dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เกี่ยวกับเรา

อั้งง่วนเฮง สุภาพโอสถ รับผลิตยา อาหารเสริม

ผู้ก้อตั้งบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด

 

ประธานผู้อำนวยการ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด และ

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


  

Vision

       เราคือบริษัทพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมสำหรับชีวิต ผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อมการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้ ก้าวทันความต้องการด้านสุขภาพ

 

Mission

       1.พัฒนาพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีแนวคิด การปรับปรุง และพัฒนาการทำงานและการมีการบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรม

       2. สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

       3. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพสินค้า และการส่งมอบตรงเวลา

       4. เป็นบริษัทที่มีนวัตกรรม มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล

       5. ทำงานซื่อสัตย์ต่อคู้ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน 
 เกี่ยวกับเรา

JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548  ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน, ยาแผนโบราณ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และบริการรับจ้างผลิตด้วยมาตรฐาน GMP โดยขยายธุรกิจมาจาก COX Laboratories (Thailand) Ltd.,Part. ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ค็อกซ์ (COX) ซึ่งดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี มีสินค้ากว่า 80 ชนิด จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

จุดประสงค์ในการจัดตั้ง JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED เพื่อรองรับมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข มาตรฐานใหม่มีการประกาศใช้ในปี 2009  คือ PICS (WTO2003) ซึ่งสามารถที่จะนำสินค้าไปแข่งขันได้ทั่วโลก บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสและการเติบโตในอนาคตของตลาดยาไทย ซึ่งมาตรฐานและการบริการเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศในขณะนี้ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีการให้บริการรับจ้างผลิตเพื่อรองรับผู้ที่มีส่วนแบ่งการตลาด, มีตราสินค้า แต่ไม่ต้องการที่จะสร้างโรงงานซึ่งจะต้องใช้ทุนที่สูงมาก บริษัทยังได้มีการเปิดแผนกใหม่สำหรับการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาแผนโบราณ ซึ่งจะสามารถตอบรับวิถีชีวิตแนวใหม่ของกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่หันมาใส่ใจสุขภาพ เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา กลุ่มการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก และกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจในรูปร่างและผิวพรรณ.

 

 

 

 สารจากผู้บริหาร ปี 2014

 

 ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

COX Laboratories (Thailand) Ltd.,Part. เริ่มก่อตั้งในปี 1976  โดยคุณกำแหง แดงประเสริฐ และสืบทอดกิจการโดยคุณประสิทธิชัย แดงประเสริฐ ดำเนินการด้านการผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน. มากกว่า 35 ปี ที่ดำเนินการด้วยประสบการณ์เต็มเปี่ยมด้านการผลิตยา เราผลิตยาที่มีคุณภาพจำหน่ายให้กับต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง, สิงค์โปร, พม่า, ลาว, เวียดนาม และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย

ปี 2005 จากการเติบโตของกิจการและจากการขยายตัวของตลาดอาหารเสริม จึงก่อตั้ง JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  เพื่อผลิตอาหารเสริม มุ่งเน้นที่การรับจ้างผลิต

โรงงานผลิตอาหารเสริม

ปี 2010 จากการเติบโตของทีมวิจัยและพัฒนาอาหารเสริมและยา ทำให้สามารถขยายกิจการที่มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา ในชื่อ CDIP (Thailand) CD.,LTD  ตั้งอยู่อุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใน Thammasat University ซึ่งคือแหล่งการวิจัยและพัฒนาที่ดีที่สุดของประเทศไทย

        ปี 2011 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED สาขาลำพูน ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการการด้านการผลิตอาหารเสริมในตราสินค้าของลูกค้า (Own Brand) หรือรับจ้างผลิต (OEM) เพื่อรองรับการเติบโตของการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงอีกมาก

 

Summary

Under our umbrella of companies we are able to be very flexible in how we do business. We work with companies, big and small, who wish to have the products under their own brand and also those who wish to use our brands. We are growing the business by seeking new customers who supply products in our field of supplements, health care and offer OEM (one stop services for health care products). Our range of dietary products is attracting a lot of attention globally and domestically as people become more health conscious. Our range of herbal products is also attracting a lot of attention. Combining these with our original traditional products and our flexible approach makes us a very attractive supplier to do business with.   

    

ความสามารถหลักของแผนก (Core Conpetency)

  • ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถแข่งขันด้านราคา พร้อมทั้งยังคงมาตรฐาน GMP
  • ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

 

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

              1.นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ

          2.กฏบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฏบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติ สาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

          3.จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

          4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงานร้องเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพย์ อีเมล 

 

 

ติดต่อ Tel: 02-284-1134 , 02-284-1218 , 02-284-1317 , 02-284-0587, 02-683-5324
ติดต่อเบอร์ภายใน หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์

 

OEM Sales (รับจ้างผลิตยาและอาหารเสริม) 02-284-1218 ต่อ 138  092-223-4059 คุณดวงเดือน วารินต๊ะ
Tele Sales (ชุดตรวจและเครื่องมือแพทย์) 02-284-1218 ต่อ 306  086-367-2034 คุณกมลลักษณ์ ศึกษาการ
Sales Co (ติดต่อผู้แทนจำหน่ายยา)  02-284-1218 ต่อ 315   093-409-5885 คุณสุดาวดี สมบูรณ์ศักดิ์
Cosmetic (รับจ้างผลิตเครื่องสำอางค์) 02-284-1218 ต่อ 135  094-572-1119 คุณณัฐพร อินทนาคา
International Trading (ลูกค้าต่างประเทศ) 02-284-1218 ต่อ 307  085-112-1071 คุณกนกพร วรรณศุภผล

โทรสาร (FAX) เบอร์ : 02-294-0705 , 02-294-9820

 คณะกรรมการบริษัท

     
 

คุณจินตนา   สันติพิสุทธิ์

ประธานกรรมการ

 
     
     

              พลเอกชูศักดิ์  สันติวนวุฒิ 

              กรรมการอิสระ     

    ภก.วินิต  อัศวกิจวิรี

    กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณณัฐวุมิ  วิบูลพัฒนะวงศ์

กรรมการอิสระและการตรวจสอบ

     
     

            ผศ ดร.ลลิตา  หงส์รัตนวงศ์

             กรรมการอิสระและการตรวจสอบ  

ดร.สิทธิชัย  แดงประเสริฐ 

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณพิษณุ  แดงประเสริฐ

กรรมการ กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจและ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนา

     
     
 

 คุณจิรดา  แดงประเสริฐ

 กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี

 และการเงิน และเลขานุการบริษัท

 
     

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ

 

     
 

ดร.ชัยพันธ์  พงศ์ธนากร

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ

 
     
   

ภก.วินิต  อัศวกิจวิรี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผศ.ดร.ลลิตา  หงส์รัตนวงศ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณณัฐวุฒิ  วิบูลพัฒนะวงศ์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
                  ดร.สิทธิชัย  แดงประเสริฐ 

                กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณสรสิช  แดงประเสริฐ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

 คุณจิรดา  แดงประเสริฐ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

     

 

คณะกรรมการบริหาร

ดร.สิทธิชัย  แดงประเสริฐ 

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณพิษณุ  แดงประเสริฐ

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ

และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนา

คุณจิรดา  แดงประเสริฐ

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสายงานบัญชี 

และการเงิน และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คุณสรสิช  แดงประเสริฐ

กรรมการบริหาร และประธานเจ้สหน้าที่สายงานผลิต
คุณเกรียงไกร  รุ่งเรืองทวีกิจ

กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

     

 

 

 

 

 


Contact us :


สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com