Company Activities

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ JSP Sanitizer Gel. ขนาด 30 g. จำนวน 140 หลอด และ ผลิตภัณฑ์แก้ไข้เด็ก เทมพ์ค็อกซ์ ไซรัป จำนวน 50 ขวด
28 ก.ค. 2564

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ JSP Sanitizer Gel. ขนาด 30 g. จำนวน 140 หลอด และ ผลิตภัณฑ์แก้ไข้เด็ก เทมพ์ค็อกซ์ ไซรัป จำนวน 50 ขวด

โดยมอบหมายให้ นายภาสกร เอี่ยมโชติชวลิต ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ยาเข้าสถานพยาบาล เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแด่  มูลนิธินักมวยเก่า

เพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล ในการแพ็ค ชุด Home Isolation แจกจ่ายประชาชน ในการพักฟื้นรักษาตนเองที่บ้านจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019