dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
business-development
GMP ยา
ติดต่อเรา JSP Pharma


CSR

      ร่วมทอดกฐิน ณ วัดป่าเจริญราช

     ผู้นำทีมคุณจิรายุกุล ผู้บริหารของบริษัทโฮฮาโล่และบริษัทหิรัญโอสถ พร้อมพนักงาน บริษัทโรงงาน เภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด โดยทางบริษัทโรงงาน เภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบกาแฟให้ทางวัดนำไปต่อยอดกองกฐิน และได้ร่วมวิเคราะห์โรคจ่ายยาตามธาตุกำเนิดให้กับผู้ที่มาร่วมงานกฐินในครั้งนี้เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดป่าเจริญราช อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

 


      นักศึกษาฝึกงาน Present รายงานการฝึกงาน

 

    คุณพิษณุร่วมถ่ายรูปกับน้องนักศึกษาฝึกงาน ม. แม่ฟ้าหลวง ที่แผนกเครืองสำอาง

   คุณพิษณุร่วมถ่ายรูปกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่แผนกเครืองสำอาง หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ และ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจ เอส พี (ประเทศไทย) จำกัด

 

     บริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

   คุณจิรดา แดงประเสริฐ Administration Director เป็นตัวแทนจาก หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

    27 กรกฏาคม พ.ศ. 2555

  แบบโครงร่างปัญหาพิเศษวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำรากบัวเสริมใยอาหาร"

แบบโครงร่างปัญหาพิเศษวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร (27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำรากบัวเสริมใยอาหาร"

   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรที่วางจำหน่ายในท้องตลาด  เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีตามท้องตลาดและทัศนคติของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการเสริมใยอาหาร และพัฒนาการสูตรทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ รวมถึงการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์

  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแสดงว่า บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่งต่อการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554.

ใบประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    นักศึกษาฝึกงานกำลังใช้เครื่องมือทำ LAB บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี

นักศึกษาทำ lab นักศึกษาทำ lab นักศึกษาฝึกงาน ทำ lab
นักศึกษาทำ lab ที่ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี นักศึกษาฝึกงานทำ lab 
นักศึกษาทำ lab นักศึกษาทำ lab นักศึกษาฝึกงานทำ lab
 

   ถ่ายรูปรวมนักศึกษาฝึกงานที่ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี

นักศึกษาฝึกงาน 

รูปหมู่นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน   
นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน

     29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
    "คุณพิษณุและ อาจารย์ ภญ.ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย หัวหน้าภาควิชาเภสัชเวชและเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หารือเรื่องนักศึกษาฝึกงาน ณ หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และบจก.โรงงานเภสัชอุ
สาหกรรมเจเอสพี รวมทั้งความร่วมมือกับบริษัทวิจัยซีดีไอพี"

csr

csr csr นักศึกษา

  รู้จัก CSR

   "Corporate Social Responsibility หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั้น หมายถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูเเลรักษาสังคมและสิ่งเเวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

  • รูปแบบของ CSR

   ที่มา สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

    องค์กรหลายแห่งในปัจจุบัน ได้นำเรื่อง CSR มาเป็นประเด็นสื่อสารทางการตลาด บางองค์กรขยายผลเพื่อใช้ CSR เป็นรูปแบบในการกีดกันการแข่งขันทางการค้า จนทำให้ CSR กลายเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่สนองประโยชน์ต่อองค์กร แทนที่จะเป็นกิจกรรมที่สนองประโยชน์ต่อสังคม ในวงธุรกิจทุกวันนี้ จึงมีทั้ง CSR เทียม และ CSR แท้

    วิธีการจำแนกเบื้องต้นว่า กิจกรรมใดเป็น CSR เทียม และกิจกรรมใดเป็น CSR แท้นั้น ให้พิจารณาถึงประโยชน์ของกิจกรรมที่ได้รับว่า ตกอยู่กับสังคมหรือองค์กรมากกว่ากันและท่าน ในฐานะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมทั้งระดับไกล้และไกลควรที่จะสนับสนุนกิจกรรมนั้นหรือไม่ เพียงใด

    ประการต่อมา CSR ที่แท้นั้น จะต้องเกิดขึ้นจากการอาสาหรือสมัครใจยินดีในการดำเนินกิจกรรม CSR นั้นด้วยตัวเอง มิใช่เกิดจากความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ ตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย ตามจารีตหรือบรรทัดฐานของสังคมนั้นๆ กิจกรรมใดที่ต้องเป็นไปตามหน้าที่ (duty) ตามกฎหมาย (law) หรือตามมาตรฐาน (standard) กิจกรรมนั้นไม่ถือว่าเป็น CSR แท้

