SWOT Analysis


ประกาศผลการโหวตในการปรับปรุงสัญญาอนุญาตของวิกิมีเดียแล้ว ดูผลที่นี่
[ซ่อน]
[ช่วยเราด้วยการแปล!]

SWOT Analysis

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย
แผนภูมิอธิบายการวิเคราะห์แบบSWOT

การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สำหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทำงานขององค์กร

SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่

  • S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
  • W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
  • O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
  • T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
SWOT Analysis เป็นบทความเกี่ยวกับ วิชา ความรู้ และศาสตร์ต่างๆ  ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหาหรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ SWOT Analysis ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ

ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org/wiki/SWOT_Analysis".
ดู
 

 กลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับองค์กรเพราะองค์กรใช้กลยุทธ์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของตน โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกกำหนดตามธรรมชาติและลักษณะขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้ องค์กรจะกำหนดกลยุทธ์ได้นั้นต้องรู้สถานภาพหรือสภาวะขององค์กรของตนเสียก่อน
นอกจากนี้ยังต้องมีกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับตนเอง วิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะขององค์กรและกระบวนการกำหนดกลยุทธ์มีหลายวิธีด้วยกัน หนึ่งในวิธีการเหล่านี้ คือกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นวิธีการที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย

   SWOT เป็นคำย่อมาจากคำว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats โดย
   Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก ซึ่งองค์กรนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การดำเนินงานภายในที่องค์กรทำได้ดี
  Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อยความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การดำเนินงานภายในที่องค์กรทำได้ไม่ดี
  Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออำนวยให้การทำงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการขององค์กร
  Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการทำงานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร
   บางครั้งการจำแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้ และในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้องค์กรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อม

เอกสารกระบวนการวิเคราะห์ SWOT


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม:
kmops@moac.go.th

 

 

การวิเคราะห์และประเมินสถานภาพ (SWOT Analysis)

ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2550

เพื่อให้เห็นภาวะที่เป็นจริงในปัจจุบัน กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพจึงได้วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยใช้

เครื่องมือและเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ

1. เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง

จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง(รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม(รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาสอุปสรรค

การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กร

ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ

และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็น

ประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์

ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป

2. SWOT Analysis จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้าง ด้วยการระบุ จุดแข็ง

จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ทำให้มีข้อมูลในการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะ

ถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม

และสามารถ กำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนของ

องค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอกขององค์กร

3. การให้น้ำหนัก (Weight) ของแต่ละประเด็นนั้น ขึ้นอยู่กับความสำคัญและ

ผลกระทบที่มีต่อองค์กร ซึ่งผลรวมของ Weight จะต้องมีค่าเท่ากับ 1.00 เสมอ ทั้งในกรณีการ

ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก

(โอกาส และอุปสรรค)

- 2 -

4. การให้คะแนน(Rating) ของแต่ละประเด็นนั้น ขึ้นอยู่กับความสำคัญและผลกระทบ

ที่มีต่อองค์กร โดยการให้คะแนน Rating มีหลักเกณฑ์ดังนี้

ความสำคัญ จุดแข็งและโอกาส จุดอ่อนและอุปสรรค

มากที่สุด 4 1

มาก 3 2

ปานกลาง 2 3

น้อย 1 4

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค: SWOT

Analysis) และขีดสมรรถนะ ของ สศค. ในปัจจุบันโดยได้ปรับปรุงจากการวิเคราะห์ SWOT

ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.. 2548-2551 กระทรวงการคลัง และนำมาสรุปเป็น

ตารางเพื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันของ สศค. ได้ดังนี้

- 3 -

Internal Factors Analysis : IFA Matrix-Key Internal Factors Weight Rating Weighted Score

จุดแข็ง (Strengths)

1. มีบุคลากรโดยเฉลี่ยมีความสามารถสูง มีทักษะหลากหลาย สามารถทำงาน

ร่วมกันเป็นทีม และกล้าแสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีโอกาสได้รับการฝึกอบรม

เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

0.15 4 0.60

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย 0.10 4 0.40

3. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมใหม่

0.10 3 0.30

4. ผู้บริหารและองค์กรมีความสามารถในการจัดหาเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กร และให้บุคลากรแสดงศักยภาพ

รวมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งมีรายได้นอกเหนือเงินเดือนจากงานวิจัย

0.075 3 0.225

5. มีแผนยุทธศาสตร์ระดับกรมที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงการคลัง รวมทั้งมีการถ่ายทอดลงไปสู่หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/

กลุ่มงาน และระดับบุคคล

0.05 3 0.15

6. มีความคล่องตัวในการร่วมงานข้ามสายงาน ประสานงานแบบ Informal

ช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็ว

0.05 2 0.10

7. ภารกิจที่ สศค. ดำเนินการเป็นภารกิจสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน

ของประเทศในวงกว้าง

0.05 2 0.10

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. โครงสร้างองค์กรปัจจุบันไม่สอดคล้องกับภารกิจ มีสายการบังคับบัญชามาก

เกินไป และเกิดงานซ้ำซ้อนบางหน่วยงาน

0.10 3 0.30

2. ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ความสามารถในเชิงลึก และขาดการ

Training แบบบูรณาการ และยังไม่สอดคล้องกับสมรรถนะ

0.10 2 0.20

3. ปริมาณและงานเร่งด่วนมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับอัตรากำลังที่มีอยู่ ส่งผล

กระทบต่อคุณภาพงานวิชาการ

0.05 1 0.05

4. บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในการใช้ IT ทำให้การนำระบบ IT มาใช้ยังไม่

เต็มขีดความสามารถ

0.05 4 0.20

5. ข้าราชการบางส่วนมีศักยภาพไม่สอดคล้องกับภารกิจการเสนอแนะนโยบาย

ขององค์กร โดยมีความถนัดในภารกิจปฏิบัติการมากกว่า

0.05 1 0.05

6. การเกลี่ยอัตรากำลังคนยังไม่สอดคล้องกับภารกิจ 0.05 3 0.15

7. ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงฐานข้อมูล

ไม่สมบูรณ์ ทำให้ข้อมูลไม่เป็นมาตรฐาน และไม่ทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งระดับ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกค่อนข้างน้อย

0.025 4 0.10

รวม 1.00 2.970

1.05

1.875

- 4 -

จากตาราง IFE Matrix-Key Internal Factors ข้างต้น Weighted Score ของ สศค.

ได้เท่ากับ 2.970 แสดงว่า สศค. มีจุดแข็งค่อนข้างมากถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบของ สศค.

และพร้อมที่จะเร่งการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปได้ เช่น

• มีบุคลากรโดยเฉลี่ยมีความสามารถสูง มีทักษะหลากหลาย สามารถทำงาน

ร่วมกันเป็นทีม และกล้าแสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีโอกาสได้รับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้

อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

• มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย

• ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมใหม่

• ผู้บริหารและองค์กรมีความสามารถในการจัดหาเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กร และให้บุคลากรแสดงศักยภาพ รวมทั้ง

บุคลากรส่วนหนึ่งมีรายได้นอกเหนือเงินเดือนจากงานวิจัย

• มีแผนยุทธศาสตร์ระดับกรมที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง

การคลัง รวมทั้งมีการถ่ายทอดลงไปสู่หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/กลุ่มงาน และระดับบุคคล

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารไม่พึงมองข้ามในประเด็นจุดอ่อนที่สำคัญของ สศค. ซึ่งเป็นสิ่งที่

สศค. จำเป็นต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว เช่น

• โครงสร้างองค์กรปัจจุบันไม่สอดคล้องกับภารกิจ มีสายการบังคับบัญชามากเกินไป

และเกิดงานซ้ำซ้อนบางหน่วยงาน

• การขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ความสามารถในเชิงลึก และขาดการ

