dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
business-development
GMP ยา
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง

อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง

  กรณีขาวหญิงสาวพักอยูคอนโดยานนนทบุรีเสียชีวิตจากภาวะช็อก ซึ่งคาดวาสาเหตุอาจเกิดจากการกิน ยาขับผิว และ ยาเพิ่มขนาดหน้าอก นั้น อย. เผย ขณะนี้ยังไมสามารถสรุปสาเหตุการตายได้ ว่าเกิดจากอะไร ตองรอผลชันสูตรอยางละเอียด รวมทั้งรอผลการตรวจวิเคราะหวา ยาที่พบในที่เกิดเหตุเปนยากลุมไหน เตือนหญิงสาวทุกรุนทุกวัย อยาหลงเชื่อโฆษณา ขายยา ผานทางอินเทอรเน็ตที่โออวดสรรพคุณเกินจริง หรือไปหาซื้อยามากินเองเด็ดขาด เพราะไดผลไมคุมกับเสีย

  ภก.ประพนธอางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะโฆษก อย. เปดเผยวา กรณีมีขาวทางสื่อตาง ๆ วาพบนักศึกษาสาวเสียชีวิตจากภาวะช็อกภายในคอนโดยานนนทบุรี ซึ่งคาดวาอาจเกิดจากการรับประทาน ยาขับผิว และ ยาเพิ่มขนาดหน้าอก ที่สั่งซื้อผานทางเว็บไซตนั้น อย. รูสึกหวงใยอยางยิ่ง และขอแจงวา ขณะนี้ยังไมสามารถสรุปสาเหตุที่แนชัด ในการเสียชีวิตของนักศึกษาสาววา เกิดจากสาเหตุใด ตองรอผลการชันสูตรอยางละเอียดกอน รวมทั้งรอผลการตรวจวิเคราะหวา ยาที่พบในสถานที่เกิดเหตุเปนยาอะไร ตามขาวระบุวาอาจเกิดจากการใชยาขยายขนาดทรวงอก ซึ่งเปนการคาดคะเนสาเหตุที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม อย.ไมเคยรับขึ้นทะเบียนตํารับยาที่มีสรรพคุณดังกลาว แตทั้งนี้ อาจมีการนํายาเม็ดคุมกําเนิด ที่มีสวนผสมของเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ไปใชในปริมาณที่สูง โดยอาศัยผลขางเคียงของยา คือ เกิดอาการคัดตึงที่เตานม หนาอกมีขนาดใหญขึ้น แตการใชยาดังกลาว มีโอกาสทําใหเกิดลิ่มเลือด มีเลือดออกกระปดกระปอยในชองคลอด ปวดศีรษะ อาเจียน มึนงง ออนเพลีย มีภาวะเลือดแข็งตัวมากผิดปกติ การใชยาคุมกําเนิดซึ่งเปนยาฮอรโมนดังกลาวในปริมาณสูง มีขอหามใชหรือควรหลีกเลี่ยงการใชกับผูปวยที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจทําใหเกิดหลอดเลือดอุดตัน เชน ผูที่เปนโรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดอักเสบ ดังนั้น การใชยาในภาวะผูที่มีความเสี่ยงดังกลาว ควรตองอยูในความดูแลของแพทยอยางใกลชิด

  กรณีการใชผลิตภัณฑ กลูตาไธโอน ที่พบในทองตลาด สวนใหญนั้นอยูในรูปของยาเม็ดหรือผงละลายน้ํา สําหรับรับประทาน ซึ่ง กลูตาไธโอน สามารถถูกทําลายไดในทางเดินอาหารของมนุษย ดังนั้นจึงไมเกิดประโยชนใดๆ นอกจากนี้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ กลูตาโธโอน ชนิดฉีดหรือรับประทาน เพื่อใหผิวขาวใสนั้น ยังไมมีการพิสูจนผลที่ชัดเจน รวมทั้งความปลอดภัยในการใชยา ขอย้ำวา ปจจุบัน อย. ยังไมเคยรับขึ้นทะเบียนตํารับยาที่มีสรรพคุณทําให้ เพิ่มขนาดทรวงอก หรือยาฉีดที่ทําใหผิวขาวแตอยางใด

 ภก.ประพันธ์ อางตระกูล กลาวในตอนทายวา อย. ขอเตือนผูบริโภค โดยเฉพาะหญิงสาว อยาซื้อยารับประทานเองผานทางอินเทอรเน็ตเด็ดขาด เพราะมีความเสี่ยง อาจไดรับผลิตภัณฑที่ไมมีคุณภาพมาตรฐาน หรือลักลอบผสมยา หรือสารอันตราย ไมใหผลในการใชหรือรักษา โดยผลิตภัณฑยา อาหาร เครื่องสําอาง ที่โฆษณาขายผานทางอินเทอรเน็ต มักเปนผลิตภัณฑที่มีปญหาและไดรับขอรองเรียนอยูเสมอ คือ ใชแลวไมเห็นผล เสียเงินโดยไมคุมคา โรคที่เปนรุนแรงขึ้น ไดรับอันตรายจากผลิตภัณฑเชน การแพ้ ที่สําคัญในสวนของการโฆษณา ขายยา ผานทางอินเทอรเน็ต ถือเปนโฆษณาที่หลอกลวงผูบริโภค มีความผิดตามกฎหมาย เพราะ อย. ไมเคยอนุญาตใหโฆษณายาใด ๆ ทางสื่ออินเทอรเน็ต ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 มีขอกําหนดชัดเจนเรื่องสถานที่ ขายยา วา ตองไมขายนอกสถานที่ ขายยา ที่ระบุไว ตามใบอนุญาต ขายยา ที่กําหนด เพราะยาไมใชสินคาทั่วไป การซื้อยาจึงจําเปนตองไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูปฏิบัติวิชาชีพโดยตรง การ ขายยา ทางอินเทอรเน็ต จึงเปนการ ขายยา นอกสถานที่ที่อนุญาต มีความผิดตามกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ปหรือปรับไมเกิน 10,000 บาท รวมทั้งจะถือวามีความผิดฐานโฆษณาดวย เพราะยาถือเปนสิ่งที่ไมอนุญาตใหโฆษณา จะมีโทษปรับไมเกิน100,000 บาท “ ขอใหผูบริโภคอยาไดหลงเชื่อ ตกเปนเหยื่อพวกที่กระทําผิดกฎหมาย หากพบการโฆษณาเปนเท็จหรือหลอกลวง สามารถรองเรียนมายัง สายดวน อย. 1556 เพื่อ อย. จะไดเรงตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดทันที”

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซูลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคนำ้แข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย. รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมเป็นสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
รับแจ้งเรื่องการพบเห็นการขายสินค้าเลอร์เมร่าในช่องทางออนไลน์
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com