ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อย การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565