dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Pharma knowledge

ทางโรงงานเภสัชกรรมอุตสาหกรรมค็อกและเจ เอส พี ได้จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยร่วมมือกับนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น พ.ศ.2553 ทั้งสององค์การมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกัน จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ มากขึ้น 

2.เพื่อส่งเสริมให้การบริโภคยาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คุ้มค่าและช่วยลดปัญหาจากการใช้ยาที่พบบ่อยในประเทศ 

3.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เที่ยงตรง และทันต่อเหตุการณ์ของปัญหาสุขภาพ การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดีและเป็นหนึ่งในมาตรการของการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยต่อไป  

4.เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านเภสัชกรรม ที่นักศึกษาได้เรียนมาๆถ่ายทอดให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้เข้าใจเรื่องยาและเภสัชกรรมมากขึ้น 

5.เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลใหม่ๆมาเพิ่มให้กับตนเองอยู่เสมอ 

6.เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ การอ่าน การสรุป และนำมาเสนอถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 

7.เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   

8. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของระบบเภสัชสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลต่างๆ และระบบสารสนเทศอื่นๆ พร้อมทั้งสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่สืบค้น รวมทั้งมีทักษะในการให้บริการด้านเภสัชสนเทศแก่บุคลาคลทั่วไปได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง

 

 

 ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน
9.ประเภทของยา
1.ยาตีกัน...เงามืดจากการใช้ยา
2.ความเหมือนที่แตกต่างของยาแก้อักเสบและยาปฏิชีวนะarticle
3. Oral Controlled Release
4. การทดสอบทางชีววิทยาarticle
5.ยาต้นแบบ (Original drugs) และยาสามัญ (Generic drugs) แตกต่างกันอย่างไร
6.Personalized Medicinearticle
CLEANING VALIDATION

 CLEANING VALIDATION

การรักษาเบาหวานด้วยธรรมชาติบำบัด
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com