Company Activities

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ JSP Sanitizer Spray . ขนาด 1 ลิตร. จำนวน 20 แกลลอน และ ผลิตภัณฑ์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จำนวน 280 หลอด
01 ก.ค. 2564

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ JSP Sanitizer Spray . ขนาด 1 ลิตร. จำนวน 20 แกลลอน และ ผลิตภัณฑ์  JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จำนวน  280 หลอด

โดยมอบหมายให้ นายภาสกร เอี่ยมโชติชวลิต ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ยาเข้าสถานพยาบาล เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแด่  มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎ

เพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณกุศลและในกิจการของโรงพยาบาลพระมงกุฎ ตลอดจนให้บริการประชาชน เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แด่บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