dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
business-development
GMP ยา
ติดต่อเรา JSP Pharma


สารจากผู้บริหาร ปี 2018

 ารจากผู้บริหารปี 2018


คุณพิษณุ แดงประเสริฐ
EVP Of Business Development
แนวทาง Hi-End supplement 
ของ JSP pharma Quality Safety Ethic
    ผมจะขออธิบายแนวคิดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบไฮเอนด์ (HiEnd) คือแนวทางการทำสินค้าที่คนยอมรับอย่างสูงสุดในตลาดที่ผู้บริโภคเห็นแล้วเข้าใจเลยว่าผลิตภัณฑ์นี้มีหลักการและจิตวิญญาณอะไรอยู่ในนั้น โดยแบ่งการสร้างแนวทางสามแนวทางคือทางด้านคุณภาพความปลอดภัยและจริยธรรม
 
คุณภาพ QUALITY JSP HiEnd supplement
  เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง โดยนอกจากมาตรฐานทั่วไปของอุตสาหกรรมเช่น GMP HALAL ISO แล้วยังมีมาตรฐานอื่นๆ ที่จะสามารถทดสอบความปลอดภัยการวิจัยพัฒนาและการร่วมวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อทดสอบผลทางด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย ฉะนั้นเราจึงพยายามผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเอื้ออำนวยและเป็นไปได้
  ด้านการตั้งราคาเนื่องจากเราเสร็จการทำงานและสินค้า ที่เป็นไฮเอนด์(HiEnd)เพราะฉะนั้นการตั้งราคาจะสูงกว่าตลาดเล็กน้อยเพื่อนำมาดำเนินการให้บริษัทมีความยั่งยืนและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ต้องการได้
  เพิ่มคุณภาพให้กับทีมงานทั้งความรู้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมการทำงานซึ่งเราเชื่อว่าถ้าพนักงานมีสิ่งเหล่านี้แล้วจะสามารถผลิตสินค้าและบริการให้กับคู่ค้าซึ่งจะส่งความตั้งใจไปถึงผู้บริโภคได้ 
    ฉะนั้นแนวทางของเราจึงพยามลีกหนีการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งจะเป็นแรงกดดันที่ผู้ประกอบการลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณภาพการทำงานคุณภาพชีวิตของพนักงานทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แค่พอผ่านเท่านั้นแต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ดีสุด
 
ความปลอดภัย SAFETY
   ด้านความปลอดภัย โดยจะกล่าวเน้นความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งผู้บริโภคที่มีความต้องการของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีความหวังว่าจะสามารถป้องกันการเจ็บป่วย หรือเสริมในการรักษารวมทั้งเสริมสุขภาพชีวิตและสุขภาพให้ดีขึ้น ฉะนั้นแนวทางของบริษัทเมื่อมีความสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเลือกระหว่างผลลัพธ์ที่เร็วและแรงกับความปลอดภัย แนวทางของเราจะเลือกความปลอดภัยเป็นหลักเสมอ ให้ควบคู่กับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ควรจะเป็น ตามงานวิจัยต่างๆโดยเราจะไม่ใช้แนวทางของการโฆษณาชวนเชื่อ การโฆษณาเกินจริง ถ้าเราไม่เชื่อในผลิตภัณฑ์นั้นนั้น และเราจะไม่ใส่สารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเด็ดขาด
 
จริยธรรม ETHIC jsp Hiend supplement
   ด้านจริยธรรมเนื่องจากเราทำธุรกิจรับจ้างผลิตซึ่งเป็นธุรกิจแบบ B2B โดยเราจะใช้แนวทางการสนับสนุนคู่ค้าให้เติบโตอย่างมั่นคง เราจะไม่ใช้ความโลภในการผลักดันธุรกิจ ไม่เอาเปรียบคู่ค้า รวมถึงไม่สนับสนุนให้คู่ค้า เอาเปรียบผู้บริโภคเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ฝ่ายของผู้ผลิตและผู้ขายจำหน่ายสินค้าและบริการที่ดีถึงผู้บริโภค ให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดี
 ผู้บรหารเชื่อว่า ถ้าสามารถปฏิบัติตามแนวทางนี้ได้ในทุกส่วนขององค์กร เราจะสามารถเป็นองค์กรที่มั่นคงและยังยืนได้ ทั้งความเชื่อถือของลูกค้าผู้บริโภค และอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร ที่สามารถ ดำเนินงานตามที่ต้องการได้
 
