Company Activities

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 561 ขวด
30 ก.ย. 2565

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบ

  1. ผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 561 ขวด
  2. ผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้ฟ้าทะลายโจร ขนาด 1×100 s’ จำนวน 557 ขวด
  3. ผลิตภัณฑ์ความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 จำนวน 1,400 หลอด แด่ สถาบันพระปกเกล้า

ซึ่งในการนี้ได้ได้รับเกียรติจาก นาย กิฎาพล ภัทรธรรมา เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการ เป็นผู้แทนรับมอบ

ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทางสถาบัน จะประสานส่งมอบแด่หน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้เพื่อในกิจการสาธารณกุศลในลำดับถัดไป