dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Pharma knowledge

ทางโรงงานเภสัชกรรมอุตสาหกรรมค็อกและเจ เอส พี ได้จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยร่วมมือกับนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น พ.ศ.2553 ทั้งสององค์การมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกัน จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ มากขึ้น 

2.เพื่อส่งเสริมให้การบริโภคยาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คุ้มค่าและช่วยลดปัญหาจากการใช้ยาที่พบบ่อยในประเทศ 

3.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เที่ยงตรง และทันต่อเหตุการณ์ของปัญหาสุขภาพ การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดีและเป็นหนึ่งในมาตรการของการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยต่อไป  

4.เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านเภสัชกรรม ที่นักศึกษาได้เรียนมาๆถ่ายทอดให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้เข้าใจเรื่องยาและเภสัชกรรมมากขึ้น 

5.เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลใหม่ๆมาเพิ่มให้กับตนเองอยู่เสมอ 

6.เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ การอ่าน การสรุป และนำมาเสนอถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 

7.เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   

8. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของระบบเภสัชสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลต่างๆ และระบบสารสนเทศอื่นๆ พร้อมทั้งสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่สืบค้น รวมทั้งมีทักษะในการให้บริการด้านเภสัชสนเทศแก่บุคลาคลทั่วไปได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง

 

 

 วิตามินเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพ และช่วยให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ ถึงแม้ในแต่ละวันร่างกายจะต้องการวิตามินจำนวนไม่มากนัก แต่ก็ไม่สามารถขาดได้ วิตามิน

 วิตามิน เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพ และช่วยให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ ถึงแม้ในแต่ละวันร่างกายจะต้องการวิตามินจำนวนไม่มากนัก แต่ก็ไม่สามารถขาดได้ การรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ก็ทำให้ร่างกายได้รับวิตามินอย่างเพียงพอ แต่ถ้าหากรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ก็ทำให้ร่างกายได้รับวิตามินอย่างเพียงพอ แต่ถ้าหากรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ หรือไม่รับประทานผักผลไม้  หรือการเลือกรับประทานอาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อบ่อยๆ ก็จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และถ้าขาดวิตามินก็จะส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย และอาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย

สมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอาง ในปัจจุบันมีความหลาหลายโดยส่วนมากทำมาจากธรรมชาติ เช่น ดินสอพอง ได้มาจากดินมาร์ล ขมิ้น มะหาด แอ๊ปเปิ้ล และอื่นๆสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอาง

 สมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอาง

 

ในปัจจุบันมีความหลาหลายโดยส่วนมากทำมาจากธรรมชาติ

 

1. ดินสอพอง 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำดินมาร์ลมาบด ร่อน ผสมกับน้ำ แล้วนำมากรองให้สะอาด 

 

2. ขมิ้นชัน มีลักษณะเป็น เหง้ารูปไข่ มีแง่งแขนงรูปทรงกระบอก หรือคล้ายนิ้วมือ ตรงหรือโค้งเล็กน้อยยาว 4-7 เซนติเมตร กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร หนาประมาณ 1-1.8 เซนติเมตร ปลายทั้งสองข้างตัด สีภายนอกสีน้ำตาลถึงเหลืองเข้มๆ มีรอยย่นๆตามความยาวของแง่ง มีวงแหวนตามขวาง 

3. มะหาด 

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลม ลำต้นเปลาตรง เปลือกต้นสีน้ำตาลอมแดงถึงน้ำตาลเข้ม ต้นแก่ผิวจะหยาบและแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลออกแดงหนาแน่น มีน้ำยางสีขาว ใบ เดี่ยวเรียงแบบสลับระนาบเดียว

 

 

วิตามิน หมายถึง กลุ่มอินทรีย์สาร ที่ร่างกายต้องการเพียงเล็กน้อย ซึ่งมีบทบาทในการช่วยควบคุมปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย ช่วยป้องกันเซลล์ ทำให้การเปลี่ยนแปลงอาหารเป็นพลังงานได้ นอกจากนี้วิตามินยังมีการนำมาใช้ประโยชน์ในเครื่องสำอางอีกด้วยวิตามินที่ละลายน้ำ

 

  วิตามินที่ละลายนำ้ (วิตามินที่ละลายในเครื่องสำอาง) 

วิตามิน หมายถึง กลุ่มอินทรีย์สาร ที่ร่างกายต้องการเพียงเล็กน้อย ซึ่งมีบทบาทในการช่วยควบคุมปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย ช่วยป้องกันเซลล์ ทำให้การเปลี่ยนแปลงอาหารเป็นพลังงานได้ นอกจากนี้วิตามินยังมีการนำมาใช้ประโยชน์ในเครื่องสำอางอีกด้วย

