ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าตรวจสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์

 

 

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

     เมื่อวันที่ 22/03/15เวลา9.00-17.00น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำทีมโดยนางสาวรัชดา พงศ์รุจิกร ,นางเนาวรัตน์ แตงไทย,นางพรยกา สินวีรุทัย นางสาวปฐมพร เซ้าเจริญ,นายเอกชัย ศุภประวัติ และนางกษมา ยืนยิ่ง ได้เข้าตรวจสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามแนวทางอาเซียนว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(GMP  ASEAN)

    ซึ่งโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงงานตัวอย่างสำหรับการตรวจประเมิน GMP  ASEAN และนำตรวจโดย ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ Plant Director และเจ้าหน้าที่ของโรงงานแผนกต่างๆ สรุปผลการตรวจอ้างอิงตามเอกสารแนบจากผลการตรวจ GMP เสริมอาหารผลคะแนน เป็นดังนี้

คะแนนรวมทุกหัวข้อ = 98 คะแนน

คะแนนที่ได้รวมทุกหัวข้อ = 79.2 คะแนน

คิดเป็น 80.82% ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
Business development

CSR วันที่27และ29 มกราคม 2558
CSR วันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ.2557
กิจกรรม CSR ของบริษัท
CSR
Brand Identity อัตลักษณ์ของแบรนด์
Crowdsourcing Campaign เทรนด์ฮิต Digital Campaign
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 2 ข้อ 7-13
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 1 ข้อ 1-6
Brand DNA สร้างคุณค่าให้แบรนด์
Marketing concept
CDIP บริษัท ร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
การเริ่มผลิตสินค้าใหม่กับ JSP
MLM Consulting
SWOT analysis
Unlimited Technology Service.,Ltd article
CRM การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
สมุนไพร รู้ก่อนใช้ ปลอดภัยกว่า
เลือกผู้จำหน่ายส่วนผสมในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไรให้ได้คุณภาพ
ประโยชน์ของการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการผลิตภายใต้แบรนด์ของคุณ
การเลือกผู้ผลิตอาหารเสริมที่เหมาะสม
การเริ่มต้นธุรกิจ(0-ล้าน) ล้านแรก
การเลือกผู้ผลิตที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
Innovation Coupon for SMEs
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
Six Sigma business management
TQM Total Quality Management
K SME care
โอกาศของเครื่องสำอางจากธรรมชาติ และสมุนไพร
ขึ้นทะเบียนอาหารและยา (FDA)
ที่ปรึกษาการวิจัย
ที่ปรึกษาการเงิน
4P's ส่วนผสมทางการตลาด
Porter's 5 forces analysis
Business Development articleสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com