Company Activities

บริษัทเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ภายใต้ชื่อ “JSP PHARMA SANITIZER SPRAY ” แด่ สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา และสำนักรักษาความปลอดภัย
28 พ.ค. 2564

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน เข้ามอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ภายใต้ชื่อ “JSP PHARMA SANITIZER SPRAY ” แด่ สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา และสำนักรักษาความปลอดภัย

ในการนี้ คุณรุ่งนภา ขันธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาบุคลากรสำนักบริการทางการแพทย์ฯ และสำนักรักษาความปลอดภัย คุณ ภัชราภร บุญรักษ์ ผู้บังคับ กลุ่มงานแพทย์ประจำรัฐสภา และสำนักรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วย นางสาวปรีญานุช เสือนาค ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน กรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ รัฐสภา

เป็นตัวแทนเข้ารับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฯ ดังกล่าว เพื่อใช้สำหรับการให้บริการทางการแพทย์ ประจำรัฐสภา และ เตรียมความพร้อมการเปิดสมัยประชุมวุฒิสภา และ สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 28 พฤภาคม 2564 ที่จักถึงนี้