Training แบบบูรณาการ และยังไม่สอดคล้องกับสมรรถนะ

• ปริมาณและงานเร่งด่วนมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับอัตรากำลังที่มีอยู่ ส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพงานวิชาการ

• ข้าราชการบางส่วนมีศักยภาพไม่สอดคล้องกับภารกิจการเสนอแนะนโยบาย

ขององค์กร โดยมีความถนัดในภารกิจปฏิบัติการมากกว่า

- 5 -

External Factors Analysis (EFA) Matrix-Key External Factors Weight Rating Weighted Score

โอกาส (Opportunities)

1. เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลทางลบต่อเศรษฐกิจ

ไทย และเปิดโอกาสให้ สศค. จำต้องเร่งพัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจ

(Early Warning System) และการคลัง รวมทั้งการประมาณการเศรษฐกิจให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

0.15 4 0.60

2. การที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับ E-Government เป็นโอกาสให้ สศค. ผลักดันการใช้ IT

มากขึ้น เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลระบบการเงิน และการคลังที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็น

โอกาสให้มีการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

0.05 2 0.10

3. การเปิดเสรีทางการค้า การเงิน และเปิดตลาดทั้งในระดับ Multilateral และ Bilateral

เป็นโอกาสให้ สศค. มีบทบาทในการเสนอแนะนโยบายการคลัง ภาษี และระบบการเงิน

ให้มีความสอดคล้อง และสร้างมาตรการรองรับ

0.075 2 0.15

4. เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น เป็นโอกาสผลักดันให้มีการใช้

นโยบายคุ้มครองทางสังคม (Social Safety net) อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

0.10 3 0.30

5. การใช้นโยบายภาษีเพื่อลดความไม่เป็นธรรมทางสังคมและบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน เช่น ภาษีมรดก ภาษีสิ่งแวดล้อม ภาษีที่ดิน และสนับสนุนการผลิตสินค้า

ที่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

0.10 3 0.30

6. โครงสร้างและธุรกรรมตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ สศค. มีโอกาส

ในการเสนอมาตรการและเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดเงินและตลาดทุน

0.05 2 0.10

7. นโยบายการกระจายอำนาจการคลัง เปิดโอกาสให้ สศค. มีบทบาทในการวางระบบ

นโยบาย และสนับสนุนทางวิชาการแก่ภูมิภาคและท้องถิ่นมากขึ้น

0.05 2 0.10

อุปสรรค (Threats)

1. ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมัน ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลก และความไม่สงบทางการเมืองที่ส่งผลต่อ

ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

0.10 1 0.10

2. การขาดความมั่นคงทางการเมือง และรัฐบาลมีปัญหาด้านเสถียรภาพ ส่งผลต่อความ

ต่อเนื่อง และกติกากลางตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ไม่ให้เพิ่มอัตรากำลัง เป็นอุปสรรคสำคัญ

ในการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ

0.10 2 0.20

3. โลกาภิวัตน์ ทำให้ประเทศไทยมีคู่แข่งมากขึ้น เป็นผลให้ สศค. ต้องปรับบทบาท

และภารกิจในการสนับสนุนธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

0.05 2 0.10

4. การเปิดเสรีด้านต่างๆ ทำให้รายได้ภาษีศุลกากรลดลง ส่งผลต่อฐานะทางการคลัง และ

กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย

0.05 3 0.15

5. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้

ของรัฐบาลในอนาคตและปัญหาด้านสังคมส่งผลต่อรายจ่ายภาครัฐ

0.05 3 0.15

6. ยังมีช่องว่างในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินของตลาดการเงิน

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

0.05 4 0.20

7. ภาวะโลกร้อนทำให้ภาระการใช้จ่ายของประเทศมีมากขึ้น และภาครัฐมีภารกิจที่ต้อง

แก้ไขมากขึ้น

0.025 4 0.10

รวม 1.00 2.65

1.65

1.00

- 6 -

จากตาราง EFA Matrix-Key External Factors ข้างต้น Weighted Score ของ สศค.

