ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

1,222.40

ล้านบาท

รายได้รวม

436.45

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

-17.48

ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบปี 63งบปี 64งบปี 65
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม484.091,260.641,222.40
หนี้สินรวม288.17294.21280.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น195.91966.43942.02
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว170.00227.50227.50
รายได้รวม462.74429.13436.45
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น0.31
กำไรสุทธิ31.0829.69-17.48
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.090.08-0.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%)10.565.54-1.14
ROE(%)15.875.11-1.83
อัตรากำไรสุทธิ(%)6.726.92-4.01