ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย

409,688

ล้านบาท
EBITDA

27,802

ล้านบาท
กำไรสุทธิ

11,682

ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม255925602561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม3,559.614,517.884,951.18
หนี้สินรวม590.561,294.361,478.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น590.561,294.361,478.48
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว590.561,294.361,478.48
รายได้รวม590.561,294.361,478.48
กำไรสุทธิ590.561,294.361,478.48
กำไรต่อหุ้น (บาท)590.561,294.361,478.48
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%)590.561,294.361,478.48
ROE(%)590.561,294.361,478.48
อัตรากำไรสุทธิ(%)590.561,294.361,478.48