 บทบาทผู้บริหารและภาวะผู้นำ 

     ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ขณะนี้ปี 2560 ประเทศไทยได้เข้าสู่เออีซี (AEC) เต็มตัว มีการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศและการควบรวมกิจการภายในประเทศเพื่อเสริม ความแข็งแกร่ง ทางบริษัทต้องคิดการหาวิธีการที่จะอยู่รอดในตลาดขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งมีประชากรจาก 60ล้าน  คนเป็น 600ล้าน คน ทางบริษัทจึงเลือกที่จะรวมกลุ่มบริษัทและขยายให้ตอบสนองตลาดเออีซี โดยมีแผนการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเงินทุนชื่อเสียงและมาตรฐานของการปฏิบัติงานสำหรับการแข่งขัน และยังมีประโยชน์ทางด้านการจัดการหุ้นส่วนในครอบครัว การกระจายหุ้นให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นเพื่อให้ความเป็นเจ้าของแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม ทำให้พนักงานที่มีอายุงานนานหรือมีความตั้งใจได้มีแรงผักดันมากขึ้นเสมือนเจ้าของบริษัท

   ผู้บริหารเชื่อว่าถ้าสามารถปฏิบัติตามแนวทางนี้ได้ในทุกส่วนขององค์กร เราจะสามารถเป็นองค์กรที่ยั่งยืนและมั่นคงได้ทั้งความเชื่อถือของลูกค้าผู้บริโภคและอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่สามารถ ดำเนินงานตามที่ต้องการได้

 

การจัดการองค์กร 

     โดยมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตทั่วไปการจัดการองค์กรจะใช้ระบบต่างๆมากจับเช่น iso gmp halal แต่ทางบริษัทเจเอสพีได้มุ่งมั่นที่จะใช้มาตรฐานสูงสุดซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทมหาชนมาใช้และมุ่งเป้าสู่บริษัทมหาชนเช่นกัน จึงทำให้เชื่อได้ว่าทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะมีการจัดการอย่างดีที่สุดแล้ว ทั้งนี้ยังมีการจัดการตามทฤษฎีใหม่ใหม่เช่น การ Spin off เป็นหน่วยย่อยย่อยเพื่อให้ทางทีมงานได้พัฒนาศักยภาพของหน่วยตนเอง และบริษัทได้มีการผลักดันหน่วยย่อยนั้นให้โตขึ้น จากที่เห็นได้ว่ากลุ่มบริษัทมีบริษัทในเครือมากมาย

 

