Company Activities

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ JSP Sanitizer gel และ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ตรา สุภาพโอสถ โดยมอบหมายให้ นายอมรเทพ โรจนลภัสปรีดา เดลขานุการ
23 เม.ย. 2564

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 g. และ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ตรา สุภาพโอสถ โดยมอบหมายให้ นายอมรเทพ โรจนลภัสปรีดา เดลขานุการ เป็นผู้แทนไปมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แด่

  1. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
  2. คณะอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ และค่าครองชีพสูง

โดยมี พ.อ.อ. ศักดิ์สิทธิ์  ภู่สิโรรังสี ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน เป็นผู้แทนรับมอบ และมอบผลิตภัณฑ์แด่

  1. คณะกรรมาธิการการปกครอง

โดยมี นางมนศิชา  สุคง  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน เป็นผู้แทนรับมอบ

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในวงงานนิติบัญญัติ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความแข็งขัน ภายใต้สถานการณืการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019