ขอข้อมูลการตรวจสารเสพติดในโรงงาน,โรงเรียน


ขอข้อมูล

การตรวจสารเสพติด

 

ในโรงงาน,โรงเรียน และจะหาข้อมูลได้ที่ใหนผู้ตั้งกระทู้ โรงงานสีขาว :: วันที่ลงประกาศ 2007-10-22 21:05:25


1

ความคิดเห็นที่ 1 (821774)

หลักการและเหตุผล ปัญหาการแพร่ระบาด

ยาเสพติด

ในสถานประกอบกิจการ ยังเป็นปัญหาที่ปรากฏอยู่ในหลายพื้นที่หลังจากรัฐบาลประกาศสงครามกับยาเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และดำเนิน Roadmap การต่อสู้กับยาเสพติด 4 ระยะ และปฏิบัติการรวมพลังแผ่นดินร่วมกวาดล้างยาเสพติด 4 ครั้ง จนถึงปัจจุบันสถานการณ์ปัญหา

ชุดตรวจยาเสพติด

ในทุกวงจรปัญหาทั้งด้าน Supply Demand และ Potential Demand ลดความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ไม่เป็นปัญหาคุกคามต่อการดำรงชีวิต โดยปกติสุขของประชาชนทั่วไป เห็นได้จากข้อมูลการจับกุมและการบำบัดรักษาซึ่งส่งผลเสียต่อผู้ใช้แรงงาน ครอบครัวผู้ใช้แรงงาน / นายจ้าง / ผู้ประกอบกิจการของประชาชนทั่วไป ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุของยาเสพติดไม่สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขได้โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ แต่จำเป็นจะต้องระดมความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบกิจการ ผู้ใช้แรงงานที่จะต้องดำเนินการ รัฐบาลจึงออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีหน้าที่ในการตรวจคุ้มครองแรงงานให้นายจ้าง และผู้ใช้แรงงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้

ตรวจยาเสพติด

ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนด เพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 จึงได้จัดทำโครงการโรงงานสีขาว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นายจ้างและผู้ใช้แรงงานมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้แพร่ขยายเข้าไปในสถานประกอบกิจการและได้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับครอบครัวของนายจ้างและผู้ใช้แรงงานลดจำนวนผู้ใช้แรงงานที่ติดยาเสพติดให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการส่งเสริม เชิญชวน เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว นอกจากการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรื่องโครงการโรงงานสีขาวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยังได้จัดทำโครงการกลับสู่ชีวิตใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการที่มีปรับเจตคติที่ดีต่อลูกจ้างที่ตรวจพบว่าเป็นผู้เสพ / ผู้ติด

ตรวจยาเสพติดหรือสารเสพติด

ส่งเข้ารับการบำบัดรักษา และอนุญาตให้ลูกจ้างลาหยุดเพื่อบำบัดรักษาฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วรับกลับเข้าทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจของลูกจ้าง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว สถานประกอบกิจการ จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 8 ข้อ โดยจะต้องได้คะแนน 80 คะแนน จากคะแนน 100 คะแนน จึงจะเป็นโรงงานสีขาว หลักเกณฑ์การพิจารณาโรงงานสีขาว มีดังนี้ 1. มีนโยบาย (1) ควบคุม สอดส่อง และดูแล ไม่ให้พนักงานของสถานประกอบกิจการหรือบุคคลภายนอกกระทำการหรือมั่วสุมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหรือบริเวณสถานประกอบกิจการ (2) พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ไม่มีพฤติการณ์ในการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าเป็นพนักงาน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้เสพยาเสพติดซึ่งได้รับการบำบัดการติดยาเสพติดและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว และจัดอบรมพนักงานของตนให้มีความเข้าใจในการป้องกันการใช้ยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ (3) จัดทำบันทึกประวัติของพนักงานไว้ประจำสถานประกอบกิจการ โดยบันทึกประวัติย่ออย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและนามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และภูมิลำเนาของพนักงาน (4) ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงาน พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการแจ้งเมื่อพบว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือให้ข้อมูลข่าวสารหรือพฤติการณ์ต่างๆ ของบุคคลซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยหรือควรเชื่อได้ว่าจะกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบกิจการของตนและอำนวยความสะดวกในการตรวจหรือ

