ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

1,195.57

ล้านบาท

รายได้รวม

291.41

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

-28.14

ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบปี 63 งบปี 64 ไตรมาส 3/65
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 484.09 1,260.64 1,195.57
หนี้สินรวม 288.17 294.21 263.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น 195.91 966.43 932.28
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 170.00 227.50 227.50
รายได้รวม 462.74 429.13 291.41
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 1.09
กำไรสุทธิ 31.08 29.69 -28.14
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.08 -0.06
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 10.56 5.54 -2.35
ROE(%) 15.87 5.11 -4.29
อัตรากำไรสุทธิ(%) 6.72 6.92 -9.66