dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
business-development
GMP ยา
ติดต่อเรา JSP Pharma


สารจากผู้บริหารปี 2017

  ารจากผู้บริหาร 2017

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ
EVP Of Business Development
    "สวัสดีท่านลูกค้า,คู่ค้าและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทุกๆท่าน.
JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd.  ของเราดำเนินธุรกิจมาประมาณ 10 ปีแล้ว. และบริษัทแม่ของเราซึ่งก็คือ COX LABORATORIES (THAILAND) LTD.,PART. ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตยามากว่า 38 ปี. ประสบการณ์ด้านการผลิตยา, อาหารเสริม, และสมุนไพรของกลุ่มบริษัทนั้นมีมานานมาก. ทีมงานของเราเป็นทีมงานที่แข็งแกร่ง มีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแล้วมากกว่า 500 SKU (Stock keeping unit) โดยทางบริษัทของเราได้เน้นผลิตแบบครบวงจร (One Stop Service)  เป็นการผลิตสินค้าภายใต้การอนุญาตโดยเจ้าของแบรนด์สินค้า โดยการกำกับดูแลคุณภาพสินค้าโดยผู้จ้าง ซึ่งคือเจ้าของแบรนด์รับรู้ รับทราบการผลิตและสินค้าที่ผลิตทั้งหมด ต้องส่งให้เจ้าของแบรนด์สินค้า (Original equipment manufacturer) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า OEM โดยสินค้าที่ขายออกไปมีทั้งประสบความสำเร็จอย่างมากหรือบางผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทั้งนี้เป็นไปตามกระแสและความต้องการของตลาดเป็นหลัก.ทั้งนี้ในส่วน COX LABORATORIES (THAILAND) LTD.,PART.  และ JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd.    ได้มีการคิดค้นและพัฒนาสูตรใหม่ๆตลอดเวลา จนกระทั่งในขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบันเกือบหนึ่งร้อยทะเบียน มีการขึ้นทะเบียนอาหารเสริมเกือบหนึ่งพันทะเบียนที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว โดยสูตรที่ทีมงานพัฒนาขึ้นนั้น เป็นสูตรจากทีมงานวิจัยและทีมการตลาดที่ได้ร่วมทำค้นคว้า ปรับปรุง และพัฒนา ตลอดจนได้ทำการตลาดร่วมกับลูกค้า โดยได้ร่วมกันรับและให้คำปรึกษากับลูกค้าในทุกๆผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตให้ลูกค้า.ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ทีมงานได้เห็นและเรียนรู้มาหลายๆอย่างเพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนความสำเร็จของลูกค้าของ JSPPharmaceuticalManufactory (Thailand) Co.,Ltd. ไปด้วยกัน ในทุกๆผลิตภัณฑ์ที่ทางเราได้วางแผนร่วมกันจึงมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำให้คำปรึกษาตามประสบการณ์ของทีมงานจาก JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. สำหรับผู้ที่ต้องการผลิตสินค้าในแบรนด์ของตนเองนั้น ขอให้ลองเลือกและรับฟังคำแนะนำของทีมงาน เพื่อที่จะได้สามารถแชร์ประสบการณ์ของลูกค้ารายอื่นๆ ในตลาดด้านอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้า โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งก้าวมาสู่ตลาดอาหารเสริมนี้ ได้มองเห็นด้านที่ท่านอาจจะไม่เคยเห็น ได้ทราบปัญหาหลายๆปัญหาเพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงจุดอ่อนทางการตลาด, ช่องทางจัดจำหน่ายและการจัดเก็บสินค้าทำให้ท่านสามารถเป็นผู้นำในการขายสินค้าอาหารเสริมเหมือนลูกค้ารายอื่นๆของเราที่ร่วมสร้างกันมาและเป็นคู่ค้ากันตลอดไปร่วมกันผ่าวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่ง JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. และลูกค้าได้ผ่านวิกฤตต่างๆ ที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว, กำลังซื้อที่มีหายไป ทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองและเหตุการณ์หลังการปฏิวัติทางการเมือง ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายทั้งทางด้านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,  การขออนุญาตโฆษณาในส่วนของยาและอาหารเสริม (ฆอ.) และ National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) ทำให้เกิดผลกระทบกับการจัดจำหน่ายของลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ในส่วนนี้ทีมงาน JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd.   และลูกค้าของบริษัทก็มีการปรับแผนและพยายามหาแนวทางเพื่อให้ทั้งบริษัทของเราและลูกค้ายังคงความแข็งแกร่งและก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำด้านธุรกิจอาหารเสริมจนถึงวันที่เศรษฐกิจไทยสดใสกว่านี้ 
 
 

