ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนฝึกทหารใหม่ชุมพล ทหารเรือ สัตหีบ เพื่อหารือและให้คำปรึกษาทางด้านระบบความสะอาดสุขลักษณะและอาหารปลอดภัยผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนฝึกทหารใหม่ชุมพล

      คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนฝึกทหารใหม่ชุมพล ทหารเรือ สัตหีบ เพื่อหารือและให้คำปรึกษาทางด้านระบบความสะอาดสุขลักษณะและอาหารปลอดภัย

คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้เข้าร่วมงานจิตอาสา ช่วยรักษาผู้ป่วย และบริจาคยาฟรีร่วมงานจิตอาสาช่วยรักษาผู้ป่วยและบริจาคยาฟรี

     คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้เข้าร่วมงานจิตอาสา ช่วยรักษาผู้ป่วย และบริจาคยาฟรี

คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้านตำรับไทย สมุนไพรไทย (TUMRUBTHAI HERBS SHOP) TUMRUBTHAI HERBS SHOP

      คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้านตำรับไทย สมุนไพรไทย (TUMRUBTHAI HERBS SHOP) 

คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้านยาลูกค้าภาคเหนือของ จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เยี่ยมชมร้านยาลูกค้าภาคเหนือ

         คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้านยาลูกค้าภาคเหนือของ จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 

 คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้านยาคุณภาพ Health upเยี่ยมชมร้านยาคุณภาพ Health up

  คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้านยาคุณภาพ Health up

คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้าน Law son 108 shop เยี่ยมชมร้าน Law son 108 Shop

       คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้าน Law son 108 shop (JSP-Low-son)

คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทนบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญเข้าเยี่ยมชมร้านค้าโครงการพิเศษที่ท่าเรือยอดพิมาน เป็นร้านค้าของ อ.ธัญญาลักษณ์เยี่ยมชมร้านค้าโครงการพิเศษที่ท่าเรือยอดพิมาน

 คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี  (ประเทศไทย) จำกัด รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา  ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้านค้าโครงการพิเศษที่ท่าเรือยอดพิมาน เป็นร้านค้าของ อ.ธัญญาลักษณ์

คณะตัวแทนพนักงาน โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติให้การต้อนรับลูกค้า จากประเทศญี่ปุ่น มีความสนใจอยากผลิตยาหม่อง และน้ำมันจระเข้. ทำธุรกิจสปาที่ญี่ปุ่นคณะตัวแทนพนักงานได้รับเกียรติให้การต้อนรับลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น

 

     คณะตัวแทนพนักงาน โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติให้การต้อนรับลูกค้า จากประเทศญี่ปุ่น ลูกค้ามีความสนใจอยาก ผลิตยาหม่อ และ นำ้มันจระเข้ ลูกค้าทำธุรกิจสปาที่ประเทศญี่ปุ่น

 

 

 คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบปะคุณจุล โชติกะวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 1577 โฮม ชอปปิ้ง จำกัด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559ผู้บริหารเข้าพบปะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจarticle

 คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท  โรงงานอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริมผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม และรับผลิตยา เข้าพบปะคุณจุล โชติกะวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 1577 โฮม ชอปปิ้ง จำกัด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ JSP-meeting ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียติให้ไปร่วมงาน “อิน-คอสเมติกส์ เอเชีย” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและผิวพรรณ (personalin-cosmetics Asia 2016

     งาน “อิน-คอสเมติกส์ เอเชีย” เป็นงานแสดงสินค้าส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและผิวพรรณ (personal care) ชั้นนำแห่งเอเชีย ที่มีผู้จัดจำหน่ายส่วนผสมเครื่องสำอางชื่อดังกว่า 400 บริษัทมาจัดแสดงนวัตกรรมให้แก่ผู้เข้าชมงานกลุ่มผู้ผลิตเครื่องสำอาง นักวิทยาศาสตร์และนักธุรกิจรวมกว่า 7,000 ราย 

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com