ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญร่วมรายการ SMART FOCUS ใน true vision SD49 HD72  SMART SME Channal PSI True 49 วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 11.00 - 12.00 น.Smart Focus-คุณพิษณุ แดงประเสริฐ

 คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญร่วมรายการ SMART FOCUS ใน true vision SD49 HD72  SMART SME Channal PSI True 49 วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 11.00 - 12.00 น.

คุณสิทธิชัย และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ออกรายการ BUSINESS CONNECTIONการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC

   คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายการอบรม การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC ภายใต้โครงการ "การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC" ณ ห้องแกรนด์สเตชั่น ชั้น 15 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง "โอกาสและอนาคตในอาชีพสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม S&T careers opportunity and Futureขอเชิญร่วมงานเสวนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นวัตกรรม

  ร่วมเรียนรู้เส้นทางสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับนักเดินทางมืออาชีพ ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง "โอกาสและอนาคตในอาชีพสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม" S&T careers opportunity and Future ณ ห้องประชุม Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09:00-11.30 น.

 

ขอเชิญสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ " การขออนุญาตผลิตและวิธีการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รุ่นที่1" โดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บจ.พรีเมียร์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ และสมาพันธ์สมาคมสุขภาพและความงามไทยขอเชิญสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  ขอเชิญสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ " การขออนุญาตผลิตและวิธีการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รุ่นที่1" โดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บจ.พรีเมียร์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ และสมาพันธ์สมาคมสุขภาพและความงามไทย ณ ห้อง 308 อาคารมหามงกฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น.

 

คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีโครงการ ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หัวข้อ หลักเกณฑ์ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 7 ประการ ประจำปี 2557 โดย กระทรวงอุตสาหกรรมเจ้าพงษ์เดชและคณะ คุณหมอนิติพลให้เกียรติมาเยี่ยมชมบริษัท

   คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีโครงการ ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หัวข้อ หลักเกณฑ์ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 7 ประการ ประจำปี 2557 โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

เชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมงาน Executive Club@TSP 2014 เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร สวทช. ผู้บริหารบริษัทเอกชนใน อวท. ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกันในเชิงธุรกิจและวิชาการเชิญร่วมงาน Executive Club @TSP 2014

    เชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมงาน Executive Club@TSP 2014 เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร สวทช. ผู้บริหารบริษัทเอกชนใน อวท. ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกันในเชิงธุรกิจและวิชาการ อันจะทำให้เกิดความร่วมมือกันในการทำงานต่อไปในอนนาคตนั้น โดยกำหนดจัดงานขึ้น ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 09.30 - 13.00 น. ณ โถงชั้น 1 ตึก A อาคาร กลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำบุญประจำปี 2556 เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่บริษัท และพนักงานทุกคนในบริษัททำบุญบริษัทโรงงานเจเอสพีจำกัดประจำปี 2556

   บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำบุญประจำปี 2556 ได้นิมนต์ ระพรหมสุธี (เสนาะ ปัญญาวชิโร) กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ แทนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และ ระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่บริษัท และพนักงานทุกคนในบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กำหนดการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจด้วยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีกำหนดการสัมมนาทางด้านธุรกิจ

   กำหนดการ "เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจด้วยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี" โดย บริษัทพรีเมียร์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 ระหว่าง 16.30 - 19.30 น. ณ ห้อง 309 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจาก บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับอาหารเสริมบรรยายเกี่ยวกับอาหารเสริมและอัดรายการกับหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

   วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในช่วงเช้า คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจาก บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับอาหารเสริม พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแด่ ดร.นพรุจ เวชกุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด นิติพลคลินิก สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เป็นสาขาที่ 160รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิติพลคลินิก

   คุณ วันทนา  ใจตัน ตัวแทนบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน  ได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด นิติพลคลินิก สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เป็นสาขาที่ 160  ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 น. และได้มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ให้กับคุณอาทิตย์ ศรียาวงศ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์บริการ) และได้ถ่ายรูปร่วมกับ เจ้าพงศ์เดช  ณ ลำพูน เพื่อแสดงความยินดี กับนิติพลคลินิก สาขาที่ 160 (สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่) 

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com