รายชื่อประธานคณะกรรมการสรรหาเเละกำหนดค่าตอบเเทน

ผศ.ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาเเละกำหนดค่าตอบเเทนเเละ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณจิรดา แดงประเสริฐ

กรรมการสรรหาเเละกำหนดค่าตอบเเทน

คุณธวัช กิจกังวาล

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน