รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)%หุ้น
1.บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด149,999,00032.97
2.นาย พิษณุ แดงประเสริฐ30,000,2006.59
3.นาง จินตนา สันติพิสุทธิ์30,000,2006.59
4.นาย สรสิช แดงประเสริฐ29,965,2006.59
5.นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ29,600,2006.51
6.น.ส. จิรดา แดงประเสริฐ29,300,2006.44
7.นาย วสันต์ จาวลา21,500,0004.73
8.ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน119,000,0004.18
9.นาย ประสิทธิ์ชัย แดงประเสริฐ11,220,0002.47
10.นาง ศิริพร แดงสุภา4,100,0000.90