dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


4P's ส่วนผสมทางการตลาด

   นอกจากการรับจ้าง ผลิตยา ผลิตอาหารเสริม และดำเนินการขึ้น ทะเบียน อย. แล้ว เรายังใส่ใจในการพัฒนาสูตรอาหารเสริมที่ลูกค้าสนใจ เพื่อให้ได้ผลดี และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ตามประสบการณ์ที่ทีมเราได้รับมา จากลูกค้าหลายๆท่าน ทำให้เราสามารถเข้าใจถึงคอนเซ็บ ความต้องการของผู้บริโภคในวงกว้าง ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพ ทั้งวัตถุดิบที่เราคัดสรรมาอย่างดีจากซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพ การผลิตที่สะอาดปลอดภัย รวดเร็ว และได้มาตรฐาน ทำให้ลูกค้าที่มีไอเดียร์ในการทำธุรกิจสามารถวางใจ และตั้งใจในการทำ การตลาด ของตนเองอย่างเต็มที่ ด้วยคอนเซบที่ว่า "แบ่งงานกันทำ เราถนัดผลิต เราทำ ท่านเก่ง การตลาด ท่านก็ทำไป..."

Marketing mix

Learn more about citing Wikipedia 

The marketing mix is generally accepted as the use and specification of the 4 Ps describing the strategic position of a product in the marketplace. One version of the origins of the marketing mix starts in 1948 when Culliton said that a marketing decision should be a result of something similar to a recipe. This version continues in 1953 when Neil Borden, in his American Marketing Association presidential address, took the recipe idea one step further and coined the term 'Marketing-Mix'. A prominent person to take centre stage was E. Jerome McCarthy in 1960; he proposed a four-P classification which was popularised. Philip Kotler describes the concept well in his Marketing Management book (see references below

Definition

Although some marketers have added other Ps, such as personnel and packaging, the fundamental dogma of marketing typically identifies the four Ps of the marketing mix as referring to:

Product - An object or a service that is mass produced or manufactured on a large scale with a specific volume of units. A typical example of a mass produced service is the hotel industry. A less obvious but ubiquitous mass produced service is a computer operating system. Typical examples of a mass produced objects are the motor car and the disposable razor.

Price – The price is the amount a customer pays for a product. It is determined by a number of factors including market share, competition, material costs, product identity and the customer's perceived value of the product. The business may increase or decrease the product if other stores have the same product.

Place – Place represents the location where a product can be purchased. It is often referred to as the distribution channel. It can include any physical store as well as virtual stores on the Internet.

Promotion – Promotion represents all of the communications that a marketer may use in the marketplace. Promotion has four distinct elements - advertising, public relations, word of mouth and point of sale. A certain amount of crossover occurs when promotion uses the four principle elements together, which is common in film promotion. Advertising covers any communication that is paid for, from television and cinema commercials, radio and Internet adverts through print media and billboards. One of the most notable means of promotion today is the Promotional Product, as in useful items distributed to targeted audiences with no obligation attached. This category has grown each year for the past decade while most other forms have suffered. It is the only form of advertising that targets all five senses and has the recipient thanking the giver. Public relations are where the communication is not directly paid for and includes press releases, sponsorship deals, exhibitions, conferences, seminars or trade fairs and events. Word of mouth is any apparently informal communication about the product by ordinary individuals, satisfied customers or people specifically engaged to create word of mouth momentum. Sales staff often plays an important role in word of mouth and Public Relations (see Product above).

Broadly defined, optimizing the marketing mix is the primary responsibility of marketing. By offering the product with the right combination of the four Ps marketers can improve their results and marketing effectiveness. Making small changes in the marketing mix is typically considered to be a tactical change. Making large changes in any of the four Ps can be considered strategic. For example, a large change in the price, say from $129.00 to $39.00 would be considered a strategic change in the position of the product. However a change of $129.00 to $131.00 would be considered a tactical change, potentially related to a promotional offer.

 

Criticisms

Peter Doyle (Doyle, P. 2000) claims that the marketing mix approach leads to unprofitable decisions because it is not grounded in financial objectives such as increasing shareholder value. According to Doyle it has never been clear what criteria to use in determining an optimum marketing mix. Objectives such as providing solutions for customers at low cost have not generated adequate profit margins. Doyle claims that developing marketing based objectives while ignoring profitability has resulted in the dot-com crash and the Japanese economic collapse. He also claims that pursuing a ROI approach while ignoring marketing objectives is just as problematic. He argues that a net present value approach maximizing shareholder value provides a "rational framework" for managing the marketing mix.

Against the four P's, some claim that they are too strongly oriented towards consumer markets and do not offer an appropriate model for industrial product marketing. Others claim it has too strong of a product market perspective and is not appropriate for the marketing of services.