เท่ากับ 2.65 แสดงว่า สศค. มีการตอบสนองต่อโอกาส และสามารถหลีกเลี่ยงจากอุปสรรคได้ดี

พอสมควร นอกจากนี้ยังแสวงหาผลประโยชน์ได้ค่อนข้างมากจากโอกาสที่มีอยู่ เช่น

• เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลทางลบต่อ

เศรษฐกิจไทย และเปิดโอกาสให้ สศค. จำต้องเร่งพัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจ

(Early Warning System) และการคลัง รวมทั้งการประมาณการเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

• เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น เป็นโอกาสผลักดันให้มีการใช้

นโยบายคุ้มครองทางสังคม (Social Safety net) อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

• การใช้นโยบายภาษีเพื่อลดความไม่เป็นธรรมทางสังคมและบรรเทาปัญหา

สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น ภาษีมรดก ภาษีสิ่งแวดล้อม ภาษีที่ดิน และสนับสนุนการผลิต

สินค้าที่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม สศค. ไม่พึงมองข้ามในประเด็นอุปสรรคที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ สศค.

จำเป็นต้องเตรียมตัวปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมรับมือและ

หามาตรการป้องกัน รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากภายนอก เช่น

• ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ความผันผวนทาง

เศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลก และความไม่สงบทางการเมืองที่

ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

• การขาดความมั่นคงทางการเมือง และรัฐบาลมีปัญหาด้านเสถียรภาพ ส่งผล

ต่อความต่อเนื่อง และกติกากลางตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ไม่ให้เพิ่มอัตรากำลัง เป็นอุปสรรค

สำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ

• โลกาภิวัตน์ ทำให้ประเทศไทยมีคู่แข่งมากขึ้น เป็นผลให้ สศค. ต้องปรับ

บทบาทและภารกิจในการสนับสนุนธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

- 7 -

2. สรุปการประเมินสถานภาพของ สศค. ประจำปี 2550

จากการประเมินสถานภาพของ สศค. พบว่าอยู่ในตำแหน่ง SO Strategies ถือเป็น

สถานการณ์ที่ได้เปรียบมากที่สุด เพราะประกอบไปด้วยโอกาสจากภายนอก และจุดแข็งของ

สศค. หรืออาจใช้คำย่อว่า กลยุทธ์ “เอื้อและแข็ง” ถือเป็นสถานการณ์ดาวรุ่ง หรือดาวเด่น

(Public Sector Star) ดังนั้น จากผลการประเมินสถานภาพของ สศค. ประจำปี 2550 ถือว่า

สศค. เป็นองค์กรที่มีจุดเด่นหรือเป็นดาวเด่นในภาคราชการ

โอกาส

(Opportunities)

จุดแข็ง

(Strengths)

จุดอ่อน

(Weaknesses)

อุปสรรค

(Threats)

 ผู้ตั้งกระทู้ por_d :: วันที่ลงประกาศ 2009-06-01 08:50:35


1

ความคิดเห็นที่ 1 (3447186)

jordan 3s

mcm handbags

nike air max

coach factory outlet online

ผู้แสดงความคิดเห็น leilei3915 2016-2-19leilei (linlei3915-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-02-19 09:50:46


ความคิดเห็นที่ 2 (3489585)
As the admin of this web site is working, no uncertainty very rapidly it will be well-known, due to its feature contents. oakley femme soldes http://www.philippetorino.it/js/index.php?oakley-femme-soldes-14000649
ผู้แสดงความคิดเห็น oakley femme soldes (hgnskcevlo-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-12 13:27:41


ความคิดเห็นที่ 3 (3491749)
I got this website from my buddy who shared with me regarding this site and now this time I am browsing this web site and reading very informative posts here. nike air force 1 khaki http://www.pequescuela.com/index.php?it-4921_nike-air-force-1-khaki.html
ผู้แสดงความคิดเห็น nike air force 1 khaki (cfjznn-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-06 04:49:141


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com