dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


FDAnews

ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. โดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทางด้านอาหารและยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดย บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห่วงสุขภาพของผู้บริโภคทุกท่าน จึงได้เผยแพร่ข่าวสาร อย. เพื่อให้ผู้บริโภคได้เท่าทัน และเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ ไม่โดนหลอกลวง เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร เป็นต้น โดยเฉพาะ อาหารเสริม ปัจจุบันอาหารเสริมมีมากมายหลายยี่ห้อ บางชนิดก็โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง บางชนิดก็มีโทษแก่ร่างกาย ไม่ได้มีคุณภาพที่ อย. ได้กำหนด ขอให้ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้เผยแพร่ได้ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทยความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย

 GMP เป็นคําที่คุ้นเคยในวงการอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นยา เครื่องสําอาง และรวมถึงทางด้านอาหารด้วย แต่ GMP (Good Manufacturing Practice) ที่เกี่ยวข้องกับอาหารมีที่มา คือ เป็นคําที่นํามาจากกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กําหนดอยู่ใน Code of Federal Regulation title ที่ 21 part 110 หากเทียบกับมาตรฐานสากล คือ มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ FAO/WHO (Codex) จะใช้คําว่า General Principles of Food Hygiene นักวิชาการทางด้านอาหารมักใช้คําว่า GMP เนื่องจากเป็นคําย่อที่เข้าใจตรงกันว่า หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ ผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกําหนดขั้นพื้นฐานที่จําเป็น

อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุอย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ

 อย. เขมเตือนผูจําหนาย อยานําผลิตภัณฑอาหารที่ไมมีการแสดงฉลาก หรือเปนผลิตภัณฑที่ หมดอายุ หรือใกลหมดอายุจัดใส่ กระเชาของขวัญ เพื่อปองกันอันตรายที่ผูบริโภคจะไดรับ แนะผูบริโภคกอนเลือกซื้อ กระเชาของขวัญ ควรตรวจฉลากผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑมาจัดกระเชาเอง พรอมกันนี้ อย.จะสุมตรวจกระเชาของขวัญที่วางจําหนายตามหางสรรพสินคาและซูเปอรมารเก็ตตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงสิ้นสุดชวงเทศกาลปใหม

จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น

   อย. ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูแทนของบริษัทผู ผลิตอาหารเสริม แจงวาพบเลขสารบบอาหารของทางบริษัท ถูกนําไประบุบนผลิตภัณฑของบริษัทอื่น และมีการจําหนายทางอินเทอรเน็ตในหลายเว็บไซต

อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริงอย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง

  นักศึกษาสาวเสียชีวิตจากภาวะช็อกภายในคอนโดยานนนทบุรี ซึ่งคาดวาอาจเกิดจากการรับประทาน ยาขับผิว และ ยาเพิ่มขนาดหน้าอก มีขอหามใชหรือควรหลีกเลี่ยงการใชกับผูปวยที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจทําใหเกิดหลอดเลือดอุดตัน เชน ผูที่เปนโรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดอักเสบ ดังนั้น การใชยาในภาวะผูที่มีความเสี่ยงดังกลาว ควรตองอยูในความดูแลของแพทยอยางใกลชิด

อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIVอย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV

 อย. เผย กรณีขาวสงตอทาง LINE แจงวาหามรับประทาน ผลไมกระปอง เนื่องจากมีการนําผูปวยติดเชื้อ HIV หยดเลือดใสใน ผลไมกระปอง และขณะนี้มีการประกาศใหนํา ผลไมกระปอง ออกจากชั้นวางจําหนายตามหางสรรพสินคาตาง ๆ แลว พบเปนเพียงขาวลือ ยันไมมีมูลความจริงแตอยางใด ขอผูบริโภควางใจ พรอมแนะวิธีการสังเกต เลือกซื้ออาหารกระปองที่ถูกตอง

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com