คณะกรรมการบริษัท

คุณณัฐวุฒิ วิบูลพัฒนะวงศ์

กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 ธันวาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ประสบการณ์การทำงาน :

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2549 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.บี. เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จำกัด