Company Activities

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จำนวน 1,340 หลอด แด่มูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อน
02 เม.ย. 2565

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จำนวน 1,340 หลอด แด่มูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อน ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางนวพรรณ ตาคีย์ ประธานมูลนิธิ มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา แก้วสมุทร์ คณะทำงานเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อใช้ในกิจการบรรเทาสาธารณภัย และ เป็นสาธารณประโยชน์ในกิจการยังยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการแจกจ่ายประชาชนในลำดับถัดไป