dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง

อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง 

  อย. เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง ฝ่าฝืนโทษหนักทั้งจําทั้งปรับ

  อย. เผยพบผู้ประกอบการ วัตถุอันตราย ส่วนใหญ่ ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงขอให้ดําเนินการให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะได้รับโทษหนักตามความรุนแรงของการก่อให้เกิดอันตราย คือ จําคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

  ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดําเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ วัตถุอันตราย ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ป้องกันกําจัดแมลง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และผลิตภัณฑ์อุปโภคอื่นๆ หากพบว่าไม่ได้ขอขึ้นทะเบียน ไม่ได้ขออนุญาต หรือไม่ได้แจ้งข้อเท็จจริง จะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษรุนแรงตามระดับความรุนแรงของการก่อให้เกิดอันตราย โดยแบ่ง วัตถุอันตราย เป็น 4 ชนิด ได้แก่ วัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 เป็น วัตถุอันตราย ที่ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มอื่น จึงกําหนดให้ผู้ผลิตและผู้นําเข้า แจ้งข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และจัดทําฉลากตามที่กําหนด หากไม่แจ้งข้อเท็จจริง จะมีโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ เช่น น้ํามันตะไคร้หอมไล่ยุง กาวยึดติดแห้งเร็ว ผลิตภัณฑ์ล้างจานที่มี สาระสําคัญเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ หรือชนิดไม่มีประจุ (ยกเว้น โนนิลฟีนอล เอทอกซิเลท หรือสารทั้งสองกลุ่มผสมกัน) เป็นต้น ส่วน วัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 เป็น วัตถุอันตราย ที่กฎหมายกําหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องมาขอขึ้นทะเบียน วัตถุอันตราย และแจ้งการดําเนินการก่อนจึงจะประกอบกิจการนั้นได้ หากผู้ผลิต ผู้นําเข้าไม่ขอขึ้นทะเบียน วัตถุอันตราย จะมีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก และผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง ไม่แจ้งการดําเนินการ จะมีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ เช่น ปากกาลบคําผิด

  สำหรับ วัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 เป็น วัตถุอันตราย ที่กฎหมายกําหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องมาขอขึ้นทะเบียน วัตถุอันตราย และขอใบอนุญาตก่อนจึงจะประกอบกิจการนั้นได้ หากผู้ผลิตและผู้นําเข้า ไม่ขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จะมีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก และผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง ไม่ขอใบอนุญาตจะมีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ


  ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างห้องนำ้ที่มีสารสําคัญเป็นกรดหรือด่างต่างๆ หรือมีสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวก ทรายกําจัดลูกนำ้ยุง ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นกําจัดแมลง เป็นต้น และชนิดสุดท้ายคือ วัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 เป็น วัตถุอันตราย ที่ห้ามใช้ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งจากคุณสมบัติของสารหรือจากลักษณะการใช้ ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ เช่น ดีดีที พาราไทออน


ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซูลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคนำ้แข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย. รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมเป็นสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
รับแจ้งเรื่องการพบเห็นการขายสินค้าเลอร์เมร่าในช่องทางออนไลน์
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com