ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

572.71

ล้านบาท

รายได้รวม

316.78

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

25.69

ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2561 (ตรวจสอบ)2562 (ตรวจสอบ)2563 (ตรวจสอบ)2563 (สอบทาน)2564 (สอบทาน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จล้านบาทร้อยละ3/ล้านบาทร้อยละ3/ล้านบาทร้อยละ3/ล้านบาทร้อยละ3/ล้านบาทร้อยละ3/
รวมรายได้ 352.29 100.00 365.53 100.00 462.74 100.00 251.10 100.00 209.54 100.00
กำไรสำหรับปี12.393.5223.576.4431.086.7118.607.4119.379.24
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)0.060.080.090.060.06
อัตรากำไรขั้นต้น28.9130.9031.9635.03