ทดสอบหาสารเสพติด

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2. มีป้ายหรือประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบกิจการให้เจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการจัดให้ป้ายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดโดยให้มีความชัดเจนเห็นได้ง่ายและมีข้อความเป็นภาษาไทยข้อความที่สองจะมีภาษาอื่น ๆ นอกจากภาษาไทยก็ได้แต่ข้อความภาษาอื่นนั้นต้องมีความหมายตรงกับข้อความภาษาไทยและมีขนาดไม่ใหญ่กว่าข้อความภาษาไทย (ขนาดตัวอักษรข้อความรณรงค์กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 4 x 7 ซม. ) 3. มีคณะทำงานหรือบุคคลรับผิดชอบ ในสถานประกอบกิจการจะต้องมีคำสั่งกำหนดให้มีคณะทำงานที่ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าของสถานประกอบกิจการในการดำเนินการโรงงานสีขาว โดยแบ่งออกเป็น 4. มีการให้ความรู้พนักงาน เจ้าของสถานประกอบกิจการ จะต้องมีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความรู้ในแบบต่าง ๆ เช่น จัดประชุมจัดอบรมหรือการส่งเสียงตามสายในช่วงเวลาพัก 5. มีกิจกรรมรณรงค์ เจ้าของสถานประกอบกิจการจะต้องมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เช่น จัดนิทรรศการ การแข่งขันกีฬา ดนตรี การแสดงบนเวทีแข่งขันประกวดบทความ คำขวัญ เรียงความ ตอบปัญหาต่อต้านยาเสพติด 6. มีการตรวจสุขภาพ เจ้าของสถานประกอบกิจการจะต้องมีการดำเนินการตรวจสุขภาพ และตรวจปัสสาวะให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการโดยจะเน้นการตรวจสุขภาพประจำปีหรือเฉพาะกิจ 7. ไม่พบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เจ้าของสถานประกอบกิจการจะต้องเน้นดำเนินการให้สถานประกอบกิจการ ปลอดยาเสพติด โดยไม่เสพไม่ค้า ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด คือต้องมีการสอดส่องดูแลสังเกตพฤติกรรมการทำงานของพนักงานไม่บ่งบอกหรือชี้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 8. มีกระบวนการตรวจสอบ เจ้าของสถานประกอบกิจการ จะต้องดำเนินการในส่วนรายละเอียดเกณฑ์ 7 ข้อ โดยมีการบันทึกและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อให้คณะกรรมการของส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ลองดูใน //www.labour.go.th/proj/projdet.jsp?s  หรือ hthttp://jsptestkit.com/

ผู้แสดงความคิดเห็น pui วันที่ตอบ 2007-10-22 21:08:29


ความคิดเห็นที่ 2 (821776)
ของ gpo องค์การ ก็มีใช่ปะ
ผู้แสดงความคิดเห็น อยากรู้ วันที่ตอบ 2007-10-22 21:10:17


ความคิดเห็นที่ 3 (821779)

องค์การเภสัชกรรมกับ

ชุดตรวจยาเสพติด

ดร. ชฎา พิศาลพงศ์ งานวิจัยอุตสาหกรรมเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เมื่อพูดถึงองค์การเภสัชกรรม หลายท่านคงนึกถึงผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ซึ่งมี การผลิตและจำหน่ายจำนวนหลายร้อยรายการ แต่คงมีน้อยท่านที่ทราบว่าองค์การเภสัชกรรมก็มี การผลิตและจำหน่ายชุดตรวจยาเสพติดด้วยเช่นกัน