From Wikipedia, the free encyclopedia

 

  ส่วนผสมทางการตลาด 4P (Marketing Mix) เป็น 6P

   ในโลกแห่งการแข่งขันทาง การตลาด ที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องมีการวางแผนการตลาดอยู่ตลอดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พอใจสูงสุด ซึ่งทำให้ต้องปรับปรุงส่วนผสมทาง การตลาด จาก 4P เป็น 6P ดังนี้ 

1. Product ในอดีตเราจะผลิตสินค้า/บริการอะไรเพื่อนำไปเสนอขายให้กับผู้บริโภค อย่าเพิ่งเริ่มจากบริษัทเราผลิตอะไรได้ แต่ควรที่จะมองว่า การตลาด ต้องเริ่มต้นจากผู้บริโภค/ลูกค้า หาความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค ดังนั้นการวางแผนผลิต ผลิตภัณฑ์จึงมีเป้าหมายอยู่ที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงใจที่สุด

  • สินค้าต้องมีความแตกต่าง โดยต้องเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าด้วย

2. Price ในอดีตฝ่ายบัญชีเป็นผู้ตั้งราคาสินค้า โดยเอาต้นทุนเป็นเกณฑ์ ซึ่งการตั้งราคาควรเริ่มต้นจากผู้บริโภค ต้องกำหนดว่าราคาใดเป็นราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ แล้วจึงคำนวณกลับมาหาต้นทุน หลายๆครั้ง การตั้งราคาต่ำกว่าต้นทุนรวม แต่สูงกว่าต้นทุนผันแปร ทำให้บริษัทมีกำไรมากกว่า การตั้งราคาสูง แต่ขายไม่ได้ ซึ่งบริษัทต้องให้มากกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง จึงจะเกิดการซื้อซำ้ บอกต่อกันปากต่อปาก แล้วยังปกป้อง และรอคอยสินค้าของเราด้วย ดังนั้นการตั้งราคาของสินค้า และการเลือกกลยุทธ์ราคาในการส่งเสริมการขายต้องเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม

3. Place ในอดีต เน้นในเรื่องการหาช่องทางการขาย เพื่อต้องการให้ลูกค้าสะดวกในการหาซื้อสินค้า ทำให้จัดพนักงานขายให้กระจายครอบคลุมพื้นที่ขายให้มากที่สุด ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้า ทำให้มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่ให้บริการ 24 ช.ม ทำให้สามารถตอบสนองความสะดวกของลูกค้าได้

4. Promotion ในอดีต พนักงานมีบทบาทมาก แต่ต่อมาการสื่อสารพัฒนาขึ้นขยายไปทุกพื้นที่ในประเทศ ทำให้หันไปใช้สื่อโฆษณา เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ นัก การตลาด จึงเริ่มพัฒนาการสื่อสารกับลูกค้า

สรุป 4P เป็นเรื่องของการจัดการ 4C

  • Product ผลิตสินค้ามาก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Consumer’s Need)
  • Price จะต้องมีการกำหนดราคาที่ลูกค้ามีความพอใจหรือชื่นชอบให้คุณค่ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้ (Cost of Appreciation)
  • Place ต้องสามารถหาซื้อสินค้าได้สะดวกสบาย ซึ่งรวมทั้งการซื้อ และการติดต่อกับลูกค้า (Convenience to Buy)
  • Promotion การจัดการส่งเสริมการขายก็เพื่อให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ (Communication)

5. People บุคคลากรทาง การตลาด คนที่ทำหน้าที่ทาง การตลาด นั่นเอง นักการตลาดจะต้องรู้จักเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นักการตลาด ยุคใหม่ไม่ควรจะรู้เฉพาะศาสตร์ทางการตลาด แต่จะต้องรู้ศาสตร์การจัดการด้านอื่นๆด้วย ความรับผิดชอบของ นักการตลาด ต้องดูยอดขายตามที่ได้พยากรณ์ไว้ จนถึงกำไรของบริษัท นักการตลาดจึงต้องเก่ง การเงิน เทคโนโลยี และการจัดการ

6. President ประธานกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง เรียกว่า CEO ควรใช้คนเก่งให้ถูกทาง ศึกษาความเป็นไปของตลาด CEO เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในบริษัทเป็นผู้กำหนดทิศทางของบริษัท ผู้อนุมัติกลยุทธ์ การตลาด ผู้อนุมัติงบประมาณ การตลาด ผู้เลือกผู้บริหาร และกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อที่จะเป็นแม่ทัพที่แข็งแกร่งและสามารถนำพาบริษัทให้รุ่งเรืองได้ตลอดไป

 

ที่มา : www.siaminfobiz.com 

 
Business development

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าตรวจสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์
CSR วันที่27และ29 มกราคม 2558
CSR วันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ.2557
กิจกรรม CSR ของบริษัท
CSR
Brand Identity อัตลักษณ์ของแบรนด์
Crowdsourcing Campaign เทรนด์ฮิต Digital Campaign
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 2 ข้อ 7-13
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 1 ข้อ 1-6
Brand DNA สร้างคุณค่าให้แบรนด์
Marketing concept
CDIP บริษัท ร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
การเริ่มผลิตสินค้าใหม่กับ JSP
MLM Consulting
SWOT analysis
Unlimited Technology Service.,Ltd article
CRM การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
สมุนไพร รู้ก่อนใช้ ปลอดภัยกว่า
เลือกผู้จำหน่ายส่วนผสมในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไรให้ได้คุณภาพ
ประโยชน์ของการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการผลิตภายใต้แบรนด์ของคุณ
การเลือกผู้ผลิตอาหารเสริมที่เหมาะสม
การเริ่มต้นธุรกิจ(0-ล้าน) ล้านแรก
การเลือกผู้ผลิตที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
Innovation Coupon for SMEs
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
Six Sigma business management
TQM Total Quality Management
K SME care
โอกาศของเครื่องสำอางจากธรรมชาติ และสมุนไพร
ขึ้นทะเบียนอาหารและยา (FDA)
ที่ปรึกษาการวิจัย
ที่ปรึกษาการเงิน
Porter's 5 forces analysis
Business Development articleสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com