ข่าวสารบริษัท

วิธีการทำสารสกัดกัญชง

31 พ.ค. 2565

ขั้นตอนการสกัดช่อดอก

  1. Extraction
  2. Decarboxylation
  3. Winterization and Filtration
  4. Evaporation
  5. Molecular Distillation
  6. Preparative HPLC
  7. Evaporation
  8. Crystallization
  9. Isolated CBD Water Soluble

1. ขั้นตอนการสกัด (Super Critical Fluid Extraction)

เทคโนโลยีการสกัดด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวด เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการสกัดสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคนิคการสกัดนี้ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวทำละลาย ซึ่งเป็นการใช้สารในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความดันเหนือจุดวิกฤต นั่นคือ สารจะมีสมบัติในการซึมผ่านของแข็งได้เหมือนแก๊ส และมีความหนาแน่นเหมือนของเหลว จึงทำให้สามารถกระจายตัวและแทรกซึมเข้าสู่โครงสร้างของตัวถูกละลายได้ดี การสกัดใช้หลักการปรับความดันและอุณหภูมิให้เหมาะสมกับตัวอย่าง โดยจะต้องปรับให้สูงเกินจุดวิกฤติของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สารสกัดที่ได้จากวิธีการนี้จะปราศจากสารปนเปื้อนตกค้าง มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

2. Decarboxylation

เป็นการทำปฏิกิริยาทางเคมีที่กำจัดหมู่คาร์บอกซิลและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) การสกัดช่อดอกสดจะพบสารกลุ่ม CBDA หรือ THCA ปริมาณสูง เมื่อได้รับความร้อน สารเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนเป็น CBD หรือ THC ซึ่งการทำให้สารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์จะต้องใช้อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม

3. Winterization and Filtration

คือ กระบวนการแยกไข (Winterization) ซึ่งเป็นกระบวนการกำจัดองค์ประกอบที่ไม่พึงประสงค์ที่ได้จากการสกัด เช่น พวกไขต่างๆ (Wax) เนื่องจากช่อดอกถูกสกัดโดยใช้วิธี Super Critical Fluid Extraction จึงทำให้สกัดสารทุกกลุ่มออกมา โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีขั้ว ดังนั้นจึงต้องทำการแยกไขต่างๆออก โดยใช้อุณหภูมิที่ต่ำมากๆเพื่อให้ไขมันที่มีจุดหลอมเหลวสูงแยกตัวออกมา จากนั้นจึงนำไปกรอง (Filtration) เพื่อให้ได้สารส่วนน้ำมันที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น

4. Rotary Evaporation

การกำจัดเอทานอลด้วยเครื่องระเหยแบบหมุน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่ออกจากสารสกัด ทำให้สารสกัดนั้นเข้มข้นขึ้น ซึ่งในขั้นนี้จะได้สารสกัดที่เรียกว่า Full Spectrum โดยตัวทำละลายที่ละลายสารจะถูกทำให้กลายเป็นไอด้วยระบบสูญญากาศและมีการให้ความร้อนแก่ตัวอย่างเพื่อทำให้กลายเป็นไอง่ายขึ้น จากนั้นไอของตัวทำละลายจะผ่าน condenser ที่มีระบบหล่อเย็น ทำให้ไอของตัวทำละลายควบแน่นกลายเป็นของเหลวไหลลงสู่ receiving flask สามารถนำกลับไปใช้ซ้ำได้

5. Molecular Distillation

เป็นการกลั่นภายใต้สูญญากาศ ใช้เวลาในการกลั่นและควบแน่นเร็ว ใช้ความร้อนทำให้สารแต่ละชนิดกลายเป็นไอแยกออกมาตามช่วงอุณหภูมิของการระเหย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์ของสารกลุ่ม Cannabinoid สูงมากขึ้น สามารถแยกสารและกลิ่นที่ไม่ต้องการออกจากสารตัวอย่างได้ ซึ่งได้ขั้นตอนนี้เราจะได้สารที่เรียกว่า Broad Spectrum

6. Preparative HPLC

การแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี โดยเฟสเคลื่อนที่เป็นของเหลว และเฟสคงที่มีขนาดเล็กมากๆ การไหลของเฟสเคลื่อนที่จึงต้องใช้แรงดันช่วย เพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของตัวถูกละลายและตัวทำละลาย จึงเกิดการแยกสารได้ โดยใช้ UV detector ในการตรวจวัด การทำงานจะควบคุมผ่านระบบซอฟแวร์ สามารถแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.Crystallization

การตกผลึก เป็นกระบวนการแยกสารหรือทำให้สารบริสุทธิ์วิธีหนึ่ง โดยสารจะถูกละลายได้ดีในตัวทำละลายที่มีอุณหภูมิสูง สารละลายนั้นจะต้องมีความอิ่มตัวยิ่งยวด เมื่อสารละลายอุณหภูมิสูงนั้นเย็นตัวลงจึงก่อให้เกิดการแยกตัวของสาร เกิดเป็นผลึกของแข็ง ในขั้นตอนนี้เราจะได้สารที่เรียกว่า CBD Isolated

8. CBD Isolated Water Soluble

เป็นการแปลงพลังงานรูปอื่นมาเป็นพลังงานกลทำให้เกิดการสั่นไปมา ทำให้เกิดเสียงในช่วง Ultrasonic กระจายไปในอากาศ (เสียงช่วง Ultrasonic คือ คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงกว่า 20 kHz ขึ้นไป) ซึ่งประโยชน์จากการสั่นนี้จะทำให้เกิดอิมัลชั่นได้ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการนำสาร CBD Isolated ที่มีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำมาทำให้อยู่ในรูปอิมัลชั่นที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้ และสามารถนำไปทำให้อยู่รูปผงแห้งได้เพื่อให้สามารถนำไปใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและสะดวก