วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำด้านวิจัย ผลิต และจัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ อาหาร
และอาหารเสริม

พันธกิจ

01

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ใส่ใจในคุณภาพ และสร้างคุณค่าอย่างสูงสุดต่อมนุษย์และสัตว์

02

พัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิด การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

03

สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

04

พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถในการแข่งขันสูง และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอยู่เสมอ

05

มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างยั่งยืน