ข่าวสารบริษัท

การอบรมหลักสูตร PERSUASIVE & POWERFUL PRESENTATION

24 เม.ย. 2566

วันที่ 24-25 เมษายน 2566 ทางคณะผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เข้าอบรมหลักสูตร PERSUASIVE & POWERFUL PRESENTATION (การนำเสนอให้ทรงพลังและหวังผล)
โดยอาจารย์พากร อัตตนนท์
ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนอให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ กระชับตรงประเด็น อย่างมีหลักการ