บทบาทผู้บริหารและภาวะผู้นำ 

     ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ขณะนี้ปี 2560 ประเทศไทยได้เข้าสู่เออีซี (AEC) เต็มตัว มีการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศและการควบรวมกิจการภายในประเทศเพื่อเสริม ความแข็งแกร่ง ทางบริษัทต้องคิดการหาวิธีการที่จะอยู่รอดในตลาดขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งมีประชากรจาก 60ล้าน  คนเป็น 600ล้าน คน ทางบริษัทจึงเลือกที่จะรวมกลุ่มบริษัทและขยายให้ตอบสนองตลาดเออีซี โดยมีแผนการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเงินทุนชื่อเสียงและมาตรฐานของการปฏิบัติงานสำหรับการแข่งขัน และยังมีประโยชน์ทางด้านการจัดการหุ้นส่วนในครอบครัว การกระจายหุ้นให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นเพื่อให้ความเป็นเจ้าของแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม ทำให้พนักงานที่มีอายุงานนานหรือมีความตั้งใจได้มีแรงผักดันมากขึ้นเสมือนเจ้าของบริษัท

 

การจัดการองค์กร 

     โดยมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตทั่วไปการจัดการองค์กรจะใช้ระบบต่างๆมากจับเช่น iso gmp halal แต่ทางบริษัทเจเอสพีได้มุ่งมั่นที่จะใช้มาตรฐานสูงสุดซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทมหาชนมาใช้และมุ่งเป้าสู่บริษัทมหาชนเช่นกัน จึงทำให้เชื่อได้ว่าทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะมีการจัดการอย่างดีที่สุดแล้ว ทั้งนี้ยังมีการจัดการตามทฤษฎีใหม่ใหม่เช่น การ Spin off เป็นหน่วยย่อยย่อยเพื่อให้ทางทีมงานได้พัฒนาศักยภาพของหน่วยตนเอง และบริษัทได้มีการผลักดันหน่วยย่อยนั้นให้โตขึ้น จากที่เห็นได้ว่ากลุ่มบริษัทมีบริษัทในเครือมากมาย

 

การวางแผนดำเนินธุรกิจ

     ธุรกิจและรายได้หลักของบริษัทยังคงเป็นธุรกิจของการรับจ้างผลิตซึ่งทางกลุ่มบริษัทมีการรับจ้างผลิตทุกหมวดมีขนาดโรงงานและพนักงานเพียงพอที่จะรับจ้างผลิตให้กับอุตสาหกรรมและลูกค้าทั้งในและต่างประเทศทั้ง ลูกค้าขนาดใหญ่ครอบคลุมถึงลูกค้าขนาดเล็ก ทางบริษัทได้มีการเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจรับจ้างผลิตโดยมีบริษัทในเครือเดียวกันเป็นบริษัทวิจัยพัฒนาเพื่อดำเนินการพัฒนาสิทธิบัตรเป็นของตนเอง เพื่อปกป้องการผลิตและเป็นการพัฒนานวัตกรรมของประเทศพร้อมพร้อมกันไปบริษัทยังมีความต้องการที่จะขยายธุรกิจออกไปแนวตั้งเช่นการขยายธุรกิจไปสู่ต้นน้ำและธุรกิจปลายน้ำเช่นธุรกิจการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มมูลลค่าให้กับสมุนไพรการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรต่างๆดำเนินโดยหน่วยงานวิจัยและพัฒนาทางด้านแบรนด์ของบริษัทบริษัทได้มีการทำแบรนด์ดิ้งที่ไม่ใช่การทำแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแต่เราจะมีการทำแบรนด์สำหรับโรงงานผู้ผลิตและเป็นแบรนด์ของวัตถุดิบตั้งต้นซึ่งจะมีความยั่งยืนและมีคู่แข่งน้อยสามารถเกิดผลกระทบทางบวกแก่เกษตรกรและผู้ผลิตวัตถุดิบตั้งต้นที่มีอยู่จำนวนมากในประเทศไทยแต่ยังขาดศักยภาพในการวิจัยพัฒนาและศักยภาพในการทำแบรนด์และการขายออกสู่ต่างประเทศ

 

การบริหารการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าและการบริการ

     การวางแผนผลิต บริษัทมีทีมวางแผนฝ่ายผลิตเรียกว่า production control , supply chain management ซึ่งจะสามารถวางแผนในทุกๆเดือนลงละเอียดรายสัปดาห์และรายวันรวมทั้งการติดตามวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ให้ได้เข้ามาตรงตามเวลา ควบคุมระยะเวลาการผลิตและการส่งมอบซึ่งเราใช้ iso9001:2015 เป็นแนวทางปฏิบัติ

 

การวิจัยและพัฒนารูปแบบสินค้า

     ทางโรงงานมีทีมวิจัยพัฒนาเป็นของตนเองเพื่อพัฒนาสินค้าให้ได้ตามโจทย์ของลูกค้าโดยมีเป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงความต้องการตลาดอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพความปลอดภัย บริษัทยังได้มีทีมงานทั้งด้านนวัตกรรมอยู่ในบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งจะโฟกัสในการทำงานนวัตกรรมใหม่ที่สามารถเกิดผลกระทบ ทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมในไทยและต่างประเทศได้โดยฝ่ายนวัตกรรมมีเป้าหมายพัฒนางานวิจัยให้ได้ระดับสิทธิบัตรในทุกๆงาน ทั้งนี้ยังถือว่าเป็นการปกป้องธุรกิจรับจ้างผลิตได้อย่างดี  โดยบริษัทในกลุ่มยังได้รับรางวัลนวัตกรรมต่างๆในทุกๆปี

 
สารจากผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร ปี 2018
สารจากผู้บริหาร 2014สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com