dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
business-development
GMP ยา
ติดต่อเรา JSP Pharma


FDAnews

ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. โดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทางด้านอาหารและยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดย บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห่วงสุขภาพของผู้บริโภคทุกท่าน จึงได้เผยแพร่ข่าวสาร อย. เพื่อให้ผู้บริโภคได้เท่าทัน และเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ ไม่โดนหลอกลวง เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร เป็นต้น โดยเฉพาะ อาหารเสริม ปัจจุบันอาหารเสริมมีมากมายหลายยี่ห้อ บางชนิดก็โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง บางชนิดก็มีโทษแก่ร่างกาย ไม่ได้มีคุณภาพที่ อย. ได้กำหนด ขอให้ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้เผยแพร่ได้ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทยความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย

 GMP เป็นคําที่คุ้นเคยในวงการอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นยา เครื่องสําอาง และรวมถึงทางด้านอาหารด้วย แต่ GMP (Good Manufacturing Practice) ที่เกี่ยวข้องกับอาหารมีที่มา คือ เป็นคําที่นํามาจากกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กําหนดอยู่ใน Code of Federal Regulation title ที่ 21 part 110 หากเทียบกับมาตรฐานสากล คือ มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ FAO/WHO (Codex) จะใช้คําว่า General Principles of Food Hygiene นักวิชาการทางด้านอาหารมักใช้คําว่า GMP เนื่องจากเป็นคําย่อที่เข้าใจตรงกันว่า หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ ผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกําหนดขั้นพื้นฐานที่จําเป็น

อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุอย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ

 อย. เขมเตือนผูจําหนาย อยานําผลิตภัณฑอาหารที่ไมมีการแสดงฉลาก หรือเปนผลิตภัณฑที่ หมดอายุ หรือใกลหมดอายุจัดใส่ กระเชาของขวัญ เพื่อปองกันอันตรายที่ผูบริโภคจะไดรับ แนะผูบริโภคกอนเลือกซื้อ กระเชาของขวัญ ควรตรวจฉลากผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑมาจัดกระเชาเอง พรอมกันนี้ อย.จะสุมตรวจกระเชาของขวัญที่วางจําหนายตามหางสรรพสินคาและซูเปอรมารเก็ตตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงสิ้นสุดชวงเทศกาลปใหม

จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น

   อย. ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูแทนของบริษัทผู ผลิตอาหารเสริม แจงวาพบเลขสารบบอาหารของทางบริษัท ถูกนําไประบุบนผลิตภัณฑของบริษัทอื่น และมีการจําหนายทางอินเทอรเน็ตในหลายเว็บไซต

อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริงอย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง

  นักศึกษาสาวเสียชีวิตจากภาวะช็อกภายในคอนโดยานนนทบุรี ซึ่งคาดวาอาจเกิดจากการรับประทาน ยาขับผิว และ ยาเพิ่มขนาดหน้าอก มีขอหามใชหรือควรหลีกเลี่ยงการใชกับผูปวยที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจทําใหเกิดหลอดเลือดอุดตัน เชน ผูที่เปนโรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดอักเสบ ดังนั้น การใชยาในภาวะผูที่มีความเสี่ยงดังกลาว ควรตองอยูในความดูแลของแพทยอยางใกลชิด

อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIVอย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV

 อย. เผย กรณีขาวสงตอทาง LINE แจงวาหามรับประทาน ผลไมกระปอง เนื่องจากมีการนําผูปวยติดเชื้อ HIV หยดเลือดใสใน ผลไมกระปอง และขณะนี้มีการประกาศใหนํา ผลไมกระปอง ออกจากชั้นวางจําหนายตามหางสรรพสินคาตาง ๆ แลว พบเปนเพียงขาวลือ ยันไมมีมูลความจริงแตอยางใด ขอผูบริโภควางใจ พรอมแนะวิธีการสังเกต เลือกซื้ออาหารกระปองที่ถูกตอง

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com