dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


  

 

ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี

(Academic and Production Services Center for Aesthetic and Health) 

ด้วยบริษัทโรงงานผลิตยาสมุนไพรและอาหารเสริม JSP กับ บริษัทวิจัยพัฒนา CDIP ภายใต้การบริหารงานของ ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ได้สร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พัฒนาโรงงานผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GMP ต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เป็นแหล่งศึกษาฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยและศึกษาดูงานของผู้ประกอบการยาสมุนไพรหรือผู้ที่สนใจ เป็นสถานที่พัฒนาองค์ความรู้ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน เป็นสถานผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP ขนาดต้นแบบให้กับผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มธุรกิจ มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ อ่านเพิ่มเติม

 

สารจาก นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ

(อ่านเพิ่มเติม)

สารจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

(อ่านเพิ่มเติม)

 PRODUCTS

 ข้อมูลยา ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ่านเพิ่มเติม

 

SALES CONTACT

 

ติดต่อสอบถาม

คุณดวงเดือน วารินต๊ะ (คุณต่าย)

โทรศัพท์ : 092-223-4059

sales.os@jsppharma.com

ติดต่อสอบถาม

คุณชานัญญา เล็กลาด (คุณส้ม)

โทรศัพท์ : 085-159-5484

supervisor.os@jsppharma.com

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปนัดดา  ตันสุวรรณรัตน์ (คุณแต้ว)

โทรศัพท์ : 091-225-5343

weightingofficer.pd@gmail.com

 

ติดต่อสอบถาม

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ (ที่ปรึกษาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ : 081-551-2889

daengprasert.s@gmail.com

 

อ่านเพิ่มเติม

 ขั้นตอนการทำลูกประคบแห้ง
สารจาก นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ
สารจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
Contact
Product
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com