ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของ JP
แจ้งมติที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการ "เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท" (แก้ไข)
แจ้งมติที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565
สรุปข้อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("JP-W1") (แก้ไข)
สรุปข้อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("JP-W1")
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : JP-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 15 กันยายน 2565
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5) (แก้ไข)
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JP-W1 (F53-5)
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 กำหนดการประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (EGM) (แก้ไขครั้งที่ 1)
การจัดตั้ง Innovation Center และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางขนาดเล็ก
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 กำหนดการประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (EGM)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซด์ของบริษัท
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ ปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 กำหนดการประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (AGM) (แก้ไขสถานที่ประชุม)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 กำหนดการประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (AGM) (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 กำหนดการประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (AGM)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 กำหนดการประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (AGM)
รายงานการได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (เฉพาะกัญชง)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564