ชุดตรวจสารเสพติด

อย่างแรกที่มีการผลิตและจำหน่ายมามากกว่า 10 ปี คือ น้ำยามาร์ควิส ซึ่งมี ลักษณะเป็นน้ำยาใสไม่มีสีบรรจุในหลอดแอมพูล ใช้ตรวจสอบยาเสพติดได้แก่ มอร์ฟีน เฮโรอีน ยาบ้า (แอมเฟตามีน และเมทแอมเฟตามีน) และยาอี โดยยาเสพติดแต่ละชนิดจะให้สีกับน้ำยามาร์ควิส แตกต่างกัน ปัจจุบันนี้ น้ำยามาร์ควิส ก็ยังเป็นที่นิยมใช้ของหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบเบื้องต้น ผงยาและเม็ดยาที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นยาเสพติด ในปี พ.ศ. 2538 ทางโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศสหประชาชาติ (United Nations International Drug Control Programme /UNDCP) ได้ติดต่อให้องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้ผลิต ชุดตรวจสอบสารเคมีเบื้องต้น (Precursor Test Kit) ให้กับสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อใช้ ในการตรวจพิสูจน์สารเคมีที่มักมีการลักลอบนำเข้ามาใช้ในประเทศเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิต ยาเสพติด ณ จุดตรวจต่าง ๆ ทั่วประเทศ ชุดตรวจสอบนี้ยังถูกนำไปใช้ตรวจพิสูจน์สารเคมี ณ แหล่งผลิตยาเสพติดที่ถูกจับกุมด้วย ลักษณะของ ชุดตรวจสอบสารเคมีเบื้องต้น คือเป็นกล่อง หนังสีดำภายในบรรจุน้ำยาเคมีหลายชนิด และอุปกรณ์หลายอย่าง เช่น หลอดทดลอง จานหลุม เป็นต้น ที่กล่องมีสายสะพายเพื่อความเหมาะสมสำหรับการใช้ในการปฏิบัติการภาคสนาม ปัจจุบัน ชุดตรวจสอบสารเคมีเบื้องต้น นอกจากเป็นที่นิยมใช้โดยหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ในประเทศไทยแล้ว ยังผลิตตามความต้องการของ UNDCP เพื่อมอบให้กับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโดจีน ได้แก่ จีน เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ใช้ในกิจการปราบปรามยาเสพติด โดยชุดตรวจฯ ที่ผลิตขึ้นนี้จะมีแผ่นที่อธิบายการใช้เป็นภาษาของประเทศนั้น ๆ เพื่อสะดวกแก่การใช้ ในปี พ.ศ. 2540 ทางองค์การเภสัชกรรมได้ผลิต ชุดน้ำยาตรวจสอบอีเฟดรีน ขึ้นตามความ ต้องการของสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด ทั่วประเทศ ลักษณะของชุดน้ำยาตรวจสอบนี้คือมีน้ำยา 3 ขวด บรรจุอยู่ในกล่องหนังสีเทาขนาดเล็ก พกพาสะดวก วัตถุประสงค์ก็คือใช้ตรวจสอบผงยาหรือเม็ดยาอีเฟดรีน หรือซูโดอีเฟดรีน ซึ่งเป็น วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภทที่ 2 และยังเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้า ในปี พ.