    กิจกรรมที่ถูกจัดว่าเป็น CSR แท้ ก็ยังมีการแบ่งออกเป็นประเภทตามทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม หากเป็นการดำเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลัก จะเรียกว่า Corporate-driven CSR ตัวอย่างเช่น องค์กรบริจาคเงินที่ได้จากกำไรในกิจการหรือบริจาคสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ หรือนำพนักงานลงพื้นที่เพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นการเสียสละทรัพยากรด้านเวลา หรือเป็นการลงแรง นอกเหนือจากการลงเงินหรือให้เป็นสิ่งของตามปกติทั่วไป เป็นต้น

    หากเป็นการดำเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรนอกองค์กรเป็นหลัก จะเรียกว่า Social-driven CSR ตัวอย่างเช่น การเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการของบริษัทในช่วงเวลาการรณรงค์โดยบริจาครายได้จากการขายสินค้าและบริการส่วนหนึ่งต่อทุกๆการซื้อแต่ละครั้งให้แก่หน่วยงานหรือมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ เป็นการระดมเงินบริจาคจากการซื้อของลูกค้า และมอบหมายให้ผู้อื่นที่มิใช่พนักงานในองค์กร ลงแรงช่วยเหลือในพื้นที่ เป็นต้น

   ในส่วนที่เป็น Corporate-driven CSR เอง หากพิจารณาโดยยึดที่ตัวกระบวนการทางธุรกิจ (business process) เป็นหลัก ยังสามารถจำแนกออกเป็น CSR ที่อยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in process) กับ CSR ซึ่งแยกต่างหาก จากกระบวนการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นภายหลัง (CSR after process)

รูปแบบของ CSR แท้ ที่นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขนั้น จะต้องสามารถเชื่อมร้อยกิจกรรมทางธุรกิจให้มีส่วนประสมของความรับผิดชอบทางสังคมได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน

   สถาบันไทยพัฒน์ เน้นการออกแบบและพัฒนากิจกรรมซีเอสอาร์ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ (CSR in process) ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ให้แก่องค์กรที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในสังคม ผ่านทางเครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR)

  • เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม : คู่มือช่วยบอกพิกัดการดำเนินงานที่มีเป้าหมายด้านธุรกิจควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม
   ที่มา โดยคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

    ในการปฎิบัติตามหลัก CSR ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ควบคุมกับธุรกิจ สามารถเเบ่งได้เป็น 4 ขั้นดังนี้

ขั้นที่ 1 Mandatory Level : ข้อกำหนดตามกฎหมาย (Legislation) หมายถึง การที่ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค    กฎหมายเเรงงาน การจ่ายภาษี เป็นต้น
ขั้นที่ 2 Elementary Level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Profit) หมายถึง การที่ธุรกิจคำนึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบเเทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในขั้นนี้ธุรกิจควรหมั่นตรวจตราว่า กำไรที่ได้นั้นต้องมิใช่กำไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม
ขั้นที่ 3 Preemptive Level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสมและผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบเเทนเเก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้าง ที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูเเลหรือเอาใจใส่จากผุ้ประกอบธุรกิจ
ขั้นที่ 4 Voluntary Level : ความสมัครใจ (Voluntary Action) หมายถึง การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามเเนวทาง CSR ด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคมแต่อย่างใด ซึ่งในขั้นนี้ การประกอบธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญและการดำเนินการ CSR ในส่วนนี้สมควรได้รับการยกย่องชื่นชมจากสังคมอย่างเเท้จริง

  ทั้งนี้ ธุรกิจต้องดำเนินการตามเกณฑ์ในขั้นที่ 1 เป็นอย่างน้อย ส่วนการดำเนินการในขั้นต่อไป ให้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของธุรกิจเเต่ละเเห่งที่เเตกต่างกันไป โดยหลักสำคัญของการปฏิบัติตามเเนวทาง CSR ควรอยู่บนหลักพอประมาณที่ธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ต้องไม่เบียดเบียนสังคม

สำหรับเเนวปฏิบัติในเรื่อง CSR เเบ่งได้เป็น 8 หัวข้อ ดังนี้
1. การกำกับดูเเลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
3. การเคารพสิทธิและการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม
7. การเผยเเพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม

" http://www.csri.or.th/knowledge-csr-howto

 
csr event

ผู้บริหารบมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) รับรางวัลแห่งชาติ Thai Awards
CSR ประจำปี 2020
CSR วันที่27และ29 มกราคม 2558
CSR วันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ.2557
กิจกรรม CSR ของบริษัทสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com