การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
รายละเอียดของผู้สอบบัญชี
หนังสือมอบฉันทะ
– แบบ ก
– แบบ ข
– แบบ ค
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564