Company Activities

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ประธานเจ้าหน้าบริหารสายงานการผลิตฯ เข้ามอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 G.
31 ม.ค. 2565

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) โดย นายสรสิช แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าบริหารสายงานการผลิตฯ เข้ามอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 G. จำนวน 500 หลอด และ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ขนาด 60 capsule. จำนวน 500 ขวด แด่ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรี ตำบลศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เข้ารับมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในกิจการบรรเทาสาธารณภัย และ เป็นสาธารณประโยชน์ในกิจการยังยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดในเขตเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน