dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

   เมื่อวันที 30 ตุลาคม 2561 ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ในการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรและการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหลักสูตร"วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ" หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561  ซึ่งเป็นหลักสูตรพหุสาขาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพและการเป็นผู้ประกอบการ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนากำลังคน สร้างบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมสุขภาพ โดย บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมให้คำแนะนำแก่นักศึกษา เตรียมความรู้ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และโรงงานที่ได้มาตรฐาน  ณ ห้องประชุมสะบันงา ชั้น 6 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ศูนย์รังสิต     

 

 
event

Inter Beauty ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
ต่างแค่ GEN แต่เป้าหมายไม่ต่างกัน
ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุสาหกรรม เจเอสพี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้เสียด้านยาเสพติด
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด ขยายกำลังผลิต Soft Gelatin Capsule ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน สนองเติบโตธุรกิจรับจ้างผลิต OEM
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาหัวข้อ INNOVATION CAPABILITY FORUM : BOOST INNOVATION SPIRIT TO THE FUTURE S-CURVE ยกระดับนวัตกรรมองค์กรสู่ความเติบโตใหม่สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com