ประเภทของวิตามิน

1.วิตามินที่ละลายน้ำ คือ วิตามินบีและวิตามินซี

2.วิตามินที่ไม่ละลายน้ำ คือ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค

ฝ้า กระ และจุดด่างดำ เป็นลักษณะของผิวหนังที่มีความผิดปกติ แต่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิต จัดเป็นปัญหาผิวที่มีความสัมพันธ์กับเม็ดสีเมลานิน โดยมีความแตกต่างกันฝ้า กระ จุดด่างดำ เมลานิน

     ฝ้า กระ และจุดด่างดำ

   เป็นลักษณะของผิวหนังที่มีความผิดปกติ แต่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิต จัดเป็นปัญหาผิวที่มีความสัมพันธ์กับเม็ดสีเมลานิน

โดยมีความแตกต่างกันดังนี้

    ฝ้า (Melasma) มีลักษณะเป็นปื้นสีน้ำตาลดำ โดยจะพบมากบริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง เกิดจากความผิดปกติของเม็ดสีผิวเมลานิน ทำให้มีการเพิ่มจำนวนของเมลานินมากขึ้น สามารถพบได้ทั้งในเพศชายและหญิง แต่พบมากในเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่ โดยมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น พันธุกรรม ฮอร์โมน แสงแดด และอายุ เป็นต้น 

   กระ (freckle) มีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลหรือดำ ที่มีลักษณะแบนราบหรือเป็นตุ่มนูน กระจายอยู่บริเวณผิวหน้า ลำคอ หรือตามร่างกายบริเวณที่โดนแสงแดดได้ เกิดจากความผิดปกติของเมลานิน ซึ่งมีหลายสาเหตุอันทำให้เกิดกระตามชนิดของกระ เช่น อายุ แสงแดด พันธุกรรม เป็นต้น

    จุดด่างดำ มีลักษณะเป็นจุดแบน มีสีที่ต่างกันไปตั้งแต่สีชมพูไปถึงสีแดง ไปจนถึงสีน้ำตาลหรือเทาเข้ม โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล เกิดหลังจากที่ผิวมีการอักเสบ ผิวที่อักเสบก็จะไปกระตุ้นการผลิตเมลานินที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผิวบริเวณนั้นมีสีเข้มกว่าบริเวณรอบข้าง

ผมหรือขนที่งอกปกคลุมหนังศีรษะของมนุษย์เป็นโครงสร้างโปรตีนที่เรียกว่า “เคราติน” ซึ่งประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ คือ คาร์บอน 43%, ไฮโดรเจน 7%, ออกซิเจน 33%, ซัลเฟอร์ 4%Hair

   Hair (ผม)

 

โครงสร้างเส้นผม

 

 ผมหรือขนที่งอกปกคลุมหนังศีรษะของมนุษย์เป็นโครงสร้างโปรตีนที่เรียกว่า “เคราติน” ซึ่งประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ คือ คาร์บอน 43%, ไฮโดรเจน 7%, ออกซิเจน 33%, ซัลเฟอร์ 4%แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เส้นผมที่งอกเหนือหนังศีรษะ (hair shaft) และ รากผม (hair root) ที่เป็นส่วนฝังอยู่ใต้หนังศีรษะ

เส้นผม (hair shaft)

เป็นเซลล์ส่วนที่ตายแล้ว ไม่มีชีวิต และความรู้สึก เป็นส่วนที่งอกเจริญยาวออกมาปกคลุมศีรษะ มีลักษณะโครงสร้างภายในแตกต่างกันไปสำหรับผมชนิดต่างๆ ทำให้ปรากฏให้เห็นภายนอกได้ต่างกัน เช่น ผมตรง ผมหยักศก ผมสีดำ ผมสีน้ำตาล เป็นต้น ซึ่งถ้านำเส้นผมมาตัดขวาง จะแยกส่วนประกอบ ได้ 3 ชั้น คือ

สิว คือ การอักเสบของหน่วยรูขนและต่อมไขมัน (pilosebaceous unit) บริเวณตำแหน่งที่มีต่อมไขมันขนาดใหญ่อยู่หนาแน่น เช่น หน้า คอ และลำตัวส่วนบนAcne

 

    สิว (Acne)

   สิว คือ การอักเสบของหน่วยรูขนและต่อมไขมัน (pilosebaceous unit) บริเวณตำแหน่งที่มีต่อมไขมันขนาดใหญ่อยู่หนาแน่น เช่น หน้า คอ และลำตัวส่วนบน โดยพบมากในวัยรุ่น ผู้หญิงช่วงอายุ 14-17 ปี และผู้ชายช่วงอายุ 16-19 ปี ความรุนแรงของสิวจะมากขึ้นหลังจากเริ่มเป็นสิว 3-5 ปี ซึ่งเป็นสิวชนิดไม่รุนแรงร้อยละ 85 มีเพียงร้อยละ 15 ที่เป็นสิวอักเสบรุนแรง และหายไปในช่วงอายุ 20-25 ปี แต่บางคนอาจเป็นๆ หายๆ จนอายุเลย 40 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดสิว

อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักและผลไม้อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักและผลไม้

     อย.ขอแนะผู้บริโภคในเรื่องการเลือกซื้อ เลือกใช้ผักและผลไม้ช่วงเทศกาลกินเจ การเลือกซื้อผักต้องเลือกในสภาพ สด ใหม่ สะอาด ไม่มีลักษณะแข็งหรือกรอบจนเกินไป ไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูก ไม่มีเชื้อรา ไม่มีสีผิดจากธรรมชาติไม่มีเศษดินหรือสิ่งสกปรกเกาะเป็นคราบติดอยู่และที่สําคัญต้องไม่มีคราบสีขาวของสารฆ่าแมลงตกค้างอยู่ นอกจากนี้ควรเลือก ผัก ที่มีรูพรุนจากการเจาะของแมลง ซึ่งอาจแสดงว่าผักนี้ไม่ใช้สารฆ่าแมลง ส่วนการเลือกซื้อผลไม้นั้น ต้องดูที่ผิวสด ใหม่ ขั้วหรือก้านยังเขียวและแข็ง เปลือกไม่ช้ําหรือดํา ที่สําคัญหลังจากที่ซื้อ ผัก และ ผลไม้ แล้ว ควรทําความสะอาดก่อนนําไปรับประทานหรือนําไปปรุงอาหาร

"สารสกัดเมล็ดองุ่น" ช่วยลดน้ำตาลในเลือด "สารสกัดเมล็ดองุ่น" ช่วยลดน้ำตาลในเลือด

 "จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสารสกัดที่ได้ จากเมล็ดองุ่นสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ เมื่อนำมาศึกษาในหนูทดลองซึ่งมีการให้อาหาร ที่มีปริมาณน้ำตาลสูง พบว่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นมีฤทธิ์ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ได้ รวมทั้งยังป้องกันเบต้าเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ที่อยู่ในตับอ่อน มีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายไม่ให้ถูกทำลาย ซึ่งผู้ป่วยเบาหวานจะมีฮอร์โมนอินซูลินน้อย หรือตับอ่อนสร้างฮอร์โมนชนิดนี้ไม่เพียงพอ รวมถึงฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายผู้ป่วยทำงาน ได้ไม่ดี"      

ชะลอความแก่ด้วย “แอนตี้ออกซิแดนท์” ชะลอความแก่ด้วย “แอนตี้ออกซิแดนท์”

  ใครที่เป็นคนรักสุขภาพใส่ใจเรื่อง การกิน และไม่อยากแก่ คงคุ้นหูกับคำว่า สารต้านอนุมูลอิสระ” หรือ “แอนตี้ออกซิแดนท์ (Antioxidant)” กันดีใช่ไหมคะหากใครยังไม่เคยรู้จัก หรือไม่เคยได้ยิน ถึงเวลาต้องรู้จักสารที่เป็นประโยชน์มากๆ และจำเป็นกับร่างกายแล้วล่ะค่ะ

    ก่อนทำความรู้จักสารต้านอนุมูลอิสระนั้น เราจำเป็นต้องรู้จักกับ “อนุมูลอิสระ” กันก่อน เพราะความแก่ชรา เซลล์ต่างๆ ที่เสื่อมสภาพลงไป ล้วนเป็นผลมาจากเจ้าอนุมูลอิสระ และสารนี้ยังอาจถือเป็นต้นตอของปัญหาสุขภาพ ไม่ว่าจะโรคหัวใจ โรคมะเร็ง ความแก่ ความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ

ดื่มน้ำผิดเวลา กระทบระบบย่อย ดื่มน้ำผิดเวลา กระทบระบบย่อย

  น้ำสำคัญกับร่างกายมากจนอาจคาดไม่ถึง รู้หลักดื่มให้ถูกต้อง ไม่บั่นทอนสุขภาพ หลายคนอาจหลงลืมหรือให้ความสำคัญน้อยเกินไป กับสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับร่างกาย อย่าง "น้ำดื่ม"ร่างกายของมนุษย์เรา มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70%"จากข้อความนี้ น่าจะทำให้เห็นความสำคัญของน้ำเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากส่วนต่างๆ ของร่างกายมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ทุกหนแห่ง น้ำในร่างกายแบ่งเป็น ส่วน คือ น้ำที่ประกอบอยู่ในเซลล์ประมาณ 60% มีอยู่นอกเซลล์ประมาณ 30% และที่อยู่ในเนื้อเยื่อ หรือเลือดอีก 10% เหตุนี้จึงทำให้มนุษย์ต้องการน้ำประมาณ 2–3 ลิตรต่อวัน 

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com