dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ

  อย. เขมเตือนผูจําหนาย อยานําผลิตภัณฑอาหารที่ไมมีการแสดงฉลาก หรือเปนผลิตภัณฑที่ มดอายุ หรือใกลหมดอายุจัดใส่ กระเชาของขวัญ เพื่อปองกันอันตรายที่ผูบริโภคจะไดรับ แนะผูบริโภคกอนเลือกซื้อ กระเชาของขวัญ ควรตรวจฉลากผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑมาจัดกระเชาเอง พรอมกันนี้ อย.จะสุมตรวจกระเชาของขวัญที่วางจําหนายตามหางสรรพสินคาและซูเปอรมารเก็ตตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงสิ้นสุดชวงเทศกาลปใหม

  นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยวา ขณะนี้ใกลถึงชวงเทศกาลปใหม หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต หรือรานคา สวนใหญจะนําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป เชน อาหารกระปอง ผลไมกระปอง ขนม คุกกี้นม ผลิตภัณฑสําเร็จรูป ฯลฯ มาจัดเปน กระเชาของขวัญ จําหนายใหกับประชาชนอยางแพรหลาย ดังนั้น เพื่อคุมครองความปลอดภัยใหผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอความรวมมือมายังผูจําหนาย ใหมีความรับผิดชอบในการจัดกระเชา ขอใหตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ ทั้งที่ผลิตในประเทศและตางประเทศ ที่จะนํามาจัดกระเชาอยางละเอียด โดยตองเปนผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาติ ถูกตองจาก อย. , ฉลากผลิตภัณฑตองแสดงวันเดือนปที่ หมดอายุ และตองไมเปนผลิตภัณฑที่หมดอายุ หรือใกลหมดอายุจึงขอใหผูผลิตและผูจําหนาย กระเชาของขวัญ ปใหมใหความสําคัญตอความปลอดภัยของผูบริโภค เนื่องจากตามกฎหมาย อย. ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ

 ซึ่งเปนมาตรการควบคุมให กระเชาของขวัญ ที่มีผลิตภัณฑอาหาร จัดรวมอยูในภาชนะเดียวกันโดยมีการหุมหอไมวาจะเปน กระเชา ตะกรา กลอง ถุง หรือภาชนะใดๆ ตองแสดงขอความภาษาไทยที่เห็นไดชัดเจน อานไดงาย และขอความตองแสดงรายละเอียดไดแก "ชื่อหรือประเภท หรือชนิดของอาหารแตละรายการที่บรรจุในกระเชา ,วันเดือนปที่หมดอายุ หรือควรบริโภคกอน" ของอาหารที่จัดรวมในภาชนะบรรจุ ทั้งนี้หากพบการจําหนายผลิตภัณฑอาหาร หมดอายุ ที่ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพพบสิ่งที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือมีการปนเปอนวัตถุอันตราย จะเขาขายเปนอาหารไมบริสุทธิ์ มีโทษจําคุก ไมเกิน 2 ปหรือปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากพบวาอาหารจัดรวมในภาชนะ เชน กระเชา ตะกรา กลอง ถุง หรือภาชนะใด ๆ ไมแสดงชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหารแตละรายการที่บรรจุและไมระบุวัน หมดอายุ หรือควรบริโภคกอนของอาหารแตละรายการที่บรรจุจะมีโทษปรับไมเกิน 3 หมื่นบาท

 เลขาธิการฯ อย. กลาวในตอนทายวา สําหรับมาตรการเฝาระวังผลิตภัณฑที่จําหนายในชวงเทศกาลปใหม อย. จะนําทีมออกสุมตรวจ กระเชาของขวัญ ปใหมที่วางจําหนายตามหางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ตและรานคาตางๆอยางใกลชิด ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยเนนการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑวันหมดอายุ คุณภาพผลิตภัณฑ ทั้งนี้จะประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดใหตรวจเขม กระเชาของขวัญ ปใหมดวย โดยพรอมเริ่มดําเนินการสุมตรวจตั้งแตบัดนี้เปนตนไป อยางไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพของผูรับ ขอแนะนําใหเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารมาจัดกระเชาดวยตนเอง หรืออาจมอบเปนกระเชาสุขภาพใหแกคนที่เรารัก หรือสนับสนุนผลิตภัณฑอาหารพื้นบานไทยจากสินคา OTOP มาจัดกระเชา และขอใหเปนกระเชาที่ปราศจากเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล หากผูบริโภคพบผลิตภัณฑที่ไมมีการแสดงฉลากที่ถูกตองสามารถรองเรียนไดที่ สายดวน อย. 1556 หรือที่สํานักงาสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

 
ที่มา : อย.FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซูลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคนำ้แข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย. รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมเป็นสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
รับแจ้งเรื่องการพบเห็นการขายสินค้าเลอร์เมร่าในช่องทางออนไลน์
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com