บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

“วิสัยทัศน์เป็นบริษัทชั้นนำด้านวิจัย ผลิต และจัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ อาหารและอาหารเสริม”

พันธกิจ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ใส่ใจในคุณภาพและสร้างคุณค่าอย่างสูงสุดต่อมนุษย์และสัตว์

พัฒนาบุคลากร

พัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต

พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถในการแข่งขันสูงและสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอยู่เสมอ

ธรรมาภิบาล

มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างยั่งยืน