รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)%หุ้น
1.บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด136,999,00030.11
2.นาย พิษณุ แดงประเสริฐ30,000,2006.59
3.นาง จินตนา สันติพิสุทธิ์30,000,2006.59
4.นาย สรสิช แดงประเสริฐ29,965,2006.59
5.นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ29,602,3006.51
6.น.ส. จิรดา แดงประเสริฐ28,559,7006.28
7.นาย เมธา สิมะวรา26,018,3005.72
8.บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)21,000,0004.62
9.นาย สมบัติ ธนบุณยวัฒน์4,500,0000.99
10.นาง ศิริพร แดงสุภา4,100,0000.90