ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

1,205.74

ล้านบาท

รายได้รวม

85.47

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

-11.58

ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบปี 63งบปี 64ไตรมาส 1/65
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม484.091,260.641,205.74
หนี้สินรวม288.17294.21250.90
ส่วนของผู้ถือหุ้น195.91966.43954.84
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว170.00227.50227.50
รายได้รวม462.74429.1385.47
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น0.36
กำไรสุทธิ31.0829.69-11.58
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.090.08-0.03
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%)10.565.541.97
ROE(%)15.875.111.13
อัตรากำไรสุทธิ(%)6.726.92-13.55