ศ. 2541 ทางองค์การเภสัชกรรมเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาบ้าซึ่งแพร่ระบาดจากกลุ่มผู้ขับรถบรรทุก และผู้ใช้แรงงานเข้ามาสู่สถาบันการศึกษาและกลุ่มวัยรุ่น ต่าง ๆซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางสังคม ทางภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สถาน ศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจยาบ้าในปัสสาวะมากขึ้นเรื่อย ๆ องค์การเภสัชกรรมได้ผลิต ชุดตรวจสอบปัสสาวะ ขึ้นมาเพื่อมุ่งหมายที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุน ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาบ้า การตรวจยาบ้าในปัสสาวะแบ่งออกเป็น -การตรวจเบื้องต้น (screening test) โดยใช้ชุดตรวจที่เป็นสารเคมี (color test) หรือชุดตรวจ ทางด้านภูมิคุ้มกัน (immuno assay) -การตรวจยืนยัน (confirmation test) โดยใช้เครื่องมือเฉพาะได้แก่ GC/MS HPLC หรือ TLC การตรวจเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายถูกกว่า สามารถตรวจได้ในสถานที่ทั่วไป และตรวจได้คราวละมาก ๆ แต่ผลเสียก็คือมีผลบวกลวง (false positive) เนื่องจากการกินยาที่มีสูตรเคมีบางส่วนคล้ายยาใน กลุ่มแอมเฟตามีน ดังนั้นเมื่อตรวจพบผลบวกโดยวิธีการเบื้องต้นแล้ว จึงจำเป็นต้องส่งตรวจยืนยัน อีกครั้งหนึ่ง การตรวจยืนยันเป็นวิธีที่ดีที่บอกผลได้แม่นยำ แต่เหตุผลที่เรามักไม่ตรวจโดยวิธียืนยัน ตั้งแต่แรก เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงมาก และต้องส่งตรวจที่สถานตรวจพิสูจน์ ชุดตรวจยาบ้าในปัสสาวะที่องค์การเภสัชกรรมผลิตขึ้นเป็นชุดตรวจสอบเบื้องต้นใช้หลักการ ทางเคมีสามารถใช้ตรวจสอบสารในกลุ่มยาบ้า ได้แก่ แอมเฟตามีน เมทแอม-เฟตามีน อีเฟดรีน ยาอี และยาเลิฟ ในปัสสาวะ ในความเข้มข้นตั้งแต่ 3 mg/ml ขึ้นไป ชุดตรวจยาบ้าในปัสสาวะ ขององค์การเภสัชกรรม มีจำหน่ายแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ ชุดสารตรวจสอบ ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการตรวจสอบทั้งหมดยกเว้นอุปกรณ์เก็บ ปัสสาวะได้แก่ น้ำยาตรวจสอบ หลอดทดสอบ หลอดดูดปัสสาวะ แผ่นวิธีการใช้ 1 ชุดตรวจได้ 100 ตัวอย่าง ราคา 1,145 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ชุดอุปกรณ์เก็บปัสสาวะ ประกอบด้วยขวดพลาสติก ฉลากปิดขวดและถุงมือ สำหรับเก็บปัสสาวะ 100 ตัวอย่าง ราคา 299.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ขั้นตอนในการทดสอบ ดูดปัสสาวะจำนวน 1 ml ใส่ในหลอดทดสอบปิดฝาเขย่า แล้วเติมน้ำยา ตรวจสอบ (รายละเอียดในเอกสารประกอบชุดตรวจฯ) การแปลผล ผลลบ ที่ชั้นล่างของหลอดทดสอบมีสีเขียวเหลืองจนถึงสีเขียวขี้ม้า ผลบวก ที่ชั้นล่างหลอดทดสอบมีสีม่วงแดงจนถึงม่วงน้ำเงิน แสดงว่า อาจจะมี สารในกลุ่มยาบ้า ในตัวอย่างปัสสาวะ เนื่องจากชุดตรวจสอบดังกล่าวอาจถูกรบกวนโดยยาอื่นบางตัวได้ จึงเป็น

