Company Activities

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 561 ขวด
30/09/22

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบ

  1. ผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 561 ขวด
  2. ผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้ฟ้าทะลายโจร ขนาด 1×100 s’ จำนวน 557 ขวด
  3. ผลิตภัณฑ์ความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 จำนวน 1,400 หลอด แด่ สถาบันพระปกเกล้า

ซึ่งในการนี้ได้ได้รับเกียรติจาก นาย กิฎาพล ภัทรธรรมา เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการ เป็นผู้แทนรับมอบ

ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทางสถาบัน จะประสานส่งมอบแด่หน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้เพื่อในกิจการสาธารณกุศลในลำดับถัดไป