ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
CDIP จัดเทรนนิ่ง SME เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วย R&D

 ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CDIP ได้ลงหนังสือ SME Thailand ในหัวข้อCDIP จัดเทรนนิ่ง SME เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วย R&D  

CDIP เสนอทางแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาด ด้วยนวัตกรรมและการวิจัยCDIP เสนอทางแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาด ด้วยนวัตกรรมและการวิจัย

           ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดเป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่เกษตรกรเริ่มนำผลผลิตที่ผลิตในแต่ละฤดูกาลออกมาจำหน่าย แล้วพบว่าราคาในช่วงนั้นตกต่ำ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการมีสินค้าจากเกษตรกรหลายราย สินค้ามีจำนวนมากเกินกว่าความต้องการของผู้บริโภค และเมื่อเกษตรกรหรือผู้ประกอบการไม่สามารถขายสินค้าได้ตามที่หวัง นอกจากจะขาดทุนแล้ว สินค้าเกษตรจำนวนมากจะถูกกองไว้จนเน่าเสียทิ้งไป

 

บริจากน้ำให้ สปป.ลาว "เขื่อนแตก"บริจากน้ำให้ สปป.ลาว "เขื่อนแตก"

 

 คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตำแหน่ง  EVP Of Business Development พร้อมด้วยคุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ผู้บริหาร   ตัวแทนบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี  (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริจากน้ำดื่มให้กับ สปป.ลาว เนื่องจากเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ตอนใต้ของประเทศลาวแตกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 


เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยงานวิจัย เตรียมสอยจาก "หิ้ง สู่ ห้าง"เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยงานวิจัย เตรียมสอยจาก "หิ้ง สู่ ห้าง"

      CDIP จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการใหม่สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หวังเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมต่อยอดงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรของไทย 

     ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CDIP เปิดเผยถึง โครงการ 'กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการใหม่สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ' โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม หรือ DECC

จัดสัมมนาในหัวข้อ  “LAB Summit 2018จัดสัมมนาในหัวข้อ “LAB Summit 2018

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาในหัวข้อ  “LAB Summit 2018: อุตสาหกรรมยา อาหาร เวชสำอาง ทางออกเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ เซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่า วัตถุดิบชีวภาพและสมุนไพร ซึ่งมีศักยภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาและเวชสำอาง อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ เป็นต้น

ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ตำแหน่ง President บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทสไทย) จำกัด ร่วมบรรยาย Times รุ่น2 โครงการกิจกรรมการสร้าง พัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการสู่กลุ่ม Tech startup กิจกรรมการสร้าง พัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการสู่กลุ่ม Tech startup

    ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ตำแหน่ง President บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทสไทย) จำกัด ร่วมบรรยาย Times รุ่น2 โครงการกิจกรรมการสร้าง พัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการสู่กลุ่ม Tech startup โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงรัตนโกสินทร์ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Bank ภายใต้โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแบบครบวงจรเพื่อก้าวสู่การทำธุรกิจแบบ startup 

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ทำความร่วมมือ MOU กับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทำความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

    บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ทำความร่วมมือ MOU กับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  เช่นอาหารและผลไม้สมุนไพรของประเทศไทยรวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของภาคเอกชน จึงขอจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

JSP คาดผลประกอบการตรงเป้า คาดปี 61 พุ่ง 500 ล้านบาท รุกงานวิจัยและพัฒนา ภายใต้คุณภาพมาตรฐานระดับโลกnaewna JSP ตั้งเป้าปี 61 ผลประกอบการพุ่ง 500 ล้าน

 

      JSP ตั้งเป้าปี 61 ผลประกอบการพุ่ง 500 ล้าน

    JSP คาดผลประกอบการตรงเป้า คาดปี 61 พุ่ง 500 ล้านบาท รุกงานวิจัยและพัฒนา ภายใต้คุณภาพมาตรฐานระดับโลก

   13 ก.พ. 61 ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจเอสพี จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แบบครบวงจรกล่าว่า ปัจจุบัน บริาัท เจเอสพี จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งขยายธุรกิจมาจากบริษัทโรงงานเภสัช อุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ที่อยู่คู่กับคนไทย มากว่า 40 ปี ซึ่งผลิตและจัดจำหน่ายยาน้ำแก้ไอสำหรับเด้กและยาออร์โมนคุมกำเนิด เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ เน้นการผลิตแบบครบวงจร (One Stop Service) และมีการกำกับดูแลสินค้าแบบมาตรฐาน (GMP PIC/s) ปัจจุบันมีสินค้ารวม 80 ชนิดที่จัดจำหน่ายทั้งใน-นอกประเทศและแบรนด์ในเครือ 

เปิดแผนตลาดการตลาดโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม จำกัด JSP ตั้งเป้ายอดขายปี 2561 เกิน 500 ล้านบาท ฟุ้ง เปิดเกมรุก ทำการตลาดทุกมิติ ทั้งรับผลิต ร่วมทุนและทำงานวิจัย ยกระดับ ผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมthestockbiz JSP ผลประกอบการพุ่ง500

 

 JSP ผลประกอบการพุ่ง500 ล้าน รุกงานวิจัย และ พัฒนา

   JSP ผลประกอบการ ตรงเป้า คาดปี 61 พุ่ง 500 ล้านบาท รุกงานวิจัยและพัฒนาภายใต้คุณภาพ มาตรฐานระดับโลก เปิดแผนการตลาดโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม จำกัด (เจเอสพี) ตั้งเป้ายอดขายปี 2561 เกิน 500 ล้านบาท ฟุ้ง เปิดเกมรุกทำการตลาดทุกมิติ ทั้งรับผลิต ร่วมทุน และทำงานวิจัย ยกระดับผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม พร้อมขยายโรงงานการผลิตเพิ่ม เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร และเตรียมเปิดตัวสู่ตลาดอาเซียน (CLMV)

  ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจเอสพี จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แบบครบวงจรกล่าว่า ปัจจุบัน บริษัท เจเอสพี จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลามากว่า 10 ปีซึ่งขยายธุรกิจมาจากโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานมากกว่า 40 ปี 

JSP คาดยอดปี 61 พุ่ง 500 ล้าน รุกงานวิจัยและพัฒนา มาตรฐาน ระดับโลก เปิดแผนการตลาดโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี จำกัดตั้งเป้ายอดขาย ปี 2561 พุ่ง 500 ล้านบาทThe reporter JSP คาดปี 61 ยอดพุ่ง 500 ล้าน

 

 JSP คาดปี 61 ยอดพุ่ง 500 ล้าน รุกงานวิจัย และพัฒนามาตรฐานระดับโลก

   เปิดแผนตลาดการตลาดโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม จำกัด JSPตั้งเป้ายอดขายปี 2561 เกิน 500 ล้านบาท ฟุ้ง เปิดเกมรุก ทำการตลาดทุกมิติ ทั้งรับผลิต ร่วมทุนและทำงานวิจัย ยกระดับ ผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม พร้อมขยายดรงงานผลิตเพิ่ม เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร และเตรียมเปิดตัวสู่การตลาดอาเวียน (CLMV) 

   ผลประกอบการของบริษัทในปี 2560คือ 400 ล้านบาทซึ่งถือว่าตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และในปี 2561 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเติบโตไว้ที่ร้อยละ 20 หรือ 500 ล้านต่อปี ซึ่งเป้นการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ตลาดปลายทาง ของเจ้าของตราสินค้ามากกว่า 2,500 ล้านบาท

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com