ชุดตรวจเบื้องต้น

เท่านั้น เมื่อได้ผลบวกแล้วจะต้องส่งปัสสาวะส่วนที่เหลือให้สถานตรวจพิสูจน์ตรวจยืนยันผลอีกครั้ง การทดสอบความแม่นยำของชุดตรวจยาบ้าในปัสสาวะขององค์การเภสัชกรรมได้ทำหลายครั้ง ตัวอย่าง ในเวลา 1 ปีเศษที่ชุดตรวจยาบ้าในปัสสาวะขององค์การเภสัชกรรมออกจำหน่าย พบว่าได้รับการ ต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เราชาวองค์การเภสัชกรรมภูมิใจที่มีส่วนสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านยาเสพติดเพื่อ ให้สังคมไทยและอนาคตของเยาวชนไทยดีขึ้น สมดังปณิธานของชาวไทยที่ว่า "รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด"

 

หรือ http://jsptestkit.com/

ผู้แสดงความคิดเห็น ตอบทันที วันที่ตอบ 2007-10-22 21:11:39


ความคิดเห็นที่ 4 (821790)

การตรวจยาบ้าหรือยาเสพติดชนิดอื่นๆ ทำไมต้องตรวจในปัสสาวะ ตรวจจากเลือด น้ำลาย เหงื่อ หรือเส้นผมได้หรือไม่

การตรวจยาบ้า

หรือยาเสพติดโดยทั่วไป ยกเว้นแอลกอฮอล์และสารระเหย ควรตรวจในปัสสาวะจะได้ผลดีที่สุด เพราะเมื่อ

เสพยาเสพติด

เข้าสู่ร่างกายแล้วไม่ว่าโดยวิธีใด ยาจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง ร่างกายจะขับยาออกมากับปัสสาวะซึ่งมีความเข้มข้นมากพอทำให้ตรวจพบได้ง่ายและยาเสพติดจะตกค้างในปัสสาวะได้นานหลายวัน ส่วนในเลือดนั้นยาเสพติดจะตกค้างอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และมีปริมาณน้อยทำให้ตรวจพบได้ยาก การตรวจในเลือดจะทำเฉพาะ การตรวจหาแอลกอฮอล์ สารระเหยและการตรวจกรณีพิเศษ เช่น การตรวจทางนิติเวช หรือในงานวิจัยเท่านั้น ไม่นิยมตรวจในงานปกติ การเก็บปัสสาวะทำได้ง่ายกว่าเลือดที่ต้องเจาะจากหลอดเลือดดำ และน้ำยาที่ใช้ตรวจสารเสพติดทั่วไประบุว่าให้ใช้ปัสสาวะเป็นตัวอย่างตรวจ นอกจากปัสสาวะหรือเลือดแล้วยังสามารถ

ตรวจสารเสพติด

ได้จากตัวอย่างตรวจอื่นๆ เช่น น้ำลาย เหงื่อ เส้นผม แต่ปริมาณของยาเสพติดในตัวอย่างเหล่านี้มีน้อยมาก ทำให้ตรวจพบได้ยาก และขณะนี้ยังไม่มีการนำมาใช้ตรวจในประเทศไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่มา www.thanyarak.go.th วันที่ตอบ 2007-10-22 21:16:23


ความคิดเห็นที่ 5 (821983)
Thanks
ผู้แสดงความคิดเห็น Pual@Espanya วันที่ตอบ 2007-10-23 03:10:00


ความคิดเห็นที่ 6 (885566)

ถามผู้อ่านนะครับ ถ้ามีการนำเข้า ชุดตรวจ บุหรี่ นิโคติน หรือชุดตรวจ แอลกอฮอล์ จาก นำลายจะขายได้ไหมครับ

รบกวนแนะนำหน่อยครับ

daengprasert.s@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น สิทธิชัย วันที่ตอบ 2007-12-19 12:59:29


ความคิดเห็นที่ 7 (1101513)

ตอบค่ะ!

- เป็นการเสนอที่ดีมากค่ะ เพราะที่ดิฉันติดต่อกับลูกค้ามานี้ ปรากฏว่าก็มีหลายที่ที่เขาเสนอมา อยากได้ไปตรวจ เพราะช่วงนี้คดีเกี่ยวกับ2 ตัวนี้เริ่มเข้ามาในส่วนราชการบ้างแล้ว แต่ถ้าให้ดีควรที่จะเพิ่มชุดตรวจที่เป็นชุดตรวจ ยาไอซ์ ด้วยนะค่ะ    ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น sale วันที่ตอบ 2008-03-26 11:57:50


ความคิดเห็นที่ 8 (1316447)

