การประชุมผู้ถือหุ้น

ปี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
รายงานการะประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบ
1. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
2. รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
4. หนังสือมอบฉันทะ
- แบบ ก
- แบบ ข
- แบบ ค
5. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. ขั้นตอนการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