การวางแผนดำเนินธุรกิจ

     ธุรกิจและรายได้หลักของบริษัทยังคงเป็นธุรกิจของการรับจ้างผลิตซึ่งทางกลุ่มบริษัทมีการรับจ้างผลิตทุกหมวดมีขนาดโรงงานและพนักงานเพียงพอที่จะรับจ้างผลิตให้กับอุตสาหกรรมและลูกค้าทั้งในและต่างประเทศทั้ง ลูกค้าขนาดใหญ่ครอบคลุมถึงลูกค้าขนาดเล็ก ทางบริษัทได้มีการเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจรับจ้างผลิตโดยมีบริษัทในเครือเดียวกันเป็นบริษัทวิจัยพัฒนาเพื่อดำเนินการพัฒนาสิทธิบัตรเป็นของตนเอง เพื่อปกป้องการผลิตและเป็นการพัฒนานวัตกรรมของประเทศพร้อมพร้อมกันไปบริษัทยังมีความต้องการที่จะขยายธุรกิจออกไปแนวตั้งเช่นการขยายธุรกิจไปสู่ต้นน้ำและธุรกิจปลายน้ำเช่นธุรกิจการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มมูลลค่าให้กับสมุนไพรการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรต่างๆดำเนินโดยหน่วยงานวิจัยและพัฒนาทางด้านแบรนด์ของบริษัทบริษัทได้มีการทำแบรนด์ดิ้งที่ไม่ใช่การทำแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแต่เราจะมีการทำแบรนด์สำหรับโรงงานผู้ผลิตและเป็นแบรนด์ของวัตถุดิบตั้งต้นซึ่งจะมีความยั่งยืนและมีคู่แข่งน้อยสามารถเกิดผลกระทบทางบวกแก่เกษตรกรและผู้ผลิตวัตถุดิบตั้งต้นที่มีอยู่จำนวนมากในประเทศไทยแต่ยังขาดศักยภาพในการวิจัยพัฒนาและศักยภาพในการทำแบรนด์และการขายออกสู่ต่างประเทศ

 

การบริหารการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าและการบริการ

     การวางแผนผลิต บริษัทมีทีมวางแผนฝ่ายผลิตเรียกว่า production control , supply chain management ซึ่งจะสามารถวางแผนในทุกๆเดือนลงละเอียดรายสัปดาห์และรายวันรวมทั้งการติดตามวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ให้ได้เข้ามาตรงตามเวลา ควบคุมระยะเวลาการผลิตและการส่งมอบซึ่งเราใช้ iso9001:2015 เป็นแนวทางปฏิบัติ

 

การวิจัยและพัฒนารูปแบบสินค้า

     ทางโรงงานมีทีมวิจัยพัฒนาเป็นของตนเองเพื่อพัฒนาสินค้าให้ได้ตามโจทย์ของลูกค้าโดยมีเป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงความต้องการตลาดอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพความปลอดภัย บริษัทยังได้มีทีมงานทั้งด้านนวัตกรรมอยู่ในบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งจะโฟกัสในการทำงานนวัตกรรมใหม่ที่สามารถเกิดผลกระทบ ทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมในไทยและต่างประเทศได้โดยฝ่ายนวัตกรรมมีเป้าหมายพัฒนางานวิจัยให้ได้ระดับสิทธิบัตรในทุกๆงาน ทั้งนี้ยังถือว่าเป็นการปกป้องธุรกิจรับจ้างผลิตได้อย่างดี  โดยบริษัทในกลุ่มยังได้รับรางวัลนวัตกรรมต่างๆในทุกๆปี

 

การควบคุมคุณภาพสินค้า

     เนื่องจากโรงงานเป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและโรงงานผลิตยาอยู่แล้วการควบคุมระดับคุณภาพ เราใช้มาตรฐานของ GMP PiCs ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของยุโรป ซึ่งโรงงานก็ได้เป็นผู้นำเป็นโรงงานแรกแรกของประเทศที่ได้ดำเนินการตามแนวทางใหม่นี้ โดยโรงงานมีทีม quality control และ quality assurance ภายใน ซึ่งระบบบริหารสามารถสอบกลับจากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่อยู่ในตลาดย้อนกลับมาถึงฝ่ายผลิตจนกระทั่งถึงผู้ซัพพลายวัตถุดิบ

 

การจัดการคลังสินค้า

     เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทรับจ้างผลิตทำให้มีสินค้าเวียนอยู่ในโรงงานมากกว่า 200 ถึง 500 ชนิดทำให้ระบบการจัดการทั้งวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์มีความซับซ้อนมาก บริษัทมีทีมงานฝ่าย คลังสินค้าโดยตรง และได้มีฝ่ายการตรวจสอบภายในดูแลอีกขั้นตอน การปฏิบัติทางด้านสินค้าคงคลังและสินค้าระหว่างผลิตโรงงานได้เน้นตามแนวทางของ Just In Time

 

การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์

     บริษัทมีตารางการควบคุมรักษาดูแลเป็นระยะระยะตามกำหนดเพื่อเน้นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งมีการบริหารอะไหร่ตามอายุการใช้งานของเครื่องจักรเช่นกัน

 

ระบบและมาตรการความปลอดภัยในสถานประกอบการ

     บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆที่ได้รับการแนะนำให้สอดคล้องตามกฏหมาย และยังปฏิบัติตาม guide line ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

การบริหารการตลาดและการขาย

      การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด  

      เนื่องจากบริการหลักของเราเป็นการรับจ้างผลิตอาหารเสริมรวมไปถึผลิตยาสมุนไพร ผลิตยาแผนปัจจุบันและ ผลิตเครื่องสำอาง เรามีทีมขายอยู่สามทีมครอบคลุมเขตการตลาดต่างๆเช่น pharma team , non pharma team ,business support team ซึ่งเป็นการแบ่งหน่วยการขายสามหน่วยบริการลูกค้าที่มีความแตกต่างกันสามแบบ และยังมีการให้คู่ค้าที่เป็นบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทที่เคย spin off ออกไปจากบริษัทเราเป็นตัวแทนขายเช่นกัน กลยุทธ์ทางการตลาดบริษัทยังเน้นกลยุทธ์ที่สนับสนุนหลังบ้านให้ลูกค้าแต่จะเพิ่มแบรนด์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านสิทธิบัตรต่างๆของเราด้วย โดยลูกค้าจะได้วัตถุดิบและเทคโนโลยีที่แตกต่างซึ่งสามารถนำไปทำการตลาดต่อ

      การบริหารทรัพยากรบุคคล

      โรงงานยังเน้นใช้กฎเกณฑ์ตามภาครัฐที่กำหนดเพื่อหาจุดที่เหมาะสมในการบริหารงานและให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี โรงงานยังอยู่ในมาตรฐานได้ไม่มีข้อร้องเรียนใดใดบริษัทมีการอบรมและพัฒนาบุคลากรตามตารางที่กำหนดทั้งเป็นการอบรมหัวข้อที่เกี่ยวกับงานโดยตรงและหัวข้อที่เป็นการพัฒนาศักยภาพส่วนฝ่ายอื่นๆที่ต้องมีการเสริมความรู้บริษัทได้มีการส่งพนักงานไปอบรมตามคอร์สต่างๆที่ภาครัฐและงบประมาณได้มีการจัดให้ เรื่องการสนับสนุนให้พนักงานไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทบริษัทได้มีนโยบายเพื่อกลับการให้พนักงานสามารถไปลา เพื่อนเรียนได้สำหรับการเรียนภาคเย็นและพักวันหยุดทั้งนี้บริษัทจะมีการยกระดับและมาตรฐานของ สวัสดิการ พนักงาน โดยยังเป็นการทดลองกับบริษัทย่อยเพื่อทดสอบการให้สวัสดิการและแรงจูงใจ  การเข้าจดทะเบียนในมหาชนตามแผนก็เป็นการเพิ่มสวัสดิการให้พนักงานส่วนหนึ่งโดยยังคงอยู่ระหว่างการจัดทำกับทีมที่ปรึกษา

      การสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานและลูกจ้าง 

      ส่วนนี้บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเสมอเสมอ ทั้งการจัดกิจกรรมในและนอกเทศกาลและกิจกรรมทางศาสนา ยังมีกิจกรรมของพนักงานที่มีองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพให้ไปประกอบกิจกรรมนำความรู้เพื่อไปส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 

