รายชื่อประธานเเละคณะกรรมการบริษัท

นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