วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 ธันวาคม 2561 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 6.50 % ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นบุตรของนางจินตนา สันติพิสุทธิ์ และเป็นพี่น้องกับ นายพิษณุ แดงประเสริฐ, นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ, และนายสรสิช แดงประเสริฐ
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา วิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) (Ph.D.) ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (B.Sc.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

ประสบการณ์การทำงาน

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคร์ซูติก จำกัด 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด 

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอสพี เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด 

2547 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ (ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ)