dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Pharma knowledge

ทางโรงงานเภสัชกรรมอุตสาหกรรมค็อกและเจ เอส พี ได้จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยร่วมมือกับนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น พ.ศ.2553 ทั้งสององค์การมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกัน จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ มากขึ้น 

2.เพื่อส่งเสริมให้การบริโภคยาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คุ้มค่าและช่วยลดปัญหาจากการใช้ยาที่พบบ่อยในประเทศ 

3.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เที่ยงตรง และทันต่อเหตุการณ์ของปัญหาสุขภาพ การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดีและเป็นหนึ่งในมาตรการของการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยต่อไป  

4.เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านเภสัชกรรม ที่นักศึกษาได้เรียนมาๆถ่ายทอดให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้เข้าใจเรื่องยาและเภสัชกรรมมากขึ้น 

5.เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลใหม่ๆมาเพิ่มให้กับตนเองอยู่เสมอ 

6.เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ การอ่าน การสรุป และนำมาเสนอถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 

7.เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   

8. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของระบบเภสัชสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลต่างๆ และระบบสารสนเทศอื่นๆ พร้อมทั้งสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่สืบค้น รวมทั้งมีทักษะในการให้บริการด้านเภสัชสนเทศแก่บุคลาคลทั่วไปได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง

 

 

 น้ำผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้งน้ำผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้ง

  น้ำผึ้ง  (Honey) เป็นผลิตผลของน้ำหวาน ที่ผึ้งดูดจากเกสรดอกไม้แล้วย่อยด้วยเอ็นไซม์ invertase ในน้ำลายผึ้ง ทำให้น้ำตาลซูโครสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่อยู่ในน้ำหวาน ถูกย่อยให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (กลูโคส+ฟรุกโทส)

  น้ำผึ้ง เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญ มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลฟรุกโทส โดยน้ำผึ้งที่ดีจะมีปริมาณน้ำตาลทั้ง2ชนิดรวมกันไม่น้อยกว่า 65 % นอกจากนั้น น้ำผึ้งยังประกอบด้วยน้ำตาลมอลโทส, แล็กโทส และน้ำตาลอื่น ๆ รวม 18 ชนิด

พืชพิษและการรักษาพืชพิษและการรักษา

 พืชมีพิษ คือพืชที่มีสารหรือส่วนที่ทำอันตรายแก่ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ โดยอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองความเจ็บปวดหรือรุนแรงถึงชีวิต จากการสัมผัสหรือบริโภคเข้าไป  โดยสาเหตุส่วนใหญ่ที่คนได้รับพิษคือ การใช้ผิดชนิดจากที่เคยใช้ เนื่องจากพืชที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ กับพืชพิษต่างมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก  ส่วนความรุนแรงของการเกิดพิษนั้นขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยของผู้ที่ได้รับพิษ ได้แก่ เด็กจะแสดงอาการพิษมากกว่าผู้ใหญ่, ความไวต่อสารพิษในแต่ละคน โดยผู้ที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วยิ่งได้รับสารพิษ อาการยิ่งมากขึ้น, ขนาดและระยะเวลาที่สัมผัสกับพิษ อีกปัจจัยคือ ปัจจัยของพืช ได้แก่ ชนิดของพืช, อายุของพืช, ฤดูกาล, และส่วนของพืช

น้ำยาฆ่าเชื้อ (Disinfectant)น้ำยาฆ่าเชื้อ (Disinfectant)

น้ำยาฆ่าเชื้อเป็นชื่อเรียกสารเคมีที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ  ปลอดเชื้อ  หรือระงับเชื้อ ซึ่งจะระบุที่ฉลากของผลิตภัณฑ์ว่ามีฤทธิ์ระดับใด

ยาเม็ดคุมกำเนิด (contraceptive pill)ยาเม็ดคุมกำเนิด(contraceptive pill)

  ยาคุมกำเนิด (contraceptive pill) ยาเม็ดที่มีส่วนผสมของ เอสโทรเจน (ฮอร์โมนเพศหญิง) และโพรเกสทิน (โพรเกสโทรเจนสังเคราะห์) ใช้รับประทานเพื่อยับยั้งภาวะเจริญพันธุ์ (fertility) ในเพศหญิง ยาคุมกำเนิดได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เมื่อ .. 1960 ด้วยจุดประสงค์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

การ search หา IUPAC nameการ search หา IUPAC name

 การเรียกชื่อระบบ IUPAC

    เป็นการเรียกชื่อตามระบบสากล มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนจึงทำให้เรียกชื่อสารอินทรีย์ได้ทุกชนิด ทั้งที่เป็นโมเลกุลเล็กและโมเลกุลใหญ่ หรือที่มีโครงสร้างโมเลกุลแบบง่าย และที่ซับซ้อน ซึ่งระบบนี้จะทำให้ทราบชนิดและลักษณะโครงสร้างของสาร เพราะหลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อสารมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างสาร

พระราชบัญญัติยาได้กำหนดความหมายของเทอมต่างๆ ไว้พระราชบัญญัติยาได้กำหนดความหมายของเทอมต่างๆ ไว้

 พระราชบัญญัติยาได้กำหนดความหมายของเทอมต่างๆ ไว้

การจดทะเบียนยาเก่าและใหม่การจดทะเบียนยาเก่าและใหม่

 การจดทะเบียนยาเก่าและใหม่

8.L-carnitinearticle

 L- carnitine เป็น ชื่อกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ผลิตได้จากตับ โดยมีการสังเคราะห์จากกรดอะมิโน 2 ชนิด คือ Lysine และ Methionine พร้อมกับอาศัยตัวเร่งให้เกิดการสังเคราะห์ ได้แก่ Niacin, vitamin B6, vitamin C และธาตุเหล็ก โดยปกติจะนำไปเก็บไว้ที่กล้ามเนื้อ หัวใจ สมอง และตัวอสุจิ ส่วนมากจะพบในสัตว์เนื้อแดงชนิดต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนกล้ามเนื้อลายจะมีมากเป็นพิเศษ ซึ่งในความเป็นจริงนั้น หน้าที่หลักของ carnitine จะช่วยลำเลียงโมเลกุลของไขมันเล็กๆ เข้าไปใช้ในไมโตคอนเดรียของเซลล์ต่างๆ ในจุดนี้เองที่จะทำให้เกิดการนำไขมันไปเปลี่ยนเป็นพลังงาน ดังนั้นหากร่างกายขาดสารนี้ หรือมีไม่เพียงพอที่จะเป็นตัวพาเม็ดไขมันไปเผา ผลาญแล้วละก็ ปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากไขมันสะสมก็จะเป็นเรื่องตามมาที่สามารถส่งผลเสีย ต่อร่างกายอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความอ้วน และการสะสมของไขมันตามหลอดเลือด ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแล้วนำมาซึ่งปัญหาไขมันใน เลือดสูง และมีความดันโลหิตสูงตามมาได้ นอกจากนี้ ยังอาจจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนขา อ่อนเพลีย ซึม และเหนื่อยง่าย

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com