูกรวบรวมออกทางท่อ ซึ่งทำงานภายใต้สูญญากาศ ตะกอนที่ไม่สามารถผ่านเยื่อ Membrane ได้ จะแขวนลอยอยู่ภายในถัง MBR ซึ่งมีการเติมอากาศเพื่อกวนตะกอนตลอดเวลา
  3. ระบบสูบตะกอนย้อนกลับ ทำหน้าที่สูบตะกอนจุลินทรีย์ที่แยกออกจากน้ำส่วนใสแล้วกลับมายังถังเติมอากาศอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ ในถังเติมอากาศให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการทำลายสิ่งสกปรกในน้ำเสีย

 ตารางเปรียบเทียบระบบ MBR กับ CAS

 

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด

 

 ระบบบำบัดน้ำเสีย Activated sludge แบบ MBR

ข้อมูลการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด

ภายนอกถังบำบัด รองรับน้ำเสียได้ 6 ลบ.ม./วัน

ด้านบนถังบำบัด รองรับ COD 200-1200 mg/l

 

น้ำก่อนและหลังการบำบัดด้วยระบบ MBR

 

ภายในถังใบที่ 1 (ถังเติมอากาศ)

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด
เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด  

ภายในถังใบที่ 2 ( ถัง MBR )

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด
เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด  

 
จป
สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com