dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมโรงงาน

ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมโรงงาน

  ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมชมและเจรจาธุรกิจกับ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมและเจรจาธุรกิจ หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมและเจรจาธุรกิจ หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมและเจรจาธุรกิจ หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556  

จัดการออกบูทที่เมืองทองธานี 

คุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ไปเยี่ยมบูทของ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ที่เมืองทองธานี วันที่ 27 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จัดการออกบูทที่เมืองทองธานี จัดการออกบูทที่เมืองทองธานี

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกฤษณา จาปัญญะ

  คุณุกฤษณา จาปัญญะ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556 ของวุฒิสภา ได้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ รับใบประกาศนียบัตรและกำหนดการ ในจันทร์ที่ 2 กันยายน 56 เวลา 07.00-12.00 น. ณ อาคารรัฐสภา 1 ชั้น 2

คุณกฤษณา จาปัญญะ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556 คุณุกฤษณา จาปัญญะ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556

ร่วมงานโครงการรักษ์ข้อเข่าเพื่อพระสงฆ์และผู้สูงอายุ

ร่วมงานโครงการรักษ์ข้อเข่าเพื่อพระสงฆ์และผู้สูงอายุ

  คุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานโครงการรักษ์ข้อเข่าเพื่อพระสงฆ์และผ้สูงอายุ กองทุนข้อเสื่อมเพื่อพระสงฆ์และผู้สูงอายุ โดยมูลนิธิไทยพัฒนา ณ สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


ตรวจเยี่ยม โรงงานผลิตอาหารเสริม ลิควิดแค็ปซูล ที่ A9bio

ตรวจเยี่ยม โรงงานผลิตอาหารเสริม ลิควิดแค็ปซูล ที่ A9bio

  คณพิษณุ และคุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม โรงงานผลิตอาหารเสริม ลิควิดแค็ปซูล ที่ A9bio โดยคุณน๊อต ผู้จัดการ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส กิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์มาเยี่ยมบูท CDIPLAB

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องสำอางมาเยี่ยมบูท CDIPLAB

  คุณอุษารัตน์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาด และ กิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ ให้เกียรติมาเยี่ยมบูทของ บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ CDIPLAB และ รง. ผลิตอาหารเสริม_สมุนไพร เจเอสพี ในงาน ASEAN life science ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต โดยคุณพิษณุและ ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ให้การต้อนรับและนำเสนองานวิจัยใหม่ เพื่อเสนอในตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม


 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องสำอางมาเยี่ยมบูท CDIPLAB

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องสำอางมาเยี่ยมบูท CDIPLAB

  ดร เนติ ม.นเรศวร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องสำอาง คณะเภสัช ม. นเรศวร เข้ามาเยี่ยมบูทบริษัทวิจ้ยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ CDIPLAB 
โดยคุณพิชชากานต์ คุณพิษณุ และคุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ให้การต้อนรับ


ผู้บริหาร BIOLAB มาเยี่ยมบูท CDIPLAB

   คุณรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตยามาตรฐาน PICs BioLab ให้เกียรติมาเยี่ยมบูทของ บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ CDIPLAB และ โรงงานผลิตอาหารเสริม ผลิตยาสมุนไพร เจเอสพี ในงาน ASEAN life science ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต โดยคุณพิษณุและ ดร. สิทธิชัย ให้การต้อนรับและนำเสนองานวิจัยใหม่ เพื่อเสนอในตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและแจ้งความคืบหน้าของสินค้าที่ JSPPharma ผลิตให้กับ บริษัท BioPharm

 


โครงการอบรม พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการพิจารณาอนุญาตอาหารสู่ความเป็นเลิศ

 โครงการอบรม พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการพิจารณาอนุญาตอาหารสู่ความเป็นเลิศ   บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรม พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการพิจารณาอนุญาตอาหารสู่ความเป็นเลิศ  และได้รับรางวัลชนะเลิศการแต่งคำขวัญกองอาหารว่า " งานของท่าน คือ ความรับผิดชอบของเรา" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


 มาเยี่ยมบูทของ บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ CDIPLAB

 มาเยี่ยมบูทของ บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ CDIPLAB    ผศ.ดร.ถนอม บรรณประเสริฐ Faculty of Medicine CU ให้เกียรติมาเยี่ยมบูทของ บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ CDIPLAB และ โรงงานผลิตอาหารเสริม ผลิตสมุนไพร เจเอสพี ในงาน ASEAN life science ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต โดยคุณพิษณุและ ดร. สิทธิชัย ให้การต้อนรับและนำเสนองานวิจัย เพื่อต่อยอดจากงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้าต้นแบบระดับมาตรฐาน GMP พร้อมได้เชิญ ดร. สิทธิชัยได้ไปบรรยายในคณะในโอกาศถัดไป

 


คุณประสิทธิชัย แดงประเสริฐ กับท่านอดีตนายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คุณประสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้ก่อตั้งโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ COXLAB กับท่านอดีตนายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   คุณประสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้ก่อตั้งโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ COXLAB กับท่านอดีตนายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 


ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาให้เกียรติมาเยี่ยมบูท

เภสัชกร เชิญพร เต็งอำนวย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( ส.อ.ท. ) ให้เกียรติมาเยี่ยมบูทของ บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ CDIPLAB และ รง. ผลิตอาหารเสริม_สมุนไพร เจเอสพี ในงาน ASEAN life science ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต  โดยคุณพิษณุและ ดร. สิทธิชัย ให้การต้องรับและนำเสนองานวิจัยและงานอนุสิทธิบัตรที่กลุ่มบริษัทเราได้รับ    เภสัชกร เชิญพร เต็งอำนวย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  ให้เกียรติมาเยี่ยมบูทของ บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ CDIPLAB และ โรงงาน ผลิตอาหารเสริม ผลิตยาสมุนไพร เจเอสพี ในงาน ASEAN life science ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต โดยคุณพิษณุและ ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ให้การต้อนรับและนำเสนองานวิจัยและงานอนุสิทธิบัตรที่กลุ่มบริษัทเราได้รับ

 

 
event

บริจาค แอลกอฮอล์เสปร์ ให้กับทาง วัดพระมหาไถ่
ดร.สิทธิชัย ไปมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือฯ ณ รัฐสภา
แนวคิด Sharing Economy ทางลัดความสำเร็จของผู้ประกอบการยุค New Normal
บริจาคแอลกอฮอล์ตามโรงพยาบาลต่างๆ
SME D Bankสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com