วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 18 มีนาคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา : 

 • ปริญญาโท สาขา MSc.Risk Management, Imperial College London 
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์-เครื่องกลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน :

 •  2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีอาร์เจแอล กรุ๊ป จำกัด 
 • 2564 – 2564 กรรมการ บริษัท ดีอาร์เจแอล โฮลดิ้ง จำกัด (ควบบริษัท 30 พ.ย. 2564)
 •  2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิว พาราไดม์ จำกัด 
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพนเธอร่า พาร์ทเนอร์ส จำกัด 
 • 2564 – 2564 กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีอาร์เจ โฮลดิ้ง จำกัด 
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ Hatton Equity Partner (Thailand)
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟไอพี 1 จำกัด 
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทัม เอ็น ทัมส์ เทสเซ่ วัน จำกัด 
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอเอสเอสอี จำกัด
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก เฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด 
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมโมโกะ แบ๊ค แอนด์ ชูส์ สปา จำกัด 
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด 
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไรท์ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลิงก์สแมน แอลพี จำกัด 
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอช อี พี โฮลดิ้งส์ 1 จำกัด 
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอช อี พี โฮลดิ้งส์ 3 จำกัด 
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอช อี พี โฮลดิ้งส์ 4 จำกัด 
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอช อี พี โฮลดิ้งส์ 5 จำกัด
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟไอพี จำกัด
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มเค (จีพี) จำกัด 
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มเค (เบต้า) จำกัด 
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มเค (อัลฟ่า) จำกัด
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็ม อีแอนด์เอ็ม จำกัด
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็ม อีแอนด์เอ็ม โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • 2555 – 2560 Associate Director Government Pension Fund