ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การจัดตั้ง Innovation Center และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางขนาดเล็ก
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 กำหนดการประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (EGM)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซด์ของบริษัท
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ ปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 กำหนดการประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (AGM) (แก้ไขสถานที่ประชุม)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 กำหนดการประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (AGM) (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 กำหนดการประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (AGM)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 กำหนดการประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (AGM)
รายงานการได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (เฉพาะกัญชง)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564