JSP-W1

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JSP-W1)

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JSP-W1)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1