dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Innovation Coupon for SMEs

  โครงการคูปองนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Innovation Coupon for SMEs) 

      โซน ซี ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110    โทร: 0-2345-1183, 1064, 1240    อีเมล์ : innovation_coupon@yahoo.com

1.เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโดยตรงในการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศในโลกยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy)

2.เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในรูปแบบของการเกิดธุรกิจ การลงทุน หรือตลาดใหม่ หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมทั้งการจ้างงานใหม่” อันจะยังผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างก้าวกระโดด

3. ยกระดับ ส่งเสริม และพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา, สถาบันต่างๆ, ผู้เชี่ยวชาญอิสระ และองค์กรเอกชน ให้เกิดความตื่นตัวและตระหนัก ในการสร้างสรรค์, การวิจัย, การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อเศรษฐกิจและสังคม อย่างเป็นรูปธรรม

4. เกิดกลไกใน “การขับเคลื่อน นวัตกรรม โดยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างองค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐฯ ในลักษณะของการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ

5. สร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ประมาณ 300 – 500 ล้านบาทภายในระยะเวลา 3 ปี

5.1 สนับสนุนเงินให้เปล่า (grant) ในรูปแบบ “คูปอง” 

5.2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ISP (Innovation Service Provider) หรือ ผู้ให้บริการงาน นวัตกรรม ที่ช่วยในการดำเนินงานโครงการ

5.3 ภาครัฐให้การสนับสนุน 90% ของงบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

5.4 ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมัติ จะต้องมีส่วนร่วมในโครงการ โดยการสมทบเงินสด10% ของงบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้แก่ ส.อ.ท. ในวันที่ลงนามบันทึกข้อตกลง ซึ่ง ส.อ.ท. จะจ่ายคืนตามเงื่อนไขการจ่ายคูปอง

5.5 โครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องมีแนวคิด นวัตกรรม ที่มีศักยภาพและความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ สามารถระบุผลลัพธ์เป็นจำนวนเงิน เช่น เพิ่มรายได้ หรือลดต้นทุน

6. ให้การสนับสนุนทั้งที่เป็น 

6.1 สินค้า (Product Innovation) 
6.2 การบริการ (Service Innovation) 
6.3 กระบวนการ (Process Innovation)

7. รูปแบบการสนับสนุนมี 2 ประเภท 

7.1 Feasibility Study คือ การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวคิด นวัตกรรม ทางธุรกิจ โดยโครงการฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งโครงการ 

7.2 Implementation คือ การทำต้นแบบที่มีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ โดยโครงการฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 400,000 บาท ต่อหนึ่งโครงการ 

8. ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 รายจะขอรับการสนับสนุนโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ ดังนี้

8.1 มีความเป็นนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ และวัสดุใหม่, เปิดช่องทางตลาดใหม่, รูปแบบธุรกิจใหม่ 

8.2 มีศักยภาพและความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ ที่สามารถระบุผลลัพธ์เป็นจำนวนเงิน เช่น เพิ่มรายได้ หรือลดต้นทุน 

8.3 เจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงของผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการต้องเป็นผู้นำหลักในการดำเนินการ หรือกำกับดูแลให้การดำเนินโครงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

8.4 ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมกับโครงการฯ โดย สมทบเงินสด 10% ของงบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 

8.5 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องมี ISP (ISP = Innovation Service Provider) ที่ได้ขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองจาก ส.อ.ท. เป็นผู้ดำเนินงานโครงการ 

8.6 เป็น นวัตกรรม ที่ใหม่ในระดับจังหวัด (ไม่ใช่ใหม่ในระดับบริษัท) หรือใหม่ในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ 

8.7 ข้อเสนอโครงการ ต้องไม่ซ้ำในจังหวัดเดียวกัน (รับรองโดย ประธานสภาจังหวัด) และประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน ซ้ำกันได้สูงสุดไม่เกิน 3 โครงการ (รับรองโดย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม) กรณีซ้ำกัน ผู้ที่เสนอโครงการก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก 

8.8 ผู้ขอรับการสนับสนุน 1 ราย ยื่นขอรับการสนับสนุนโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ และทั้ง 2 โครงการต้องไม่ใช่เรื่องเดียวกัน หากเป็นเรื่องเดียวกันต้องทำโครงการแรกแล้วเสร็จ จึงจะสามารถขอรับการสนับสนุนโครงการที่ 2 ได้ต่อไป 

8.9 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนต้องไม่ใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป, ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์, สร้างเว็บไซต์ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ 

 • SMEs (ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
  • เป็น SMEs ที่มีความคิดริเริ่ม หรือ แนวคิดในการทำ นวัตกรรม หรือมีต้นแบบในการทำ นวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้ หรือลดต้นทุนให้แก่บริษัท
  • เป็น SMEs ที่มีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ โดยสมทบเงินสนับสนุน 10% ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

 • ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอาชีพต่างๆ จาก นิติบุคคล, สถาบันการศึกษา, สถาบันต่างๆ, ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เมื่อขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองจาก ส.อ.ท. แล้วจะถูกเรียกชื่อเฉพาะเจาะจงว่า ISP (Innovation Service Provider) หรือ “ผู้ให้บริการงานนวัตกรรม มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านอย่างน้อย 1 ใน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
  • วุฒิการศึกษา
  • กรณีที่มาจากบริษัทเอกชน จะต้องมีหนังสือรับรองอนุมัติให้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ จากผู้มีอำนาจของบริษัทนั้นๆ
  • ผลงานนำเสนอตรง หรือใกล้เคียงกับลักษณะงานที่ขอขึ้นทะเบียน
  • มีความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการงาน นวัตกรรม แก่ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการตามความเหมาะสมของลักษณะโครงการ หรืออย่างน้อย 9 Man-Day ต่อโครงการ
  • สามารถนำแนวคิด นวัตกรรม ของ SMEs มาทำการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านธุรกิจ หรือให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนา และสร้างต้นแบบนวัตกรรม ให้แก่ SMEs

  ประโยชน์ที่ SMEs จะได้รับ

 1. มีความเป็น นวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ และวัสดุใหม่, เปิดช่องทางตลาดใหม่, รูปแบบธุรกิจใหม่
 2. มีศักยภาพและความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ ที่สามารถระบุผลลัพธ์เป็นจำนวนเงิน เช่น เพิ่มรายได้ หรือลดต้นทุน 
 3. เจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงของผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการต้องเป็นผู้นำหลักในการดำเนินการ หรือกำกับดูแลให้การดำเนินโครงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการที่ข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมัติ จะต้องมีส่วนร่วมในโครงการ โดยการสมทบเงินสด10% ของงบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้แก่ ส.อ.ท. ในวันที่ลงนามบันทึกข้อตกลง ซึ่ง ส.อ.ท. จะจ่ายคืนตามเงื่อนไขการจ่ายคูปอง 
 5. โครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องมีแนวคิด นวัตกรรม ที่มีศักยภาพและความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ สามารถระบุผลลัพธ์เป็นจำนวนเงิน เช่น เพิ่มรายได้ หรือลดต้นทุน

 ประโยชน์ที่ SMEs จะได้รับ

 1. ได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการงาน นวัตกรรม โดยจำนวนเงินที่ได้นั้น จะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของผู้ให้บริการงานนวัตกรรม และลักษณะของโครงการ
 2. ประวัติและผลงานได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์และในหนังสือทะเบียนผู้เชี่ยวชาญของโครงการ
 3. ได้รับโล่เกียรติคุณหากมีผลงาน นวัตกรรม ดีเด่น
 4. นิติบุคคลที่อนุมัติให้พนักงานเข้าร่วมเป็น ISP (Innovation Service Provider) จะได้รับการบันทึกรายชื่อเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในหนังสือสรุปผลงานของโครงการฯ

 

 
Business development

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าตรวจสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์
CSR วันที่27และ29 มกราคม 2558
CSR วันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ.2557
กิจกรรม CSR ของบริษัท
CSR
Brand Identity อัตลักษณ์ของแบรนด์
Crowdsourcing Campaign เทรนด์ฮิต Digital Campaign
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 2 ข้อ 7-13
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 1 ข้อ 1-6
Brand DNA สร้างคุณค่าให้แบรนด์
Marketing concept
CDIP บริษัท ร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
การเริ่มผลิตสินค้าใหม่กับ JSP
MLM Consulting
SWOT analysis
Unlimited Technology Service.,Ltd article
CRM การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
สมุนไพร รู้ก่อนใช้ ปลอดภัยกว่า
เลือกผู้จำหน่ายส่วนผสมในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไรให้ได้คุณภาพ
ประโยชน์ของการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการผลิตภายใต้แบรนด์ของคุณ
การเลือกผู้ผลิตอาหารเสริมที่เหมาะสม
การเริ่มต้นธุรกิจ(0-ล้าน) ล้านแรก
การเลือกผู้ผลิตที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
Six Sigma business management
TQM Total Quality Management
K SME care
โอกาศของเครื่องสำอางจากธรรมชาติ และสมุนไพร
ขึ้นทะเบียนอาหารและยา (FDA)
ที่ปรึกษาการวิจัย
ที่ปรึกษาการเงิน
4P's ส่วนผสมทางการตลาด
Porter's 5 forces analysis
Business Development articleสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com