ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

1,197.68

ล้านบาท

รายได้รวม

187.97

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

-23.43

ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบปี 63งบปี 64ไตรมาส 2/65
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม484.091,260.641,197.68
หนี้สินรวม288.17294.21260.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น195.91966.43936.99
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว170.00227.50227.50
รายได้รวม462.74429.13187.97
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น0.36
กำไรสุทธิ31.0829.69-23.43
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.090.08-0.05
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%)10.565.54-0.74
ROE(%)15.875.11-2.30
อัตรากำไรสุทธิ(%)6.726.92-12.47