ตอนนี้องค์การเภสัชกรรม GPO มีชุดตรวจยาบ้าหลายแบบคือ

1.ชุดตรวจแบบ color test แบบที่กล่าวข้างต้น ที่มักเรียกกันว่าดูฉี่สีม่วง

2. ชุดตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีนแบบตลับ (มีทั้งชนิดขายพร้อมอุปกรณ์เก็บปัสสาวะ  และชนิดไม่มีอุปกรณ์) ราคาไม่แพงประมาณ 15 บาทต่อtest โดยเอาหลอดหยดดูดปัสสาวะแล้วหยดในหลุมทดสอบ 3 หยด รอ5นาที ดูเส้นที่เกิดขึ้น ถ้าขึ้นเส้น 1 เส้น ที่ช่องดูผล ก็ผลเป็นบวก (อาจมียาบ้า) ถ้าขึ้น 2 เส้นแม้จะเป็นเส้นจางๆก็เป็นผลลบ ในปัสสาวะไม่มียาบ้าตามที่กำหนด 1000 ng/ml   ลักษณะคล้ายชุดตรวจการตั้งครรภ์ แต่วิธีการดูผลตรงข้ามกัน 

3. ชุดตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีนแบบแถบ ตัวนี้ถูกกว่าข้อ2 นิดหน่อยเพราะไม่มีตลับ หลักการเหมือนกัน แต่ตรวจโดยเอาแถบจุ่มปัสสาวะตรงปลายแถบ แล้วรอดูผล(5 นาที)

แบบข้อ 2,3 ตรวจง่าย  ใช้สะดวก แต่ดูยาบ้าอย่างเดียว  ส่วนแบบที่ 1 ใช้ตรวจได้กว้างกว่า หลายตัวยาเสพติดมากกว่า

ดูข้อมูลได้ที่ http://www.gpoproduct.com/Default.aspx?tabid=54

ผู้แสดงความคิดเห็น atomic@health.moph.go.th (atomic-at-health-dot-moph-dot-go-dot-th)วันที่ตอบ 2008-07-16 23:05:26


ความคิดเห็นที่ 9 (2905531)

รับ

สุ่มตรวจพนักงานหาสารเสพติด

เช่น ยาบ้า   กัญชาในโรงงานนะค่ะโดยทีมเจ้าหน้าชำนาญการ  ทราบผลตรวจได้ทันทีและทำReport  ให้อย่างดี    ติดต่อคุณวราภรณ์  (เฉพาะในนิคม อยุธยา  นวนคร  บางปะอิน)

ผู้แสดงความคิดเห็น หนิง (t_varaporn-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-21 15:49:09


ความคิดเห็นที่ 10 (2936214)
ยาเสพเป็นสิ่งไม่ดีนะคับขอบอกขอบวก ยังทำให้ภาวะโลกร้อนนะคัฟ สังเกตจากควันที่ออกมา
ผู้แสดงความคิดเห็น คนไม่มีE_mail (jhfhuoe-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-01-22 09:13:08


ความคิดเห็นที่ 11 (2958606)

                        

JSP Pharmaceutical Manufactory Co.,Ltd. We are manufacturing of Pharmaceutical and Food supplement product.

We are leading distribution of diagnostic screening test kit for drug, as Methamphetamine , THC (tetrahydrocanabeniod) , marijuana / morphine / heroine , ectasy. We have strip and casset (card) that apply with urine.

ASSAY PROCEDURE

 Allow test strip and urine sample to equilibrate to room temperature 20-30 C before testing.

1. Remove the required number of test strip from foil pouch bring the test to room temperature before opening the pouch. Use strip as soon as possible bit within 1 hour after removal from pouch special if the room temperature is more thamn30 C and in high humidity environment.

2. Immerse the test strip in the urine sample with printed sample end pointing toward the urine. Be sure the sample level is

below the marked sample line on test strip.

3. Wait for purple-pink colored lines to appear. The test should be read at 5 minutes. Do not interpret results after 10 minutes.

