การประชุมผู้ถือหุ้น

ปี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เอกสารแนบ
1. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
2. รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
4. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี (2)
5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
6. หนังสือมอบฉันทะ
- แบบ ก
- แบบ ข
- แบบ ค
7. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
10. ขั้นตอนการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566