รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)%หุ้น
1.บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด149,999,00032.97
2.นาง จินตนา สันติพิสุทธิ์30,000,2006.59
3.นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ29,300,2006.44
4.นาย พิษณุ แดงประเสริฐ29,300,2006.44
5.นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ29,300,2006.44
6.นาย สรสิช แดงประเสริฐ29,300,2006.44
7.นาย ประสิทธิ์ชัย แดงประเสริฐ22,800,0005.01
8.กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 119,000,0004.18
9.นาย ธีรพงศ์ จันศิริ10,000,0002.20
10.นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ6,000,0001.32
11.นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา6,000,0001.32