Contact : manager janevit 089-163-5905 ,Sale supervisor 081-254-5765  , Tel 026835324 , fax 026835312

Email  jsp.pharma@hotmail.com  ,  www.jsppharma.com
ผู้แสดงความคิดเห็น ya (jsp-dot-pharma-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-03-10 17:52:17


ความคิดเห็นที่ 12 (3021200)

ควรนำยาเสพติดมากินกันมากๆจะได้เเข็งเเรง

ผู้แสดงความคิดเห็น top (topzatep-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-06-15 19:33:52


ความคิดเห็นที่ 13 (3021206)

เชื่อเรายาเสพติดกินเเล้วเเข็งเเรงทำงานอะไรก็ไม่เหนือยเเถมยังกินเเล้วอร่อยอีกด้วยขอเเนะนำเม็ดสีม่วงอร่อยที่สุดอิอิ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย นิราวิท จันทาพูน (topzatep-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-06-15 19:38:44


ความคิดเห็นที่ 14 (3021211)

กินแล้วแข็งแรงมากๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น จักรพงศ์ ยาวิชัย (jackzatep-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-06-15 19:42:29


ความคิดเห็นที่ 15 (3021213)

เพื่อนแกล้งเรปบนเพื่อนมันแกล้งคับโทษที

ผิดชื่อก็ผิดต่างหาก

ผู้แสดงความคิดเห็น นิรวิทย์ จันทาพูน วันที่ตอบ 2009-06-15 19:44:21


ความคิดเห็นที่ 16 (3157535)

การตรวยาเสพติดในโรงงาน จะต้องตรวจกี่ครั้งต่อปี ตรวจครั้งเดียว 100 % ยังพอหรือไง

ผู้แสดงความคิดเห็น tong9174 วันที่ตอบ 2010-01-26 18:04:58


ความคิดเห็นที่ 17 (3188657)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เเช้มรัก วันที่ตอบ 2010-02-04 13:44:15


ความคิดเห็นที่ 18 (3216280)

อยากทราบว่าสารเสพติดจะตกค้างอยู่ในร่างกายของผู้เสพนานเท่าไร

ถ้าหากผู้เสพนั้นเลิกเสพแล้วสารเสพติดยังตกค้างอยู่ในร่างกายไหม

สมมุติเลิกเสพประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ณ ปัจจุบันยังมีสารเสพติดตกค้างในร่างกายไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ปกครอง (torsu_first-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-10 07:43:25


ความคิดเห็นที่ 19 (3227737)

กัญชา ติดอยู่ประมาน 2-3เดือน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ไม่รู้ วันที่ตอบ 2010-06-28 16:34:27


ความคิดเห็นที่ 20 (3265369)

กินแล้วมีพลังอิอิ  เชื่อเถอะ

 

ตรวเลือดอ่ะ  ไม่เจอหรอ  อาทิตย์เดียวก็หา

 

สูบเถอะยาบ้าอ่ะอร่อย

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย เค วันที่ตอบ 2010-11-17 13:56:11


ความคิดเห็นที่ 21 (3265370)

ถ้าตรวจเลือดอ่ะต้องตรวจในช่วงระยะเวลากี่วัน

 

พอดัจะเอาน้องไปตรวจอ่ะ

 

ท่าทางดูเหมือนจะเสพยามา

 

แต่จะไปตรวจฉี่ก็กลัวมันรู้อ่ะ

 

อาทิตย์เดียวหายจิงหรอ   หรือกี่วันกันแน่ 

 

ช่วยหนูด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ออย วันที่ตอบ 2010-11-17 13:59:44


ความคิดเห็นที่ 22 (3268281)

 อยาก ทราบ เหมือนกันอะครับ

ช่วยตอบที ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น .0. วันที่ตอบ 2010-12-06 21:25:05


ความคิดเห็นที่ 23 (3278045)

 

ลองเข้าไปดูที่นี้นะครับ

http://jsptestkit.com/เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

ซึ่งที่นี้เค้าจะอธิบายให้ละเอียดพอสมควร ไม่ว่าจะเป็น

- การเก็บรักษาชุดตรวจสารเสพติด

- การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ

- การเตรียมพื้นที่เพื่อเตรียมตรวจปัสสาวะ

และอื่นๆอีก  ลองอ่านดูครับ  มีประโยชน์ไม่มากก็น้อย

 

