ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งความคืบหน้ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทหุ้นสามัญในบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด
แจ้งคดีถึงที่สุดเกี่ยวกับคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทหุ้นสามัญในบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (แก้ไข)
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทหุ้นสามัญในบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
หุ้นเพิ่มทุนของ JSP เริ่มซื้อขายวันที่ 25 เมษายน 2566
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JSP-W1 (F53-5) (แก้ไข)
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JSP-W1 (F53-5)
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ ในบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากบุคคลเกี่ยวโยงกัน
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แก้ไขชื่อวาระที่ 9 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ JSP-W1
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เรื่องกาหนดวันประชุมและระเบียบวาระของการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2566 (แก้ไข 2)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เรื่องกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เรื่องกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อย การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อย การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565