dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง  ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน

-------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4(1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) ..2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ..2548 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ..2522 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ กันยายน 2549 ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1  การใช้ชนิดของกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้ใช้ได้ไม่เกินปริมาณสูงสุดตามชนิดของกรดอะมิโนหรือกรดอะมิโนที่อยู่ในรูปแบบอื่น ที่กำหนดไว้ในตารางบัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโนแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 2  ในกรณีที่มีการใช้ชนิดของกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามข้อ หลายชนิดรวมกัน ปริมาณรวมของกรดอะมิโนทุกรูปแบบที่เป็นชนิดเดียวกันในแต่ละชนิดจะต้องไม่เกินปริมาณสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในตารางบัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโนแนบท้ายประกาศนี้ ยกเว้นกรดอะมิโนลำดับที่ 2, 3, 12, 13 และ 15 ที่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดรวมกันไว้โดยเฉพาะ

ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่  28 กันยายน พ.ศ.2549

(ลงชื่อ)       มานิตย์ อรุณากูร

(นายมานิตย์ อรุณากูร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

 

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 123 ตอนพิเศษ 111 ง ลงวันที่ 18 ตุลาคม  พ..2549)

 

รับรองสำเนาถูกต้อง 

(นางสาวพัชนี อินทรลักษณ์)

นักวิชาการอาหารและยา 8 . 


DOWNLOAD FILE
Pharma knowledge

เมนูเพิ่มภูมิคุ้มกันหน้าหนาว
เข้าใจบริโภคอาหารปลอดภัยห่างไกลโรค
อาหารช่วยเร่งให้ผมยาวขึ้น
น้ำวีทกราสสารพัดประโยชน์
อาหารเสริมที่ควรงดสำหรับคนกินเจ
รายการเมนูอาหารเสริมที่ทำมาจากนมแม่
เติมวิตามินสู่ร่างกายให้เด็กน้อยด้วยวิธีธรรมชาติ
อาหาร 10 อย่างควรเลี่ยงตามตำราแพทย์จีน
วิธีรับประทานให้ได้ผิวขาวตามต้องการ
10 วิธีผ่อนคลายความเหนื่อยล้าสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com