Company Activities

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 g จำนวน 700 หลอด แด่ พรรคกล้า
07 ก.ค. 2564

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ  บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ สนับสนุน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 g จำนวน  700 หลอด แด่ พรรคกล้า

ในการนี้ นายกรณ์ จาติกวณิช  หัวหน้าพรรค นายอรรถวิช  สุวัรรณพรรคดี เลขาธิการพรรค ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  เพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล ในการแพ็ค ชุด Home Isolation แจกจ่ายประชาชน ในการพักฟื้นรักษาตนเองที่บ้านจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019