Company Activities

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้แก้ร้อนในตรา เจีย ตู ตัน
21 ก.ค. 2564

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้แก้ร้อนในตรา เจีย ตู ตัน

โดยมอบหมายให้ นายภาสกร เอี่ยมโชติชวลิต ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ยาเข้าสถานพยาบาล เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแด่  มูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อน  ในการนี้ นางสาวกวินนาถ  ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต7 จ.ชลบุรี / ที่ปรึกษามูลนิธิ เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

เพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล ในการแพ็ค ชุด Home Isolation แจกจ่ายประชาชน ในการพักฟื้นรักษาตนเองที่บ้านจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019