      การให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร

       มีระบบสวัสดิการและระบบรักษาความปลอดภัยที่ครบครันให้กับบุคลากร เพราะเนื่องจากโรงงานมีการผลิตผลิตภัณฑ์หลายประเภททั้งนี้ผลกระทบทางฝุ่นควันทางเสียงและทางกลิ่นทางบริษัทได้มีการจัดอุปกรณ์ทั้งหลายเพื่อป้องกันอย่างมีมาตรฐาน

       การบริหารและควบคุมภายใน

       ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระบบ coso ซึ่งอยู่ในระหว่างการว่าจ้างและการจัดหาผู้ตรวจสอบภายใน

      การจัดเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิ

       มีการจัดเก็บและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้สามถึงห้าปี ปัจจุบันใช้ระบบ paper less ภายในร่วมด้วย

 

การบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีสาระสนเทศ

     การจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจ

     บริษัทใช้การเก็บข้อมูลทางธุรกิจและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจแบบออนไลน์และ  paper less โดยมีการสั่งงานขั้นตอนการตรวจสอบและการอนุมัติทุกอย่างผ่านออนไลน์ สามารถดูผลได้ทันที โดยเป็นระบบภายในที่เขียนเองซึ่งยังไม่ถึงระบบ ERP

     ระบบสารสนเทศ

     ด้วยระบบการสั่งงานและติดตามงานแบบออนไลน์ และระบบเอกสารแบบไร้กระดาษ ทำให้บริษัทสามารถรู้ความเป็นไปติดตามผลของทุกทุกคำสั่งได้ทันที โดยมีทั้งระบบการตั้งเตือนการสั่งงานและการให้ผลงานของพนักงานที่ถูกสั่งงานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะไปผูกกับฝ่ายบุคคลในการประเมินสิ้นปี

     ด้านการพัฒนาและการปรับตัว 

     บริษัทและฝ่ายบริหารมีการวิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมและ Mega trend ในทุกๆปีและในทุกๆการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ เนื่องจากฝ่ายบริหารมีได้เข้าร่วมในการทำงานทั้งภาครัฐและหน่วยงานของสังคมหลายหน่วยเช่นเป็นสมาชิกของสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และชมรมในอุทยานวิทยาศาสตร์ และยังได้อยู่ในคณะช่วยให้ความเห็นในการร่างกฎหมายอีกหลายคณะ ทำให้ฝ่ายบริหารเห็นทิศทางการเติบโตของประเทศและทิศทางของตลาดเป็นอย่างดีดังนั้นฝ่ายบริหารและบริษัทสามารถเป็นผู้นำในการปรับตัวเปลี่ยนแปลง และยังเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการรายอื่นในการนำองค์ความรู้แนวคิดและการทดลองของบริษัทไปใช้ดังที่จะเห็นได้จากรายการต่างๆทางวิทยุโทรทัศน์และงานต่างๆที่บริษัทได้ถูกเชิญไปบรรยาย

- งานอบรมเภสัชกรทั่วประเทศ

- food innopolis

- talent mobility

- รายการเดินหน้าประเทศไทย

 

ธรรมาภิบาล

     จริยธรรมทางธุรกิจ

     ดังที่เห็นได้จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของเราที่ว่า....

 

      เราคือบริษัทพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมสำหรับชีวิต ผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อมการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้ ก้าวทันความต้องการด้านสุขภาพ 

       1.พัฒนาพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีแนวคิด การปรับปรุง และพัฒนาการทำงานและการมีการบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรม

       2. สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

       3. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพสินค้า และการส่งมอบตรงเวลา

       4. เป็นบริษัทที่มีนวัตกรรม มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล

