คณะกรรมการบริษัท

นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 21 กรกฎาคม 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาเอก สาขาผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน :

2563 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2554 – 2561

ประธานกรรมการ บริษัท เอไนน์ไบโอ จำกัด