แต่ถ้าสนใจเอเย่นต์พวกชุดตรวจสารเสพติดก็ที่นี้ครับ ผมเห็น post กันไว้หลายเจ้าเลย

>> ผู้แทนจำหน่ายชุดตรวจสารเสพติด

ผู้แสดงความคิดเห็น โชติ วันที่ตอบ 2011-01-24 15:45:41


ความคิดเห็นที่ 24 (3320131)

ถามหาราคาถูก ได้มาตราฐาน ไม่คิดจัดส่ง ลองเข้าไปดูนะคับ

www.maximizeinter.com

ขั้นตอนการใช้ ถ้าสนใจก็โทรเข้าcall center ได้เลยนะคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น max วันที่ตอบ 2012-01-03 08:01:28


ความคิดเห็นที่ 25 (3443821)

 บริษัท เรารับตรวจเสพติดแบบปาดเหงื่อครับ สามารถตรวจได้มากกว่ายาบ้าครับ ตรวจพบสารตั้งต้นยาเสพติดชนิดอื่นๆ เช่นโคเคน เฮโรอีน กัญชา และอื่นๆ  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ 095-1649269  (อ๊อพ)

ผู้แสดงความคิดเห็น บริษัทเรารับตรวจสารเสพติดแบบปาดเหงื่อครับ (aof_pcp-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-12-28 11:24:42


ความคิดเห็นที่ 26 (3447201)

air jordan shoes

michael kors uk

burberry outlet online

coach outlet

ผู้แสดงความคิดเห็น leilei3915 2016-2-19leilei (linlei3915-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-02-19 09:58:35


ความคิดเห็นที่ 27 (3482655)

 สารเสพติดอยู่ในเหงือ นานถึงกี่วันคับ ใครรู้บอกทีคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น natkara วันที่ตอบ 2016-06-14 23:57:09


ความคิดเห็นที่ 28 (3484267)

สารเสพติดอยู่ในเหงื่อนานกี่วัน ที่สามารถตรวจพบ ตอบทีคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้อยากรู้ วันที่ตอบ 2016-06-21 20:30:58


ความคิดเห็นที่ 29 (3490420)
I would like to register for the April 3.0 CUE Conference! Call me (310) 910-2056. replica cartier ronde solo platin http://www.aaawatch.cn/de/
ผู้แสดงความคิดเห็น replica cartier ronde solo platin (gysuqqwrbd-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-18 04:42:20


ความคิดเห็นที่ 30 (4070572)

 สารเสพติดอยู่ในเหงื่อกี่วันครับ แล้วถ้าออกกำลังเอาเหงื่อออกเยอะๆจะช่วยให้สารหมดเร็วขึ้นเหมือนการฉี่ี่ป่าวครับ ผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อยากรู้จริงๆ วันที่ตอบ 2017-08-07 11:34:41


ความคิดเห็นที่ 31 (4070582)

 สารเสพติดอยู่ในเหงื่อกี่วันครับ แล้วถ้าออกกำลังเอาเหงื่อออกเยอะๆจะช่วยให้สารหมดเร็วขึ้นเหมือนการฉี่ี่ป่าวครับ ผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อยากรู้จริงๆ วันที่ตอบ 2017-08-07 11:52:04


ความคิดเห็นที่ 32 (4093634)

 คืออันนี้พึ่งเจอกับตัวครับอาทิตที่แล้วครับ

ผมไม่ใด้เสพ แต่มีคนนั่งเสพอยุ่ข้างๆไม่ถึง1เมตรก่อนไปทำงานประมาน2ชั่วโมง พอไปทึงโรงงานเขาตรวจพอดีใช้ที่ตรวจแบบปาดเหงื่อ แต่ผมไม่ใด้เล่นเกือบครึ่งปีแล้ว แต่ผลตรวจกับมีสารเสพติด ผมยากรุ้ว่ามันเปนไปใด้มัยครับ หรือผมโดนทางบริษัทกลั่นแกล้ง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Piyanat (piyanut5487-at-gmail-dot-com )วันที่ตอบ 2017-12-16 09:50:131


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com