       5. ทำงานซื่อสัตย์ต่อคู้ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน


     ความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่างๆที่
เกิดขึ้น
 
     
จดจากฝ่ายบริหารรุ่นที่สามได้ตกทอดปรัชญาทางธุรกิจมาจากรุ่นที่หนึ่งและรุ่นที่สองว่า "การที่เราทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และยารักษาโลกคนที่เข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความทุกข์จากการเจ็บป่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราทำผลิตภัณฑ์ให้ดีคนนำผลิตภัณฑ์ไปใช้มีสุขภาพดีและหายป่วยถือว่าเป็นการช่วยคนในทางหนึ่ง" "ฉะนั้นถ้าเราอยากจะช่วยเหลือผู้คนให้เราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์และธุรกิจของเราให้ดีอย่างเต็มความสามารถ" การที่บริษัทใดใดจะทำผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพเท่ากับว่าเป็นการทำให้ผู้ป่วยสูญเสีย โอกาสที่จะได้เข้าถึงการรักษาบำบัดที่ถูกต้อง บริษัทยังมองว่าการที่บริษัทของเราเป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ต่างๆเพราะฉะนั้นกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนของบริษัทจะเน้นเป็นการให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตผลหรือการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบอาชีพทำให้ผู้ที่เราไปทำกิจกรรมด้วยสามารถดำรงชีพด้วยความมั่นคง อย่างสุจริตและมีองค์ความรู้

     ในกรณีที่เกิดเหตุผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานถึงแม้ว่าจะเกิดโอกาสได้น้อยมากเพราะบริษัทมีทีมตรวจสอบคุณภาพในทุกๆขั้นตอนหากกรณีนั้นเกิดขึ้นบริษัทสามารถสอบกับผลิตภัณฑ์ได้ในทุกๆการผลิตจนสอบกลับไปถึงผู้ขายวัตถุดิบให้โรงงาน ในกรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์มีปัญหาจริงเราจะมีนโยบายการเรียกคืนสินค้ากลับมาเพื่อสอบสวนและแก้ไขและบันทึกเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ ส่วนความรับผิดชอบต่อลูกค้าเนื่องจากลูกค้าที่มาทางเราผลิตจะเป็นลูกค้าที่ต้องทำธุรกิจต่อบริษัทจึงมีแนวคิดว่าเราจะไม่เน้นการรับออเดอร์ของลูกค้าที่ไม่พร้อมและไม่มีองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจโดยบริษัทนอกจากรับจ้างผลิตจะให้ คำปรึกษาทางธุรกิจให้กับลูกค้าอีกด้วยรวมทั้งยังช่วยในทุกทุกวิถีทางที่จะพักดันให้ลูกค้าสามารถอยู่ในธุรกิจได้อย่างมั่นคง บริษัทเห็นว่าถ้าบริษัทสามารถดำเนินกิจกรรมได้ดีทุกอย่างเป็นไปตามแผนทางต้นน้ำจะเกิดผลกระทบที่ดีกับผู้ปลูกและแปรรูปวัตถุดิบทางปลายน้ำลูกค้าของเราก็จะทำธุรกิจได้อย่างมั่นคงส่วนผู้บริโภคก็จะมีสุขภาพที่ดีเพราะสินค้าที่มีคุณภาพ

 

     การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและชุมชน

     ในส่วนของกิจกรรมต่างๆดังที่กล่าวไปแล้วบริษัทจะเน้นการให้องค์ความรู้แก่สังคมชุมชนซึ่งเป็นความรู้ระยะยาวให้เขาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนโดยใช้องค์ความรู้และความมีนวัฏกรรมสนับสนุนส่งเสริมผลิตผลที่เขามีแล้วในท้องถิ่น การที่ท้องถิ่นมีผลิตภัณฑ์ที่ดีลูกค้ามีธุรกิจที่ยั่งยืนก็จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน กิจกรรมในปีนี้บริษัทจะเน้นการเสริมให้องค์ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนตามความสามารถของทีมงานที่บริษัทมีหนังกิจกรรมต่างๆที่ภาครัฐได้เรียนเชิญมาตามโอกาส

     

    

 

     คุณพิษณุ แดงประเสริฐ 

EVP Of Business Development

เดือน มิถุนายน 2018
สารจากผู้บริหาร

สารจากผู้บริหารปี 2017
สารจากผู้บริหาร 2014สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com