วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 ธันวาคม 2561 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 0.0002% 
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

:ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

ประสบการณ์การทำงาน : 

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 2549 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.บี. เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จำกัด

 2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีส 14 เอสเตท จำกัด